Fakta om ADHD & Ritalina, Concerta och Strattera


barn

”Fick Strattera på recept, slutade andas och hamnade op hjärtintensiven”

Stort tryck på ”mediciner”!
”Hejsan Peter och STORT Tack för ditt engagemang och din kunskap som du delar med dig av.. JAg har 2 pojkar med så kallad Adhd diagnos.Har ända sen dom var små blivit erbjuden mediciner av olika slag men alltid tackat NEJ!! Och då måste man vara enormt stark för att klara av att stå emot det trycket…. Jag tror på alternativt,, och jag vet att medicin inte är rätt väg att nå välmående,utan om vi kunde jobba mer med att förstå dom gåvorna som dessa individer har istället och anpassa miljön, kosten ,och skolan efter dessa underbara människor.Det handlar om att vi inte har tid att lyssna…in med lite piller istället så sitter dom still….. Men dom ska inte sitta still,,dom ska få utlopp för alla sina idèer och sin enorma kreativitet….Men det finns det inte tid till…. Min som bygger ihop en cykel på nolltid så att den går framåt medans tramporna går bak… det kallar jag uppfinningsrikedom… får han bygga om och konstruera så mår han bra. Alltså borde det finnas den möjligheten i skola med, och väva in alla ämnen i det, anpassa efter eleven i stället för tvärtom…. Ja. detta var lite tankar från mig…. Kram Carina”

Här följer en artikel om ADHD, ADD, Ritalina, Concerta och Strattera. En artikel som alla föräldrar som ställs inför denna problematik bör läsa!

På vissa håll råder rena hysterin kring alla dessa olika diagnoser och psykpiller. Läkemedelsföretagens PR-avdelningar jobbar för högtryck och människorna glöms ofta bort. Detta är barn och människor som behöver långsiktig och grundläggande hjälp.

Ett piller kan aldrig i grunden hantera sorg, arbetslöshet, mobbning, fysiska tillstånd, skoltrötthet, ensamhet, utanförskap, otrivsel, dålig pedagogik, stora klasser, dåliga lärare, studiesvårigheter, föräldrar med problem och dålig hemmiljö, dålig kost och hälsa, brist på motivation etc.

Ett piller kan i vissa fall hantera symtomen och dölja problemen så att man inte känner någonting. Vilket gör situationen i längden mycket värre. Nu har man nämligen sina problem kvar PLUS biverkningarna från pillren och är beroende av dem. Alla dessa biverkningar står i FASS, men ingen läser dem och läkarna slätar över.

Ibland krävs det mod att ifrågasätta och bilda sig sin egen uppfattning. Även läkare och andra auktoriteter kan ha fel. Byt läkare och se till att ta in information från flera håll!

En sådan enkel sak som att ändra sin eller barnets kost – skära ned på sockret – kan dramatiskt ändra hela situationen.

Vad finns det för alternativ?

Hur kan man hjälpa sitt barn? Läs denna artikel: Hur man kan hjälpa sitt barn.

Läs även denna artikel: Hur man kan må bättre!

Här finns andra artiklar i ämnet: ADHD / ADD och Tabletter, lyckopiller, antidepressiva.

Min allra största beundran för alla föräldrar som kämpar för att ge sina barn en bra start i livet! Jag vet vad det innebär.


Vital information till föräldrar vars barn har fått en ADHD-diagnos av Janne Larsson

Föräldrar som ställs inför någon som vill ge deras barn en ADHD-diagnos, med åtföljande ”behandling” med Ritalina, Concerta eller Strattera, bör först få ta del av nedanstående information. Föräldrar måste, för att kunna ge verkligt informerat samtycke, få annan information än den som tagits fram av läkemedelsbolagens PR-avdelningar.

Det finns inget objektivt medicinskt test för det som kallas ADHD

Det finns inget objektivt medicinskt test för det som kallas ADHD, och som påstås vara en störning i hjärnan (en kemisk obalans); det finns inga hjärnavbildningar, blodprov, gentester, eller andra tester som kan särskilja ett barn som får beteckningen ADHD från ett barn som inte får det – det finns ingen uppmätt fysisk eller kemisk avvikelse i hjärnan hos något enda barn som sägs ”ha ADHD”. Det finns bara en subjektiv bedömning av barnets beteende.

Påståendet om störningen i hjärnan (den kemiska obalansen) är, som bäst, en ren spekulation

När någon påstår att ens barn har en störning i hjärnan (”ett osynligt funktionshinder”), måste man be om att få den uppmätt. Ställa frågorna: Vad är normalvärdet för det ämne som barnet sägs ha för mycket/för lite av? Vad är det värde som betecknar tillståndet ADHD? Vad är värdet för just mitt barn? Man kommer då att få veta att det inte går att ge något svar på dessa frågor. Påståendet om störningen i hjärnan (den kemiska obalansen) är, som bäst, en ren spekulation. Fram till dess att en med objektiva medel fastställd brist eller störning konstaterats måste barnen betraktas som friska. De olika ”diagnoschecklistor” som används för att fastställa diagnosen ADHD är så långt från ett objektivt medicinskt test som man kan komma.

Det finns ingen medicin för ADHD

Eftersom det inte finns någon sjukdom finns det heller inget som kan kallas ”en medicin för ADHD”. Däremot finns det toxiska medel som på ett kraftfullt sätt påverkar barnets hjärna och har stor effekt på beteendet. Ritalina, Concerta och Strattera är sådana preparat.

Ritalina och Concerta är narkotiska ämnen

Ritalina och Concerta är narkotiska ämnen (metylfenidat), i samma narkotikaklass som amfetamin och kokain, ämnen som har hög missbrukspotential [1], och med i stort sett samma verkan. (I fortsättningen kommer termen amfetaminpreparat att användas som namn på Ritalina, Concerta och andra liknande medel.)

Vilseledande information från läkemedelsbolag och psykiatriker

För att få föräldrar att gå med på att ge sina barn dessa preparat har läkemedelsbolag och psykiatriker spritt en hel del mycket vilseledande information, som tas upp nedan:

Amfetaminpreparat är inte för ”ADHD” som insulin för diabetes

Nej, amfetaminpreparat är inte för ”ADHD” som insulin för diabetes. Medlen har ingen specifik medicinsk effekt av det skälet att det som kallas ADHD inte är sjukdom. Som andra toxiska ämnen har de däremot en stark verkan på hjärnan. Insulin är ett kroppseget ämne som en diabetiker har brist på. Ingen har någonsin haft amfetaminbrist.

Amfetaminpreparat verkar inte annorlunda på barn som fått beteckningen ADHD än de gör på andra barn

Nej, amfetaminpreparat verkar inte annorlunda på barn som fått beteckningen ADHD än de gör på andra barn [2]. Den narkotiska effekten är densamma. Inget av barnen ”med ADHD” har heller någon konstaterad fysisk eller kemisk avvikelse i hjärnan, på vilken dessa amfetaminpreparat skulle kunna ha en specifik effekt.

Barnen får ingen ”liten dos” av Ritalina eller Concerta

Nej, barnen får ingen ”liten dos” av Ritalina eller Concerta. Den är fullt tillräcklig för att ge en kraftig effekt på hjärnan, och därmed beteendet. Det sägs ofta, i syfte att vilseleda föräldrar, att missbrukare tar helt andra doser. Det är sant, men barnen är inga vuxna missbrukare ”och definitivt inte erfarna, nergångna missbrukare. Det intressanta är därför att jämföra med vad som räknas som missbruksdos för en icke-tillvand vuxen person, och sedan justera jämförelsen gentemot barnets vikt. Så: ”En rusframkallande dos (”missbruksdos”) räknas såsom den dos som hos en naiv (icke-tillvand) person framkallar ett märkbart rus i form av en tydlig förändring i sinnestillståndet.” (s. 4) [3] För amfetamin gäller: ”En missbruksdos anses ligga mellan 0,1 och 0,2 gram.” [Alltså 100-200 mg.] (s. 27) [3] Dosen för att få samma effekt för den närliggande släktingen metylfenidat (Ritalina och Concerta) anses vara något större.

En 6-åring skulle kunna få en högre dos än vad som för en vanlig vuxen definieras som en missbruksdos

Den rekommenderade maxdosen för en 6-åring har fastställts i Läkemedelsverkets tragiska beslut att godkänna Ritalina. Myndigheten skriver: ”maximidosen är 60 mg dagligen (för en 6-åring som väger 20 kilo skulle det innebära ett maximum på 3 mg/kg).” ”the maximum dose is 60 mg daily (for a 6 year-old weighing 20 kg, this gives at maximum 3 mg/kg). [4] Det här motsvarar en dos på 240 mg för en vuxen på 80 kg. Vilket innebär att en 6-åring skulle kunna få en högre dos än vad som för en vanlig vuxen definieras som en missbruksdos!

Legalt utskrivna amfetaminpreparat minskar absolut inte risken för illegalt drogmissbruk

Nej, legalt utskrivna amfetaminpreparat minskar absolut inte risken för illegalt drogmissbruk. Ökat bruk av legal narkotika i ett samhälle har alltid lett till ökad illegal användning och spridning av narkotikan. I Sverige har vi tidigare inte sett spridning eller missbruk av ADHD-droger (Ritalina eller Concerta), av det enkla skälet att dessa inte tidigare getts till barn och ungdomar. I USA är spridningen av ADHD-droger en samhällelig katastrof: I officiella undersökningar har det visat sig att en av tio tonåringar har använt Ritalina eller andra legalt utskrivna ADHD-droger för att bli höga [5].

Kemiskt övergrepp

I tillägg till det är allt bruk av narkotika ”förutom tillfälligt, som vid svåra smärttillstånd ”att betrakta som missbruk. Att tygla friska barn med amfetamin och andra droger är inget annat än ett kemiskt övergrepp.

Ritalina och Concerta ger inte ”få och obetydliga” skadeverkningar

Nej, Ritalina och Concerta ger inte ”få och obetydliga” skadeverkningar, som förespråkarna vill få föräldrar att tro. Som mycket vanliga skadeverkningar listas i officiella publikationer (FASS) nervositet och insomningssvårigheter. Som vanliga skadeverkningar listas nedsatt aptit (vanligtvis övergående), magsmärtor, illamående och kräkningar… Muntorrhet. Utslag, klåda, nässelfeber, håravfall. Huvudvärk, dåsighet, yrsel, rörelsesvårigheter. Påverkan på hjärtat, blodtrycksförändringar (vanligtvis ökning). Bland dessa officiellt erkända vanliga skadeverkningar finns således påverkan på hjärtat, blodtrycksförändringar (vanligtvis ökning).

Information till föräldrar om ”de mest centrala biverkningarna”

Det är illa nog att barn som är friska utsätts för insomningssvårigheter – det är ingen obetydlig skadeverkan. Sömnsvårigheterna hanteras i många fall genom samtidig utskrivning av sömnmedel, vilket i sin tur leder till andra skadeverkningar. Och än värre blir det när man betraktar de allvarliga skadeverkningarna av Ritalina och Concerta. I en information till läkare skrev Läkemedelsverket att följande information borde tas med i informationen till patienter: ”de mest centrala biverkningarna med Concerta som t ex. blodtrycksstegring, risk för beroendeutveckling, och risk för psykisk påverkan inkluderande depression respektive psykosutveckling.” [6] Det är föga troligt att föräldrar får information om dessa ”de mest centrala biverkningarna” när de ska övertygas att barnet behöver amfetaminpreparat.

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har krävt att Ritalina och Concerta förses med varningstext

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har efter nya utredningar krävt att Ritalina och Concerta förses med varningstext om risk för psykoser, hallucinationer och mycket allvarliga hjärt-/kärlskador [7]. Man bör, när man läser detta, veta att FDA, som det svenska Läkemedelsverket, nästan uteslutande finansieras av läkemedelsindustrin, och ser denna industri som sina verkliga kunder. Dessa myndigheter har utgett varningar först efter mycket starka protester från allmänheten mot läkemedelsbolagens bedrägliga information.

51 rapporter om dödsfall i samband med behandling med ”ADHD-mediciner”

Bakgrunden till varningarna om allvarliga hjärt-/kärlskador var den rapport som FDA släppte ut den 8 februari 2006. Den för allmänheten tidigare hemlighållna rapporten handlade om amfetaminpreparat, plötslig död och livshotande skadeverkningar [8]. Rapporten berättade, som Reuters återgav, om 51 rapporter om dödsfall i samband med behandling med ”ADHD-mediciner” [9]. I tillägg till dessa 51 dödsfall kan man i FDA-rapporten läsa om ytterligare 30 dödsfall vid Ritalinabehandling, från åren före 1999. Sammanlagt berättar alltså FDA-rapporten om 81 dödsfall. (Man har då tagit bort alla de rapporter där flera droger samtidigt fanns med i bilden och de dödsfall som inträffat i samband med missbruk av amfetaminpreparat.)

”Psykiatriska skadeverkningar”

Se också nedan om FDA-rapporten om ”psykiatriska skadeverkningar” i samband med behandling med amfetaminpreparat och andra ADHD-droger (som Strattera).

Det borde inte längre vara möjligt att ljuga för föräldrar och säga att dessa narkotiska ämnen ger få och obetydliga skadeverkningar ”ändå är det vad föräldrar får veta.

Strattera som en ”behandling” vid ADHD

Strattera är en annan psykiatrisk drog som ges till barn med ADHD. Medlet, som tillverkas av läkemedelsbolaget Eli Lilly, är egentligen ett misslyckat antidepressivt medel; det skulle först lanseras mot depression men man lyckades inte visa att det hade någon bättre effekt än sockerpiller. Så det blev liggande. Eli Lilly fick sedan idén att det kanske skulle kunna ha effekt på barn med diagnosen ADHD. Man fick i november 2002 det amerikanska läkemedelsverkets godkännande till att använda Strattera som en ”behandling” vid ADHD.

Psykiatriska drogernas faser

I stort sett alla psykiatriska droger går igenom samma faser: 1) de hyllas som riskfria mirakelmedel; 2) data om deras verkliga skadliga effekter börjar komma fram; 3) de dras in från marknaden på grund av de allvarliga skador de bevisligen åstadkommer eller försvinner i tysthet bort ur behandlingsarsenalen. Kvar blir dock de ofta kroniska skador som medlen åstadkommit på patienter. Strattera är redan i slutet av fas två, även om medlet blev godkänt i Sverige så sent som i april 2006, och bara funnits på den amerikanska marknaden i lite mer än fyra år.

Skadeverkningar från Strattera

Fram till september 2005 hade det av läkare och konsumenter om Strattera rapporterats totalt 10 988 ”psykiatriska skadeverkningar” (psychiatric adverse events), vilket det engelska läkemedelsverket (MHRA) klassade som ”large number of psychiatric reactions” (en stor mängd psykiatriska reaktioner). Under denna rubrik ryms bland annat den vanliga sömnstörningen, självmordsbeteende, fientlighet, våldsbeteende, psykos och mani. [10]

Strattera ökar risken för självmordsbeteende

I september 2005 utgavs internationella varningar om att Strattera ökar risken för självmordsbeteende hos barn och ungdomar som tar medlet [11]. Det här var inget att förvånas över då Strattera kemiskt sett mest liknar det antidepressiva medlet Efexor, för vilket varningar om ökad självmordsrisk vid behandling av barn utgivits ett år tidigare [12]. Tidigare under 2005 hade det europeiska läkemedelsverket utfärdat varningar om att Strattera kan orsaka ”fientlighet och emotionell labilitet” hos barn [13].

ADHD-drogerna skapat psykoser och mani hos barn

Utredare vid det amerikanska läkemedelsverket FDA gick igenom de rapporter om ”psykiatriska skadeverkningar” av Strattera som inkommit till Eli Lilly (och de rapporter om amfetaminpreparat som inkommit till tillverkare av dessa). Resultatet av denna översyn presenterades den 3 mars 2006. FDA:s utredare skrev att ADHD-drogerna skapat psykoser och mani hos barn som inte tidigare visat några sådana tecken, vid normala doser; ”hos den överväldigande majoriteten av fallen (grovt räknat 90 % överlag) hade patienten inte någon tidigare historia av liknande tillstånd”. I översynen tog man också upp aggressioner och våldsbeteende, och skrev att ”en stor majoritet (80 till 90 % överlag) av patienterna som identifierats i denna översyn hade ingen tidigare historia av sådana händelser”. Effekterna skapades med andra ord av ADHD-drogerna. För Strattera hade det rapporterats 992 fall av aggression eller våldsbeteende och 360 fall av psykos eller mani fram till september 2005 [14]. När man läser dessa siffror ska man veta att bara 1-10 procent av alla allvarliga skadeverkningar antas rapporteras av läkare.

Mer skadeverkningar från Strattera

I den långtidsstudie av Strattera som Christopher Gillberg gjorde på vuxna i Göteborg (de skulle få Strattera i 12 månader) fick 95 procent (19 av 20) avbryta studien i förtid. 40 procent fick avbryta på grund av skadeverkningar från Strattera. De skadeverkningar som uppkom var leverskada, sköldkörtelskada, aggressivitet/fientlighet, depression, förhöjt blodtryck, subjektiv obehagskänsla [15].

23 132 rapporter om skadeverkningar från Strattera

I det opublicerade material som det svenska Läkemedelsverket och andra europeiska läkemedelsmyndigheter har tillgång till kan man läsa om ett stort antal andra allvarliga skadeverkningar från Strattera. Man kan bland annat läsa att det till Eli Lilly om Strattera inkommit 766 rapporter om hjärtskador och 172 rapporter om leverskador fram till september 2005 [10]. Man kan läsa om att det fram till november 2006 inkommit 750 rapporter om självmordsbenägenhet och självskadligt beteende i samband med Stratterabehandling [16]. Totalt har det till maj 2006 inkommit 23 132 rapporter om skadeverkningar från Strattera, i vilka 58 048 skadeverkningar beskrivs [17]. Om den allra högsta uppskattningen görs att 10 procent av alla skadeverkningar rapporteras skulle detta motsvara nästan 600 000 skadeverkningar i faktisk verksamhet. I själva verket är det alltså långt fler. När man läser det ovanstående ska man också veta att det material som läkemedelsmyndigheterna fått från Eli Lilly är föranalyserat av bolaget (det är inte rådata). Myndigheterna är således beroende av läkemedelsbolagets tidigare gjorda analyser. Och läkemedelsbolaget har gjort allt för att komma ifrån att bolagets psykiatriska droger någonsin orsakat någon enda skadeverkning. (Den analys som FDA:s utredare gjorde om aggression, psykos och självmord ovan var dock i stort baserad på av bolagen oanalyserade data ”därav de kraftfulla slutsatserna.)

Historier om ”mirakelmediciner” från psykiatriska auktoriteter

Läkare och allmänheten i Sverige får inte höra om historien ovan. De får en historia om ”mirakelmediciner” från psykiatriska auktoriteter (ofta inhyrda av läkemedelsbolag) och från den ”patientförening” (Attention) som är betald av läkemedelsbolagen för att säga det bolagen vill att de säger ”att fler ADHD-droger ska ges till barn och vuxna [18].

Blind svensk barnpsykiatriker: ”Allvarliga kort- och långsiktiga biverkningar har ej kunnat påvisas.”

De får av den kände barnpsykiatrikern Lars-Olof Janols, en av personerna bakom Socialstyrelsens bok ADHD hos barn och vuxna, om amfetaminpreparat veta: ”Allvarliga kort- och långsiktiga biverkningar har ej kunnat påvisas.” [19] Janols är tillsammans med barnpsykiatriker Gunilla Thernlund ansvarig för ett rikstäckande ”kvalitetsregister” om ADHD. Där ska bland annat skadeverkningar av amfetaminpreparat registreras. Med tanke på Janols ovillighet att titta lär det inte bli mycket registrerat där.

Inga skadeverkningar från Strattera nämns i marknadsföringen

Allmänheten får höra psykiatriprofessor Bruno Hägglöf, ordförande i Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri, i TV om Strattera säga att ”Det finns personer som behöver ta de här läkemedlen livet ut”, och inte nämna en enda skadeverkning [TV4, november 2004]. Hägglöf var bolagets kontaktperson för Strattera och satt i dess Advisory Board (rådgivande grupp). Läkarna får höra det positiva budskapet om Strattera på Eli Lillys utbildningsdagar landet runt. Ansvarig för bolagets utbildningar ”eller rättare sagt marknadsföringsdagar ”i Sverige, har varit läkaren Björn Kadesjö [20], som också är vetenskapligt råd för skolhälsovården på Socialstyrelsen, och som ”otroligt nog ”samtidigt med detta varit ansvarig för Eli Lillys tester av Strattera på 100 barn i Sverige (för vilka bolaget betalt 3 200 000 kronor till klinikerna) [21, s 24]. När Kadesjö skulle testa medlet på barn i Sverige förklarade han och Eli Lilly för etikprövningsnämnden att det inte fanns några etiska problem, och skrev att Strattera var: ”mycket välundersökt och vältolererat av de allra flesta patienter” [21, s 21]. Det ”oetiska” vore i stället att inte ge Strattera till barnen.

”Patientföreningen” Attention köpt av läkemedelsbolaget Eli Lilly

Allmänheten får i media höra Christopher Gillbergs och Björn Kadesjös kollega, psykiatriker Mats Johnson berätta om Strattera. Och då låter det så här: ”Biverkningarna med Strattera har varit sällsynta och lindriga.” [22] Allmänhet och media får också av ”patientföreningen” Attention höra att det måste bli tyst om skadeverkningarna av Strattera och andra ADHD-droger. Föreningen kräver censur och att de som har ”ansvar för publiceringen” i media griper in och hindrar att kritiska inlägg publiceras på insändar- och debattsidor. Om Strattera skriver man: ”De studier som gjorts hittills visar att nyttan med behandlingen vida överstiger de potentiella riskerna.” (Pressmeddelande, juli 2006) Föreningen Attention fick under de två åren 2004 och 2005 sammanlagt 1 miljon kronor av Eli Lilly, och samverkar också med de andra tillverkarna av ADHD-droger.

Falsk marknadsföring

Men bakom den falska marknadsföringen finns alltså den verkliga scenen ”Ritalina, Concerta och Strattera åstadkommer mycket allvarliga skador på de barn och ungdomar som får medlen. De bör snarast dras in från marknaden.

Janne Larsson, Stockholm, skribent

Observera: Informationen ovan är inte godkänd av de läkemedelsbolag som tjänar stora pengar på att psykiatriska droger skrivs ut till barn. Den är inte heller godkänd av de psykiatriker som hyrts in av dessa läkemedelsbolag och som gjort karriär på att propagera för dessa medel. Inte heller av ”patientföreningar”, som föreningen Attention, som med ekonomiskt stöd av läkemedelsbolag slåss för att fler barn ska få ADHD-droger.

Referenser:
[1] Den amerikanska narkotikamyndigheten DEA, Drug Information, http://www.usdoj.gov/dea/concern/m.html
[2] Judith Rapoport, mångårig ADHD-forskare, citat i boken Selling Sickness, 2005.
[3] Åklagarmyndigheten, Farlighetsbedömning av narkotika, december 2005.
[4] Läkemedelsverkets bedömning av Ritalina, Part III ”Pharmaco/Toxicological assessment, 16 april 2004, http://jannel.se/ritaanm/Part.I.conclusions.PDF
[5] CASA, Center for Addiction and Substance Abuse, More than 15 million Americans Abuse Opioids, Depressants, Stimulants; Teen Abuse Triples in 10 Years, 7 juli 2005. http://www.casacolumbia.org/absolutenm/templates/PressReleases.asp?articleid=397&zoneid=56
[6] Läkemedelsverket, Dnr 151:2006/29488, 15 juni 2006.
[7] FDA, Medications Guide Ritalin, besökt 21 oktober 2007,
http://www.fda.gov/cder/Offices/ODS/MG/methylphenidateMG.pdf
[8] FDA, Review of AERS data for marked safety experience during stimulant therapy: death, sudden death, cardiovascular SAEs (including stroke), 27 april 2004,
http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/06/briefing/2006-4202B1_05_FDA-Tab05.pdf
[9] Reuters, 51 Attention drug patients died, 8 februari 2006, tillgänglig på:
http://www.endowmentmed.org/content/view/373/35/
[10] MHRA, Preliminary Assessment Report, december 2005, http://www.mhra.gov.uk/home/idcplg?IdcService=GET_FILE&dID=21952&noSaveAs=1&Rendition=WEB.
och MHRA/Eli Lilly, Annex 4, Psychiatric Adverse Events, opublicerad analys från 2005.
[11] Associated Press, Strattera associated with suicide risks in kids, 29 september 2005, http://www.msnbc.msn.com/id/9529101/
[12] FDA, FDA Public Health Advisory, 15 oktober 2004,
http://www.fda.gov/cder/drug/antidepressants/SSRIPHA200410.htm
[13] EMEA, pressmeddelande, European Medicines Agency finalises review of antidepressants in children and adolescents, 25 april 2005, http://www.emea.eu.int/pdfs/human/press/pr/12891805en.pdf
[14] FDA, Report, 3 mars 2006,
http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/06/briefing/2006-4210b_11_01_AdverseEvents.pdf
[15] Gilllberg/Råstam/Cederlund, Slutrapport, november 2006. Gillberg/Råstam/Cederlund, Angående klinisk läkemedelsprövning (atomoxetine hydrochloride) ref nr: 2002/74152; 25 april 2006 Gillberg/Råstam/Cederlund, Angående klinisk läkemedelsprövning, 11 oktober 2005, inkom Läkemedelsverket den 13 oktober 2005.
[16] MHRA, uppdatering av den 5 april 2007.
[17] MHRA, Periodic Safety Update Report, Main Report, period 27 november 2005-26 maj 2006.
[18] Läkemedelsbolaget Janssen-Cilag, ihop med Attention, Pressmeddelande Ingen behandling för vuxna med ADHD, 8 juni 2005, där minst 50 000 barn och 240 000 vuxna i Sverige sägs behöva en ADHD-diagnos, och ofta bolagets ADHD-drog Concerta, http://www.euroinvestor.se/News/ShowNewsStory.aspx?StoryId=8916950
[19] Janols, Allvarliga biverkningar har ej kunnat påvisas, SvD 9 november 1999.
[20] Lilly, ADHD utbildning, EINAQ, http://www.lilly.se/terapiomraden/adhd/lakar_einaqutb.html
[21] Lilly/Kadesjö, Ansökan om etikprövning, 29 oktober 2004, inkom etikprövningsnämnden i Göteborg den 9 december 2004.
http://jannel.se/lilly-attention/kadesjo.lilly.clinical.trial.strattera.pdf
[22] Beckman, Ny medicin mot adhd kan ersätta amfetamin, DN, 12 april 2003, http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=129969

Välkommen att kommentera eller kontakta mig!

Med vänlig hälsning,
Peter

KONTAKTA MIG. Fyrabarns-pappa, medmänniska, medlem i AMNESTY, KMR (Kommittén för mänskliga rättigheter) och RÖDA KORSET.

Du kan nå Kommittén för Mänskliga Rättigheter på telefon: 08 – 83 85 18.

Läs denna artikel: Hur man kan må bättre!


91 svar på “Fakta om ADHD & Ritalina, Concerta och Strattera”

 1. Vad har du för personliga erfarenheter av ADHD-barn och behandling?? Har du förslag på några alternativ till medicinering när ”ingenting” fungerar…?

 2. Hej!

  Tack för din kommentar och fråga!

  Detta är ett område som har engagerat mig mycket och jag är väldigt glad om jag kan hjälpa till.
  Det finns alternativ och lösningar på detta problem.

  Ofta är det hemskt att se hur lätt barn kan bli stämplade med en diagnos och sedan bli neddrogade.
  Exempeln är många på detta!

  Jag älskar själv barn och vill göra allt jag kan för att hjälpa till.

  Det gäller att hitta förnuftiga lösningar som går till botten med och löser de verkliga problemen.

  Ta dig tid och mod att läsa nedanstående artiklar för att få mer information.
  Här finns saker som du direkt kan använda för att förbättra situationen.

  Säg till läkarna att du gärna vill även titta på de alternativ som finns.
  Den rättigheten har du och du behöver INTE förklara dig!

  Det gäller att du är modig och själv kan titta efter vad som är sant eller ej.
  Många lyssnar och följer läkarna blint.

  Läkarna och läkemedelsindustrin har inte alltid rätt.

  Jag säger så här:

  Först och främst – den primära klassiska medicinska regeln: ”First, do no harm”. Det går inte att kalla amfetamin för ett ”alternativ”. Det är och förblir ett gift. Det är aldrig ett ”alternativ”; det är aldrig en ”medicinsk behandling”.

  Se denna länk:
  http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/panorama/7079233.stm

  ”Panorama reveals how new research shows giving children drugs for ADHD works no better than doing nothing in the long-term.
  Panorama: What Next for Craig? was first broadcast on BBC One on Monday 12 November 2007.”

  Här står det fullständigt glasklart att användning av amfetamin inte ger några positiva effekter för barnen.

  Läs denna artikel för att få fakta om drogerna som ges till barn:
  https://www.peterularsson.se/fakta-om-adhd-ritalina-concerta-och-strattera/

  Vad är alternativet?

  Hur kan man hjälpa sin barn på ett förnuftigt sätt?

  Hur kan man hitta förnuftiga lösningar som går till botten med problemen?

  Läs artiklarna i denna kategori:
  Klicka här – https://www.peterularsson.se/category/adhd-add/

  Här har jag skrivit ner mina förslag på lösningar:
  https://www.peterularsson.se/overaktiva-adhd-add-damp-barn/

  Efter artiklarna finns även kommentarer och tips från många andra som har fått hjälp.

  Lycka till och höra gärna av dig och berätta hur det går!

  Jag brukar följa upp och höra hur det går.

  GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

  Hälsn,
  Peter
  Medlem i KMR, Kommittén för mänskliga rättigheter
  http://www.kmr.nu

  Se dessa artikel också – det finns säkert mycker mer på internet om du söker.

  http://sydsvenskan.se/kropp/article264301.ece

  http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=713435

  http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=119&a=381002

  http://www.sesam.nu/artikel/20341

  http://minosa.wordpress.com/2007/11/08/fiskolja-bra-mot-adhd/

 3. finns det ingen förening typ attention som inte är ”köpt”???? vem kan man lita på? vem kan säga hur jag ska hjälpa mitt barn med sina aggresioner och hur? ska man inte lyssna på när psykologer säger att det finns risk för att barnet själv söker sig till miissbruk om han inte får behandling?

 4. När vi påvisade att våran dotter fick hallucinationer av Strattera så sa våran läkare att det kanske inte berodde på medicinen utan att hon bara hade livlig fantasi. Jag tycker dock att det är konstigt när min dotter börjar se hundar, och hör konstiga ljud.

 5. Hej, detta känns konstigt, jag tar concerta jag är 14 år. Jag hör om så mycket dåligt nät de gäller dessa medeciner, men vrf ges dom då..

 6. SVAR PÅ OVANSTÅENDE KOMMENTAR!

  Hej!

  Jag är INTE emot MEDICINER.

  Riktiga testade medicinska mediciner som hanterar kroppsliga sjukdomar och tillstånd. Antibiotika, pencilin, kinin, vaccin etc.

  MEN även de skall användas med måtta!

  Personen själv är den största läkande kraften som finns!

  Jag är definitivt emot alla droger som lanseras av psykiatrin.

  Varför?

  Jag klistrar in ett utdrag här från en ny artikel jag håller på att skriva:

  Psykiatrins historia som droglangare. Det började 1950 med de första drogerna och fortsätter än idag. Avslöjandet av den stora lögnen om ”kemisk obalans i hjärnan”. Biverkningarna, kopplingarna och alianserna mellan FDA (amerikanska läkemedelsverket) psykiatrikerna och läkemedelsföretagen. Amerikanska psykiatriker tjänar stora pengar på bonusar från läkemedelsföretagen.

  8% av världens befolkning har tagit psykofarmaka.

  Det säljs psykdroger för 27 miljarder dollar årligen i USA.

  Det stora bedrägeriet med diagnoser och mentala sjukdomar inom psykiatrin. APA (amerikanska psykiatriska förbundet) röstar fram mentala sjukdomar & diagnoser och ger ut en bok kallad DSM (Diagnostical and statistical manual of mental disorders) i en skenbar vetenskaplig anda. Med alla dessa ”mentala sjukdomar” kan de snart stämpla alla människor på jorden som mentalt sjuka – och sätta dem på en ny drog som kommer att hantera problemet.

  Namnet på dessa sjukdomar kan verka skrattretande, men används likväl för att stämpla folk som mentalt sjuka:
  ADD
  ADHD
  Mild depression
  Uppförande störning
  Större depression
  Borderline personlighetsstörning
  Social orosstörning
  Tonårsupprorsstörning
  Aritmetikförståelsestörning
  Allmän ångeststörning

  -och hundratals andra ”mentala sjukdomar” som röstats fram av APA. Dessa ”sjukdomar” och ”diagnoser” röstas alltså fram! Orsaken till dessa ”sjukdomar” är en annan psykiatrisk lögn – utan något som helst vetenskapligt bevis – en kemisk obalans i hjärna. Lösningen? En ny drog.

  Enligt en undersökning 2006 var 56% av de som röstade fram ”mentala sjukdomar” hos APA hade finansiella förbindelser med åtminstone ett läkemedelsföretag.

  Kopplingen mellan APA och deras DSM, psykiatriker och läkemedelsföretagen är förödande.

  450 miljoner människor världen över har blivit diagnostiserade av psykiatrin som mentalt sjuka med hjälp av de framröstade ”mental sjukdomarna” i DSM. Psykiatrin har fått 440 miljarder dollar i statliga anslag världen över för dessa patienter.

  20 miljoner barn i USA har fått diagnosen ”inlärningsstörning”.

  Flera skolmassakrar och skjutningar gjorde av barn som var på psykiatriska droger.

  Därför är jag emot psykiatriska påhittade framröstade diagnoser och deras lögn om kemisk obalans i hjärnan som bara en speciell drog från ett visst läkemedelsföretag kan hantera. Psykiatrin vill få oss alla på droger!

  Det finns andra lösningar än droger, piller och tabletter!

  Hälsn,
  Peter

 7. Min son har nyligen fått diagnos ADHD. Har tagit Strattera i 3 dagar. Han fick biverkningar redan 1:a dagen, andningssvårigheter, yrsel, illamående och ont i magen.
  Nu 3:e dagen skrek han och var rädd, sa att fötterna var obekvämma och ville ta bort dom.
  Sen när han lungnat ner sej, sa han att han inte var rädd egentligen, men fötterna var så obekvämma att han blev rädd.
  Själv har jag tänkt att det egentligen är samhället det är fel på, varför ska barn vara tvugna å sitta still hela dagarna i skolan. Är vi gjorda för det?/ADHD förälder

 8. Nej vi är inte gjorda för att sitta still, men ett barn som är överaktiv i skolan klassas ganska snabbt som ett ADHD fall, oftast genom ett litet frågeformulär, rastlösa själar med problem hemma blir lätt överaktiva och om du inte ser upp så kommer ditt barn att klassas som ett ADHD fall. Och sedan väntar nerdrogning och totalt kaos, jag har sett och hört för många fall nu. Att när diagnosen ADHD ställts, då kommer problemen för personerna, som raseri och total likgiltighet. Låt ingen droga, ner dig eller ditt barn, Knark är aldrig ett alternativ.

 9. svar till Regina här ovan:

  Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

  *

  minskad aptit
  *

  kräkningar
  *

  magont

  Dessa biverkningar försvinner vanligtvis efter en tid.

  Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

  *

  – förkylnings-/influensaliknande symtom
  *

  – att vakna tidigt
  *

  – att vara lättirriterad
  *

  – humörsvängningar
  *

  – yrsel
  *

  – extrem sömnighet
  *

  – stora pupiller
  *

  – förstoppning
  *

  – matsmältningsstörningar
  *

  – illamående
  *

  – svullen, röd och kliande hud
  *

  – utmattning
  *

  – viktminskning

 10. Ville bara tacka för denna informativa text och har själv ett barn med diagnos nyligen och där HAB psykologen direkt började prata om medicin men jag är emot det och tänker inte ge mitt barn dessa mediciner, och mitt barn har inte ens sådana besvär av sin del ADHD så det är legalt att droga ner det, anser jag!
  Utan barnet har mera besvär av sin austistiska bit – sociala interaktioner, misstanke AS. Plus att jag är ännu osäker på diagnosen, då jag fick flera AHA – upplevelser av AS än av ADHD kriterierna och vet att just flickor lätt kan få diagnosen ADHD fast det är AS som är den starka biten.

  Varför är inte Sverige mera MEDVETET?

 11. Hej Peter! Jag har ätit Strattera i lite mer än 7 månader, men har nu slutat då hela kroppen ”skriker” till mig att inte äta denna medicin något mer. Har ingen kunskap alls, så detta är första internetsökningarna jag gör. Hittar dina artiklar och information och börjar förstå att min kropp är klokare än mitt huvud i detta. Har haft svåra sömnproblem och cirkulationsproblem. Gick från lågt till högt blodtryck och blev otroligt darrhänt och ”nervig”. Muntorrhet som redan orsakat tandskador… Kommer att försöka hantera min adhd på kognitivt sätt då jag tack vare min diagnos redan blivit väldigt uppmärksam på mina beteenden och reaktioner. Vill verkligen TACKA för ditt enorma engagemang! Du verkar vara en riktig eldsjäl. Önskar Dig en Glad Påsk! Sanna

 12. Förstår inte varför detta uppmärksammas ordentligt. Läkare skriver ju ut narkotiska preparat till barn med motiveringen att de skulle ha ”ett fel i hjärnan” då de avviker från mängden.

  Ställde jag mig på en skolgård med mellan- och lågstadiebarn och sålde amfetamin skulle jag straffas och slängas i fängelse. Jag skulle bli behandlad som en av de mest avskydda människorna någonsin. Varför? Läkemedelsverket utför ju denna avskyvärda syssla dagligen…

 13. Jag är 15 år, och har ADHD! är väldigt deprimerad. Jag undrar vad som händer om man tar överdos i concerta? kan man dö? om vi säger att jag skulle ta 5 tabletter. Vad skulle hända med mig? jag vill väldigt gärna veta. Inte för att jag har tänkt något, men det kan vara bra att veta. Så snälla, ge mig ett ärligt svar!
  tack.

  SE SVAR NEDAN,
  Peter

 14. Hej!

  Tack för din kommentar på min hemsida.

  Ja, man kan dö om man tar för mycket av dessa piller.
  Men det löser ingenting.

  Vad som händer när man dör? Ja, vi får väl se när den tiden kommer.

  Men du bör istället ta tag i ditt liv och sätta upp målsättningar för framtiden – börja i mindre skala och sedan öka.

  Livet kan vara ganska roligt och fullt av njutning!

  Du kan leva ett bra liv utan dessa tabletter och piller, MEN du måste vilja ta tag i det själv och kämpa dig igenom de svårigheter som finns.

  Läs gärna mina andra artiklar jag har skrivit om ”ADHD” här:
  https://www.peterularsson.se/category/adhd-add/

  Det finns lösningar för att kunna förbättra sitt liv!

  Vill du prata med någon och rådgöra per telefon?
  Du kan då ringa en kunnig och god vän till mig
  – Bengt A: 0737- 083780

  Du kan även skriva mer till mig om du vill!

  Lycka till vidare!

  Hälsn,
  Peter

 15. Hej Peter!

  Jag undrar om du har tittat något på ritalin som ges för (eller ja mot) narkolepsi?
  Jag har väldigt nyss fått ritalin utskrivet för detta och det har förändrat mitt liv, jag sover mycket bra på nätterna och har fått ett liv på dagarna öht.

  Finns det något för dig känt alternativ till behandling annat är dessa preparat för en narkoleptiker?

  Du verkar ha läst en hel del om ritalin och jag hoppas att du ramlat över något om narkolepsi och hjälp för detta. Om det är så, svara mycket gärna!

  Tack på förhand

  Undrande Tjej


  SVAR:

  Hej!

  Tack för din kommentar och fråga på min hemsida:
  https://www.peterularsson.se

  Jag är ingen expert på narkolepsi.

  Det enda jag kan säga är att det gäller att se upp angående alla biverkningar och skador från dessa psykdroger.

  Skaffa en bra läkare som inte är fixerad vid piller och tabletter.

  En ordinär grundlig läkarundersökning kan hitta intressanta saker.

  Sök dig till alternativa behandlingar.

  Checka upp din kost.

  Vill du prata med någon och rådgöra per telefon?
  Du kan då ringa en kunnig och god vän till mig
  – Bengt A: 0737- 083780

  Lycka till vidare!
  Peter

 16. hej! jag heter madde och är snart 15 år jag har ADHD och jag tar concerta det är inte mitt val utan jag måste ta det, och nu ska jag börja med strattera oxå, jag har fått ont i magen så att jag inte har kunat gå eller andas jag har oxå sett saker, MEN ingen tar mig på alvar!! jag tycker att det är jätte bra att du har gett ut dena information TACK! om det är någon förelder som har barn med ADHD så säger jag bara att” du ska lysna på ditt barn tro på vad hon/han säger och om hon /han för utbrott eller något liknande var lungna och börja inte tjafsa tbx. och om det läkarna säger inte blir bra så hitta ett eget sett för ingen känner ju ditt barn bättre än du gör.

  SVAR TILL MADDE:

  Hej!

  Tusen tack för din kommentar på min hemsida.
  https://www.peterularsson.se/

  Jag förstår verkligen vad du menar.

  Du kan kanske läsa denna artikeln också:
  https://www.peterularsson.se/overaktiva-adhd-add-damp-barn/

  Där kan du få lite tips hur du kan göra.

  Annars föreslår jag att du så snabbt som möjligt försöker få kontakt med en läkare som inte är fixerad vid tabletter och piller. En läkare som kan hjälpa dig att hantera vad som verkligen är problemet.

  Hur och när började dina svårigheter?

  Skriv gärna och berätta.

  Ha det bra och lycka till!
  Peter

 17. jah allt börja i 1:an jag var bråkig och kunde inte sitta still. jag blev hem skikad bara efter en time i skolan. Och när det var bråk så vare oftast jag som hade startat det, fast saken är den jag kom aldrig i håg efter bråk eller om jag inte hade skött mig för när jag får ”utbrott” så kopplas hjärnan av och känner inte hur mycket kroppen tar i eller vad man har gjort. Det låter konstigt men det är så det är,MEN det ända Medicinen gör är att man får bivärkningar och att man får lite längre stubin men man kan fortfarande inte kontrollera sin ilska. Så jag har fortfarane inte så lett i skolan, specielt när ingen annan förstår för jag själv förstår ju inte.

 18. Hejsan. Jag har tagit stratera snart i 2 år. jag är 14 år och jag skuylle vilja prata med någon som har typ tar samma medicin som mig ?

 19. hejsan :) jag har tagit stratera snart i 2 år och jag undrar är stratera en drog värkligen ?

 20. Hej. Jag bor på ett behandlingshem för missbrukare, jag har gjort en psykolog utredning där det står ”möjligtvis ADHD”. och nu ska min läkare skriva ut strattera hon har inte velat göra det innan men nu helt plötsligt har hon ändrat sig. Allt de min läkare sagt om strattera är positivt och det är mycket bättre än COncerta o ritalina o bla bla bla.. O att strattera inte är drogtryckt eller vad man ska säga.. Vafan jag vill ju sluta me drogerna inte börja med en ny? läst allt de du skrivit och gud va shockad jag blev. är strattera verkligen så farligt som du skriver? Jag trodde att allt skulle bli bra när ja ska börja ta strattera.. ? Jag tycker enligt mej själv att ja är ett ADHD fall.. bråkig nervös aktiv o.sv. Vad kan hjälpa mot ADHD:n om inte strattera COncerta eller ritalina?? Svara till min Mail e du snäll så ja vet att du svarat. MVH Rebecka

 21. Jag har kämpat hårt för att ta reda på i vilket sammanhang min dotters läkare utsatte oss /felicia för . Men det är omöjligt.

  Min dotter utsattes för en systematisk utvärdering av conserta. Hon var uppe i 72 mg när högsta dos som rekomenderades var 54mg. vuxen. Min dotter var 14 år.

  När hon fick detta hamnade hon i psykoser.

  Jag anmälde läkare och kom ingenstans och den andra ansvariga läkaren som inte ens förde journal .

  Min dotter är nu död hon vart mördad. Men som i ett led av ett fruktansvärt sammhälle kämpar jag för att informera föräldrar och unga hur illa det kan gå.

  Vi har ett samhälle där unga inte får vara sig själva. Där alla som inte utveklas i samma takt får diagnosen adhd.

  Ett samhälle där man vill styra och förvara barn som behöver EXTRA RESURSER.

  Det är billigare för kommuner att medecinera bort problem än att sattsa på extra lärare och en bra skola.

  Barn får inte vara barn.

  Förr hade vi inte adhd .Nu har nästan alla barn adhd Borde ingen fråga sig vart samhället är på väg.

  Är det konstigt att barn och tonåringar blir deprimerade och föräldrar utbrända.

  Stoppa plågsamma försök på barn och nedskärningar i skola.

  Stötta föräldrar .

  feliciasliv.se

  mvh anneli – felicias mamma

 22. Hej. Vet du vad lagen säger om föräldrars samtycke om att medicinera barn med Concerta. Min mans förra fru ger sin son Concerta medans min man absolut inte vill att han ska ta det. De har gemensam vårdnad men ingen har hört av sig angående medicineringen eller ADHD utredning.

  Mvh Malou

  SVAR:

  Hej, tyvärr så vet jag inte vad som gäller enligt lagen. Checka upp detta med en advokat eller fråga lämplig myndighet.

  Jag kan inte tänka mig att det är ok att medicinera barnet om inte båda föräldrar är överens om det. Eller?

  Lycka till!

  Hälsn,
  Peter

 23. Hej!
  Undrar lite över min lillasysters insättning av Concerta.
  Hon är 18 år, fyllda nyligen, har av Bup fått en luddig diagnos UNS.
  Har haft tidigare missbruksproblem, och går kontunerligt på Maria ungdom.

  Nu har hon fått Concerta 18 mg utskrivet, när hon har ätit dessa i 2 veckor ska man dubbla dosen. Varför gör man så?
  Bara antar att dosen ska höjas.
  Är själv emot meciciner, och försökte prata med dom på Maria om det.
  Men tas inte på allvar.

  Nu har hon fått biverkningar, kräkningar, yrsel osv.
  Vill tillägga att hon inte vill äta medicinen.
  Vad ska man göra?
  Finns det några allternativ?

  Mvh Tessan

  SVAR:

  Hemskt!

  Jag förstår situationen.

  Det FINNS NATURLIGTVIS ALTERNATIV.

  Läs denna artikel:
  https://www.peterularsson.se/den-stora-faran-med-antidepressiva-medel-och-andra-psykdroger/

  Läs fler artiklar här:
  https://www.peterularsson.se/category/adhd-add/

  Välj bort alla dessa tabletter, piller och diagnoser. Hitta förnuftiga lösningar istället!

  Lycka till!
  Peter

 24. Tusen tack Peter för en toppen info sida…
  …nu vet jag helt säkert att min son inte ska börja med någon form av medicinering mot sin ADHD. Har tidigare stått och vägt för och nackdelar med att antingen medicineras eller att inte medicineras, det är inte det lättaste att alltid avgöra vad som kan tänkas vara bästa alternativet för ens barn. Däremot kan jag säga att jag inte har upplevt någon form av ”tryck” från sonens läkare om att medicinering med Concerta skulle vara det bästa, läkaren har verkligen informerat mig om alla risker och om att det är vanligt med psykoser efter en kort tids användning.

  Nu ska jag istället satsa helhjärtat på att ge min son mer motion tillsammans med vitaminer och omega-3 och omega-6 tillskott och arbeta för att han ska få extra stöd i skolan så att det ska fungera bättre för honom.

  Hoppas din sida fortsätter att hjälpa andra att komma fram till ett beslut om de ska ta emot medicinering eller inte, det hjälpte verkligen mig.

  Mvh Carro, mamma till en 7-åring med ADHD

 25. Mycket intressant sida. Måste säga att jag blir glad när jag får se att det är fler som är inne på samma spår. Läkemedelsföretagen gör allt för att dölja den bittra verkligheten. Har själv erfarenheter av statlig medicinering och kan säga som så mycket att man undrar vad det är för folk som sitter och drar i spakarna. När man inser att man inte har något som helst behov av medicinering får man alltid höra att man mår dåligt, att man kanske har en diagnos ändå. Att man inte kan sova och kanske ska börja med zolpidem piller istället. Det svåraste med att sluta med narkotika är att få läkare att sluta skriva ut. Hur mycket man än vill det får dem en brilljant idé och sen sitter man där igen med abstinenser man inte behöver. Måste berömma dig igen. Bra skrivet. Keep up the good work!. Mvh Mattias

 26. Tänkte tillägga en sak till detta bara. Jag har även jobbat med mig själv på alla nivåer sen jag har fått min diagnos, Jag har alltså försökt utan medicin innan och har varit tveksam och funderat massor på detta. Men grejen är.-.. Problematiken är äkta och det finns faktiskt inget som hjälper på riktigt mer än detta. Man kan bli medveten om sina problem och veta om dem och ändå ha problem med dem.

  Det pratas mycket om biverkningar. En av dessa är ju aptit-förlust. Det är nog det nästan alla som tar concerta upplever. Därför kanske en mat och sovklocka är en bra ide.. hehe… För jag menar många av dom andra biverkningarna kanske kan undvikas då…. Huvudvärk, yrsel och alla dessa andra biverkningar som faktiskt måste kunna undvikas bara man äter en macka… :)

  Det handlar verkligen inte om att man dömmer människor som inte utvecklas lika. Gud… Nä men den där dokumentären är nog en bra ide i alla fall…

  Det är jäkligt lätt att sitta och tycka saker när man faktiskt inte lever med det själv… Tänk långsiktigt snälla… Det handlar ju faktiskt om att ha livskvalitet hela livet.

 27. Hej!
  Detta var mycket, väldigt intressant läsning. Jag är en 21-år gammal kille som just nu utreds för mina extrema svårigheter med koncentration som jag kännt hela mitt liv. Jag har under lång tid talat varje vecka med en psykolog med inriktning på perceptionsstörningar.
  Jag ska säga att jag har fått många redskap att använda mig av. De fungerar till viss del men lämnar mycket att önska.

  Jag har fruktansvärda svårigheter med att ta in någonting via hörseln och tar hela tiden in precis allt som händer i mitt huvud. Detta har jag alltid gjort sedan jag var liten. Det resulterar i att jag kan gå och lägga mig 2 timmar efter att jag vaknat på morgonen av att jag blir så trött av allt jag tar in.
  Det känns inte möjligt att skriva ner mina problem via webben då detta bara är ett axplock. Dock känns det som att denna värld inte går att leva i för min del om jag inte bor 20 mil in i en skog d-r närmsta granne bor lika långt bort. Endast då inget förutom naturen finns runt mig kan jag slappna av. Jag förstår att detta beror på att jag ju äldre jag blivit inte kan hantera människor, samt att naturen är just så naturlig och uppfriskande som den är.

  vad jag försöker komma till är att jag inte vet vad jag ska ta mig till. Diabetes, typ1 gör inte saken lättare heller. Det känns som att det är väldigt svårt att hitta något subjektivt i denna röra av information. Jag förstår att alla inte ska bli behandlade med ”knark”, då mångas problem uppenbarar sig i något helt annat. Jag känner att det kommer bli extremt svårt att överleva utan att begå självmord om inget görs åt min ”ADHD”.

  SVAR:

  Hej!

  Jag förstår vad du menar.

  Läs denna artikel om hur man kan må bättre:
  https://www.peterularsson.se/hur-man-kan-ma-battre/

  Hoppas du kan hitta saker där du kan använda för att förändra ditt liv till det bättre.

  Lycka till!
  Peter

 28. Hej. Utredning på BUP har gjorts på min son som är 5 år. Har i dag träffat en läkare och en sjuksköterska där och dom är väldigt mycket för medecinering ¨medikinet¨. Jag och min man har inte fått veta resultatet på utredningen än men jag gissar på ADHD. Jag förstår inte hur man ens kan diskutera medecinering utan att föräldrarna har fått veta en diagnos. Jag är orolig för vad som kommer att hända men jag är övertygad om att det finns annan hjälp att få än medecinering. Har läst lite om medecinen dom vill ge våran som och jag blir gråtfärdig. Läkaren säger att den inte är beroendeframkallande när det står klart och tydligt att den är det. Är väldigt förvirrad för tillfället och jag vet inte om du får ihop något från det jag skrivit. Känns som en massa rabbel bara. Varför rekommenderas man medecin i första hand. Mvh orolig mamma

  SVAR:

  Jag förstår din oro.

  Jag förstår att du är förvirrad.

  Vissa läkare och sköterskor är enormt fixerade vid dessa olika diagnoser och psykdroger. Det är nästan det första de säger så fort det är något problem.

  Hur kan man ge dessa droger till ett barn som är fem år!

  Skippa detta omedelbart, byt till en förnuftig läkare och använd mina artiklar nedan för att hjälpa ert barn på ett förnuftigt och bra sätt!

  Det finns bra alternativa metoder som många föräldrar har använt för att hjälpa sitt barn. Därmed slipper de att droga ned det!

  Varför rekommenderar man ”medicin” i första hand? Varför gör vissa läkare och sköterskor detta?
  1) Saknar kunskap om alternativa metoder. Saknar dessutom intresse för alternativa metoder.
  2) Stress och tidsbrist, tar sig inte tid att verkligen undersöka och sätta sig in i barnets hela livssituation. Bryr sig inte om barnet tillräckligt. Det går ”snabbare” att skriva ut piller.
  3) En fixering vid alla dessa diagnoser (ADD, ADHD, DAMP, depression, matematikstörning etc.) som har kommit och olika psykdroger. Dessa piller skall lösa allt!
  4) En enorm PR och propaganda från läkemedelsindustrin och psykiatrin som skall få oss att tro att våra barn är mentalt störda, och att lösningen är olika psykdroger. Läs boken Piller & Profiter av John Virapen.
  5) Många läkare är köpta av läkemedelsindustrin med olika medel. Reklam, resor, konferanser, middagar, presenter etc.
  6) Grupptryck. Få läkare vågar sticka ut och bryta mönstret. Vad skall kollegorna säga?

  Läs dessa artiklar!
  https://www.peterularsson.se/category/adhd-add/

  Denna artikel innehåller konkreta råd och tips:
  https://www.peterularsson.se/overaktiva-adhd-add-damp-barn/

  Vill du prata med någon och rådgöra per telefon?
  Du kan då ringa en kunnig och god vän till mig
  – Bengt A: 0707 – 711474

  Lycka till!
  Peter

 29. Hej!
  Du Peter har inte svarat på vad du har för utbildning och vad du har för erfarenheter av arbete med barn som har dessa diagnoser?
  Jag har en son om nyligen fått diagnos adhd och behandling med concerta. Han har samtidigt bytt skola så det är svårt att avgöra vad som orsakat förändringen men han mår väldigt bra!! Han säger själv att ingen har sett min adhd på nya skolan. Jag tror han skulle fungerat bra på nya skolan utan medicin MEN han skulle inte ha tålamod att sitta och jobba på lektionerna, han har väldigt lätt för sig och är smart MEN inte tålamod.
  Det var inte lätt att få en utredning så det gör snte i onödan, visst kunde personalen hanterat situationen bättre med mer kunskap det tycker jag verkligen. Man kan ju få råd att fostra sitt barn lite bättre….osv osv
  Jag har samma problem misstänker jag och vet att hade jag kunnat koncentrera mej så hade mkt varit lättare för mej. Tänk om man orkade lyssna på tråkiga,krångliga,viktiga föreläsningar!!!
  Hur kan man veta om dessa mediciner ger ökad risk för att bli missbrukare?? Får maninte medicinen så hamnar man lättare i trassliga situationer och ångesten över detta kan man dämpa med en drog. Jag vet att struktur och tydlighet är viktigt för dessa barn och att dagens skola med för mkt valfrihet är en katastrof för dom.
  Jag tycker du generaliserar för mkt, du är emot alla droger inom psykiatrin??? Är du själv drabbad av ngn psykisk åkomma? Hurtror du dom mår utan medicin? Man kan inte göra det så enkelt för sig tycker jag inte. Kan man med ett blodprov mäta om en människa har väldigt ont? Jag har inte varit med om det, dom får hög puls och adrenalin stegring men det brukar man inte mäta …..man ger morfin om det behövs …..är du emot det också?
  Är inte missbrukare själv, dricker alkohol ett par ggr / år. har svårt med koncentrationen och tycker det skulle vara bra med medicin när jag behöver vara koncentrerad, tex på jobbet.

  SVAR:

  Jag redovisar min syn på saker och ting på min hemsida. I artiklarna står ofta omfattande referenser till både läkare, professorer och annat kunnigt folk.

  Jag är naturligtvis för ALL ordinär läkarvård.

  Den mentala vården av barn och vuxna har minst sagt allvarliga brister.

  För mig och många många andra är denna diagnoshysteri och pillerfixering INTE TROVÄRDIG.

  Jag tror på att satsa resurserna på alternativa metoder och behandlingar. Se min hemsida och artiklarna där:
  https://www.peterularsson.se/category/adhd-add/
  https://www.peterularsson.se/category/tabletter-lyckopiller-antidepressiva/

  Lycka till vidare!
  Peter, Medlem av Amnesty, KMR och Röda Korset.

 30. Hej!

  Jag har en son på 9 år som fått diagnosen AD/HD och har behandlats med Equasim fram till nu och nu vill läkaren att vi ska gå över till Stattera.
  Har läst din sida och blev rädd när jag såg vad det finns för biverkningar, man vill ju sina barn gott och då känns det ju helt fel att utsätta ett barn på bara 9 år för sån här medicin som kan döda honom i långa loppet.
  Vare sig det blir av medicinen eller i direkt följd av medicinen (tänker på självmordsbenägenheten framför allt)
  Sonen uttrycker ofta att han vill ta livet av sig när han har utbrott och då undrar man ju hur det blir om medicinen ökar på detta, kanske gör den att han går hela vägen ut???

  Vad göra?????

  Önskar ett snabbt svar innan vi börjar med Stattena.

  M.v.h / Ronny.

  SVAR:

  Se denna artikel:
  https://www.peterularsson.se/overaktiva-adhd-add-damp-barn/

  Här finns många råd och tips!

  Lycka till,
  Peter

 31. hej

  har några frågor som jag väldigt gärna skulle vilja att du tog dig tid till att svara på,får gärna svara på det till mig i mail om du vill men även också här om du vill.

  jag är 25 år och har hela mitt liv haft stora problem med mitt inre.
  och väntar nu på att få komma på utredning angånde add.
  har väldigt många gånger testat saker som du skriver angånde motion kost mm,har även hund så tvingas till motion dagligen.
  kan i bland vissa dagar men inte ofta må bra,kan aldrig helt stilla mitt inre.och hela mitt liv med jobb familj mm blir lidande av hur jag mår innuti och det kan aldig hålla en stabil fas eller vad man ska säga.
  har alltid som du vart sjukt imot samhällets medicin, piller hit o ditt för att döva mig.har hur många gånger som helst blivit erbjuden sånt av läkare men alltid tackat nej för att jag velat kuna lösa de på vanligt sätt så som du skriver om.

  mitt liv kan inte vara så här och att jag känner som jag göra och vet snart inte vad jag ska ta mig till för så här kan de inte forsätta.
  har därför börjat fundera på att faktiskt testa dessa lagliga droger från vårat samhälle,men vill de ändå inte.

  du skriver om naturensörter vad anser du då om cannabis? som hjälp för tex add för att lunga lite och kunna koncentrera sig och fukuser mm..för det är de ända som faktiskt har kunnat få mig under vissa perioder att må bra och då självklart i hop med alla annat som du skriver som motion, mat mm. Och då inte heller storadoser för att bli hög utan väldigt små..

  eller anser du de också som något dåligt?
  elelr anser du att jag ska klara detta helt utan nåt och med bara de du skriver om för att må bra som tex motion mm? för mig hjälper inte detta mig bara..

  men tyvärr är ju cannabis olagligt och jag begår ett brott och ses som knarkare om jag skulle bruka denna ört i små doser för att kunna leva ett normalt liv som jag faktiskt vill kunna göra.

  men tar jag samhällets fina droger så allt tydligen ok

  vet inte hur jag ska gå tillväga med allt och överväger snart att testa sämhällets droger för att få saker att funka,och då inte klassas som en knarkare och kunna hamna i fängelse om jag brukar canabis för att må bra

  vart långt det här men tacksamma om du ville lägga till en synpunkt på de jag skrivit.

  mvh

  SVAR:

  Hej,

  Jag förstår vad du menar.

  Svarar dig personligen i mail också.

  Livet är sannerligen inte alltid lätt. Ibland mår man inte bra. Men en sak är säker – droger löser ingenting. Varken om det är legala psykdroger eller det som kallas knark.

  Droger löser ingenting i längden eller på djupet. De kan göra så att man tillfälligt känner sig bättre, precis som alkohol kan göra, men sedan kommer beroendet, biverkningarna och alla andra problem. Och man hanterar bara symptomen, inte de verkliga problemen. Exempeln är många på detta.

  Har samlat alla mina råd och tips här i denna artikel. Läs den och låt mig veta vad du säger.
  https://www.peterularsson.se/hur-man-kan-ma-battre/

  Det gäller naturligtvis att man verkligen GÖR dessa steg grundligt och långsiktigt. Underskatta inte dessa råd och tips. NATURLIGTVIS kommer läkarna, psykiatrikerna och deras lärjungar att skratta och förlöjliga artikeln. Om människor mår bättre så säljer de mindre droger och elchocker. Försäljningen och aktierna kommer att gå ner i läkemedelsindustrin.

  Obs! NATURLIGTVIS är jag för all medicinsk och kroppslig behandling av läkarkåren och alla mediciner och medel som hjälper till vid kroppslig läkning. Det är psykiatrins bedrägeri inom det mentala området jag vänder mig mot – alla olika psykdroger, ELCHOCKER och hjärnoperationer.

  Jag vill dessutom att alla som slutar med eller trappar ned från någon psykdrog gör detta i samråd med en läkare. Hitta då en läkare som inte är fixerad vid diagnoser eller psykdroger.

  Ofta får man byta läkare, och det bör man!

  Motion är en mirakelmetod för mig, även om det kan ta emot att börja och hålla igång. Men då kanske man kan köra tillsammans i en förening eller med en granne. Börja eller sluta dagen med att springa en mil eller vandra några timmar. Många har hanterat sina depressioner med hård regelbunden motion och en bra kost. Naturligtvis börjar man gradvis.

  Det kan krävas lite hårt arbete och ansträngning, men det går att lyfta sitt liv. Droger löser inte detta! Eller ELCHOCKER!

  Psykiatrin hävdar att det finns hundratals nya mentala sjukdomar som nu nästan passar in på alla människor. Det är rena diagnoshysterin!

  De säger vidare att allt beror på en kemisk obalans i våra hjärnor och att endast deras psykdroger eller ELCHOCKER hjälper. Fungerar inte detta så tar man till hjärnoperationer!

  Jag t.ex är mentalt sjuk i deras ögon. Alla kritiker till psykiatrin är nämligen också mentalt störda.

  När sedan dessa många olika psykdroger inte fungerar – de brukar ge tendenser till våld, självmord och annat destruktivt beteende – då tar man till ELCHOCKER. Efter ELCHOCKERNA fortsätter man med olika psykdroger i olika doseringar. Sedan är det dags för mer ELCHOCKER eller kanske en hjärnoperation. Passar man inte sig blir man fast i deras klor hela livet!

  Vad händer när man får ELCHOCKER! LÄS HÄR:
  https://www.peterularsson.se/manniskor-som-har-blivit-skadade-eller-fordarvade-av-elchocker-ect/

  Det finns naturligtvis människor som har mentala problem. Men inte alls i den utsträckning som psykiatrin hävdar! Och inga av dessa människor blir i längden och på djupet bättre av psykdroger, ELCHOCKER eller hjärnoperationer.

  Mitt absoluta råd – oavsett vad du har gjort och testat innan – är att jobba på dessa steg grundligt och sätta in dem mer och mer. Det går att ändra och förbättra sitt liv!

  Läkarna och psykiatrin med sina psykdroger, ELCHOCKER och hjärnoperationer hjälper definitivt INTE!

  Ge inte upp även om det naturligtvis inte alltid är lätt. Ta det steg för steg.

  Lycka till och du får gärna skriva till mig och hålla kontakten.

  Så, läs artikeln och börja nu på steg 1!

  Lycka till!
  Peter

 32. hejdu! jag är 16 och går till BUP regelbundet nu, dom tror jag har AD/HD så jag ska utföra olika tester för att se om det är så. Nu undrar jag om du vet om dom skriver ut medicin i första hand? och vilken brukar man börja med isåfall? Min vän som gjorde alla tester precis fick sin diagnos och hon ska få concerta. Beror det på hur ”stark” ad/hd man har, eller?

  SVAR:

  Hej!

  Vissa läkare är väldigt fixerade vid dessa olika diagnoser och psykdroger. Om du har en sådan så se till att byta läkare!

  Jag tror på drogfria, alternativa och naturliga metoder för att hjälpa människor som mår dåligt.

  Läs gärna denna artikel:
  https://www.peterularsson.se/hur-man-kan-ma-battre/

  Läs även dessa artiklar:
  https://www.peterularsson.se/category/adhd-add/

  Låt mig veta vad du säger efter att du har läst dessa artiklar.

  Lycka till vidare!
  Peter

 33. Hej Peter!

  Jag har för vana att kolla upp alla mediciner innan jag börjar ta något. För ett år sedan gav jag upp en 19-årig kamp, en kamp som höll på att förstöra min framtid. Jag är 20 år gammal och ända sedan jag kan minnas har jag haft koncentrations svårigheter, problem med att nå mina potencial och verkligen ge 100 %. Jag ahr bokstavligen känt mig fägslad i åratal och när jag väl kom till högskolan så beslöt jag mig för att det räcker nu. Jag vägrar att fortsätta leva mitt liv som en sekundär åskadera, jag vägrar se mina drömmar, mål och möjligheter spolas ner i toaletten för att jag inte visste vad som var för fel på mig. Jag diagnostiserades med båda ADD och ADHD.

  Det jag undrar är, jag har förträngt depression ett tag nu men idag ( 5 februari kl:16:24 ) så är jag rädd att jag ska explodera och göra något katastrofalt. Det sticker i kroppen och jag kallsvettas, har konstant tankeflöde och stora svårigheter att sova ( vill inte somna för jag känner mig skyldig över allt jag borde gjort, som jag egentligen gjort men ändå söker jag den känslan ) Jag är aldrig lugn, harmonisk, balanserad! Hea mitt liv har jag gått och känt mig otillräcklig inte bara när jag har har misslyckats men även om jag får ett avd e högsta betygen i en universitetklass ( i ekonomi ).

  Jag fick Strattera utskriven idag och som vanligt kollade jag alla sidor av debatten vad gäller medicinen innan jag öppnar paketet. Efter att ha läst din artikel undrar jag om det möjligen kan hjälpa en person i min sits, som har levt med diagnosen väldigt länge utan behandling och som nu står i en ”crossroad” helt förtvivlad över hur man ska fortsätta leva sitt liv?

  SVAR:
  Jag förstår och skall även ta kontakt med dig.

  Denna artikel kan hjälpa dig.
  https://www.peterularsson.se/hur-man-kan-ma-battre/

  Lycka till!
  Peter

 34. Jag vill också påpeka att jag lever ett bra liv. Allt det jag skrev sker under radarn, det är endast något jag berättar för mina närmaste. Utåt sett är jag världens gladaste, piggaste och mest bekymmerfria tjej folk i min omgivning känner. De ser en tjej som äter rätt, tränar för att må bra och umgås med sina nära och kära för att det känns bra. Det de inte ser är den kamp som pågår inom mig, som får mina ögon att vattnas bara jag tänker på den. För mind el har det inte funkat att leva på ett sätt som betyder att jag ska må bra. Jag mår ju inte bra, jag gör allt som är rätt men ändå så känns det varje dag som att morgondagen betyder domedagen. Jag orkar inte längre.

  SVAR:
  Jag förstår din situation.
  Uppmanar dig att läsa denna artikel:
  https://www.peterularsson.se/hur-man-kan-ma-battre/

  Lycka till!
  Peter

 35. Hej,

  min son har haft stora problem med koncentrationen sedan han var en liten pojke. Han har haft det väldigt jobbigt genom hela skolan. Vi har flera gånger genomgått psykologiska utredningar som sagt att han visst har koncentationssvårigheter men inte så allvarliga att de skulle klassas som ADHD. Till saken hör att koncentrationssvårigheter finns inom familjen hos flera personer. Vi föräldrar har blivit tillsagda att stödja honom mer med skolarbetet. Jag ägnade i flera år flera timmar varje dag för att få läxorna gjorda. Till slut fungerade inte skolarbetet längre (i 7:an) och efter mycket om och men fick vi diagnosen ADHD av en psykiatriker på BUP. Min son var då 14 år och fick Strattera. Han genomgick snabbt en stor förändring. Han gick ned 10-15 kg och blev smal från att ha varit knubbig. Han är fortfarande väldigt kinkig med maten och verkar sakna aptit. Hans skolarbete förbättrades dramatiskt. På skolan sa de att det var en helt ny kille de såg: fokuserad, ambitiös, allvarlig. Inga problem med koncentrationen där inte. Han har nu stått på Strattera i 1.5 år och han vill absolut fortsätta med behandlingen då han tycker att Strattera hjälper honom få ordning på hjärnan. Problemet är att han är så nedstämd. Ingen glädje, ingen energi. Han säger att han är ”en genetisk missbildning” och vill ingenting. Jag tror han är deprimerad. Nu har jag bokat en tid hos BUP igen eftersom jag inte vill se honom så deppig längre. Jag misstänker att Strattera är en bov i dramat även om jag inser att han är en riktig tonåring, 15 år, men enorma krav i skolan för att lyckas komma in på gymnasiet etc. Kanske skulle han ha varit så här nedstämd även om han inte stod på Strattera. Jag ska försöka sätta ut det ett tag så får vi ser hur han reagerar. Kanske en annan medicin hjälper honom med koncentrationen men låter honom vara glad samtidigt?
  Tacksam för tips.
  Hälsningar Helena

  SVAR:
  Hej, försök ta er ur denna medicinkarusell.
  Rekommenderar denna artikel: https://www.peterularsson.se/hur-man-kan-hjalpa-sitt-barn/
  Finns det något här som kan hjälpa er?
  Lycka till!
  Peter

 36. Hej Peter!
  Jag undrar vad du har för utbildning och bakgrund eftersom du så starkt påstår att så många ”experter” har fel? MVH Anette

  SVAR: Läs och se referenserna efter artiklen.

  Ibland är det väldigt bra och nyttigt att kunna se och tänka efter själv. Att slaviskt lyssna till och följa allt som ”experter”, professorer och doktorer säger kan skapa många problem! En sak är inte sann bara för att en doktor säger det. Eller?

  1 miljon svenskar går nu på olika psykpiller. Det är bara för mycket!

  Resurser borde satsas på att få fram naturliga alternativ som verkligen kan hjälpa människor.

  Läkemedelsindustrin tjänar idag miljarders miljarder på att människor mår dåligt och läkarna skriver ofta ut dessa psykdroger alldeles för lättvindigt.

  Många experter är överens om att denna utskrivning av piller och tabletter är felaktig! Det löser inget långsiktigt eller på djupet.

  Det måste bli en ändring.
  Peter

 37. Hej igen Peter

  Här kommer jag med ett par av de senaste rönen, dock på engelska. Anledningen till att jag föreslår artikeln är egentligen inte artikeln i sig utan föreslår istället att söka medlemskap i WDDTY som verkar vara en intressant org/företag.

  wddty.com/03363800370068189880/adhd-drugs-work-for-only-the-first-few-months.html

  Svar till Anette, jag håller helt och hållet med Peter. Och det där med utbildning är ju helt löjligt. Varför skulle en professor eller läkare ha mer rätt än Peter? Finns det inte hur många fall som helst där ”korrumperade människor” bedriver en kamp för något som inte gynnar mänskligheten? Tobaksbolagen, bensinbolagen, spritbolagen för att nämna några…..

  Svar till Helena här ovan. Föreslå att din son provar en kurs som heter Art of Living YES+. Där finns det minsann inga behov av mediciner efter du genomgått denna kurs. Den går ut på att stärka ungdomars relation till varandra, samt till sig själva. Även öka fokus, koncentrationsförmåga, minska depression och trötthet. Som en bonus ger den också mycket glädje. Gå in på hemsidan artofliving.se för att se kursschema. Är ni boende i närheten av Malmö går kursen YES+ nu under påsken.

  Mvh Jesper

 38. har ”ADHD” hatar det Man behandlas som ett sär för det. Är inte så specielt specifik är Precis som alla andra Utan Medicin

 39. jag har det behandlas som en jävla idiot gör man så jävla jobbigt!!!

  SVAR: Hur menar du? Skriv och berätta! Hälsn, Peter

 40. Hejsan! Jag är 17 år och har för ca 3 månader sedan fått mina diagnoser ADHD och Aspergers syndrom, var av ADHD är min huvud-diagnos. Jag blir verkligen förvånad över att 4-åringar ska bli medicinerade, förvånansvärt otrevligt faktiskt. Själv har det inte hänt någonting alls för mig, det var mer att gå in på bup och komma ut med en stämpel och sen var det klart och inget skulle hända framöver heller. De pratade inte om varken medicin eller att jag skulle träffa någon terapeut, så jag är lite förvånad att det inte skulle hända någonting alls. Det har gått väldigt dåligt i skolan för mig, så hjälp på något sätt behöver jag.

  SVAR:

  Tack för din kommentar!

  Ja, det är verkligen hemskt hur det fungerar. Man förstår inte hur de tänker. Vad hjälper det att få en stämpel på sig? Vad hjälper det att få veta att man är har en av dessa hundratals olika diagnoser?

  Dessa diagnoser skall tydligen vara en förklaring till problemen.

  Och sen då …

  Hur kan man få verklig hjälp utan att hamna i psykiatrins våld?

  Söker man hjälp inom psykiatrin så hamnar men i en enda stor labyrint och förvirring av diagnoser, psykpiller, el-chocker och hjärnoperationer. Inte ens läkarna begriper hur detta fungerar!

  Går du sedan till olika psykiatriker och läkare så kommer du att få OLIKA diagnoser och OLIKA psykpiller. Snacka om bedrägeri!

  Du kan drömma om att bli hjälpt när du hamnar i psykiatrins klor. De säger till och med till dig att du kan inte räkna med att bli hjälpt. Du kan räkna med att kunna leva med alla dina problem, om du tar tillräckligt med olika psykpiller och sedan el-chocker när pillren inte fungerar.

  El-chocker används oerhört mycket idag i Sverige (50 000 / år) som en ”lösning” när psykpillerna har gjort folk tokiga.

  En person skrev till mig och berättade att psykiatrikern hade rått henne att stanna inne så mycket som möjligt och inte träffa några människor, dvs. isolera sig hemma! Hur dumt kan det bli! Vem som helst mår dåligt om man isolerar sig!

  Se denna artikel från KMR:

  Mottagaren av nobelpriset i medicin/fysiologi år 2000, Arvid Carlsson, talade i torsdags inför ett hundratal medlemmar i en patientförening i Göteborg, och propagerade för snällare mediciner än de de s.k SSRI-preparat som tagits fram som ett resultat av den upptäckt för vilket han fick nobelpris.

  Det finns för mycket starka och stygga mediciner, menar han, och anser att vetenskapen inte står på högre nivå än i köket – man prövar det ena eller det andra, och att det är väldigt godtyckligt vilken diagnos som ställs.

  Han ville inte jämställa det med diagnoser av t.ex polio, där specifika symptom härletts från en speciell källa. På grund av hjärnans tendens att ombilda sig – så kallad plasticitet – kan långvariga bieffekter följa av starka mediciner. Detsamma, anser han, skulle kunna gälla ECT – allmänt kallat elchocksterapi.

  På en fråga från publiken om en patient som tar psykofarmaka själv kan göra sig oberoende av medlen svarade han att det är möjligt i en del fall, genom att förändra hur man lever, sköta den dagliga rytmen – inklusive sömn – och genom att undvika stress och konfliktmässiga relationer.

  Vad gäller stamcellsforskning uttryckte Arvid Carlsson bestämt att den är ”stendöd” vad gäller hans område – hjärnan. ”Många miljoner kommer att läggas på den forskningen, innan man inser det”.

  Sist vill jag rekommendera dig och er att läsa dessa artiklar:
  https://www.peterularsson.se/hur-man-kan-hjalpa-sitt-barn/
  https://www.peterularsson.se/hur-man-kan-ma-battre/

  Lycka till vidare och se verkligen till att INTE hamna i psykiatrins oändliga rundgång av diagnoser, psykpiller, el-chocker och hjärnoperationer.

  Hälsn,
  Peter

 41. allå fiiiiiiiiiteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!

  Jag är 28 år och diagnostiserad med ADHD, aspergers syndrom samt tourettes syndrom. Att påstå att syndromen inte existerar är trams och jag betvivlar inte att jag har dom men som du mycket riktikt påpekar är de inga sjukdomar och kan heller inte medicineras bort. DET ENDA RÄTTA FÖR DITT BARN ÄR ATT BLI ACCEPERAD AV SIN OMGIVNING FÖR DEN HAN/HON ÄR OCH ERBJUDAS MÖJLIGHET ATT ANPASSA OMGIVNINGEN EFTER DETTA!!! Görs detta är syndromen tillgångar och möjligheter och inte problem. ALLA HAR RÄTT ATT UTVECKLAS PÅ DET SETT SOM MAXIMERAR DERAS MÖJLIGHETER OCH LIVSLUST! Problemet är att samhället styrs av karriärshoror som tror att karriär och pengar är livets enda gnista och vars omtanke om andra är krydda åt sin oförkänta självgodhet. LÄKARE ÄR DOM STÖRSTA KARRIERSHORORNA SOM FINNS!! Dom är självgoda klåpare med änglavingar som inte ens bemödar sig att läsa bipacksedlarna. Läser man upp innehållet för dom möts man med en axelryckning. Jag gick en del på tjack några år för att det höll mig ifrån alkoholen som är den farligaste drogen av dom alla och borde i ärlighetens och rättvisans namn förbjudas omgående. Supit hade jag gjort dagligen sen jag var tretton eftersom bakfyllan dämpade min tourettes. Jag tog emot concerta som sätt att sluta med tjackislivet. Helt ärligt och jag ljuger faktiskt inte så var gatutjacket snällare mot kroppen än consertan. Detta är helt naturligt eftersom concerta består av metaamfetamin vilken är mycket potentare och skadligare för både psyke och kropp än vanligt amfetamin trots att ”kicken” ansers mindre. Mindre kick betyder alltså inte mindre farligt. Effekter som deprission, psykoser, hallucinationer, paranoia, högt blodtryck, hjärtklappning, leverskada (alkohollkonsumtion tillsammans med metaamfetamin är ren livsfara även vid måttligt intag av båda drogerna) är mycket mer frakvent förekommande hos brukare av metaamfetamin än vid intag av amfetamin. Jag fick efter ett år med concertan högt blodtryck och ville sluta. Som följd av knäckt självkänsla som är en vanlig biverkning rent allmänt av emottagen psykvård, så tackade jag ja till den nya wonderdrugen Strattera som skulle var lika ofarlig som en påse nötter samt utföra mirakel hos dom med både ADHD och Tourettes. Sju månader senarare satt jag där orange som en apelsin med leverskada dessutom hade den varit helt verkningslös på alla mina dampsymtom och tics. MITT ENDA RIKTIGA PROBLEM AV MINA SYNDROM ÄR DET BEMÖTANDE JAG FÅTT AV MIN OMGIVNING SAMT ATT JAG SKITER DYRT OCH HELIGT I OM JAG KAN FÖRSÖRJA MIG ELLER INTE! Det har periodvis knäckt min självkänsla men det är och förblir så att utan ADHD fungerar inte min kropp och min kropp fylls med alldeles kroppsegna tjackarysningar längs ryggraden jag säger ”Ha du en fitta? aaaahh dyyyy dää douå!!!?? Men KISS MED DEN DÅ!!” så varför ska jag inte säga det? Högfungerande autism är bara den jag är och det skall ingen rota i överhuvudtaget. Nu har jag pension och är fri vilket är alldeles ypperligt men hade kanske vart lite roligare utan gulsot.

  Till sist: OAVSÄTT HUR DU GÖR MED PILLER ELLER ANNAT KNARK SÅ KÄNN INGEN SKULD FÖR DEN TAR VARKEN DIG ELLER NÅGON ANNAN NÅGONSTANS.

  Ps. rent allmänt kan man väl anse det oetiskt att skriva ut mediciner till barn som inte är sjuka men jag klandrar ingen för att bedras av släcktingar till Dr Mengele. Hans kompisar drog ju in en hel nation i psykosen.ds

 42. hej! jag heter simone och är 13 år jag äter conserta eller åt .. jag äter dom inte längre jag går ner i vikt och har ofta ont i huvudet när jag äter dom jag äter conserta 56 mg kan man verkligen ta en överdos med dom det var iallafall vad en tjej kompis sa ochså frågade hon om jag knarkade dom men det gör jag självklart innte ? men hon sa att man kan dö kan man ? .

  SVAR: Om du tar riktigt mycket Concerta så finns det en punkt där du kan överdosera och riskerar att dö. Helt klart kan man bli beroende av Concerta och riskera stora skadeverkningar. Det fungerar precis som knark. Frågan är varför du började med Concerta och vilket problem du försöker lösa med denna psykdrog.

  Läs dessa artiklar:
  https://www.peterularsson.se/hur-man-kan-hjalpa-sitt-barn/
  https://www.peterularsson.se/hur-man-kan-ma-battre/

  Hoppas du kan hitta en lösning på dina problem utan psykdroger.

  Lycka till!

  Hälsn,
  Peter

 43. hej jag är 44 år har knarkat c.a 27 år har tagit concerta c.a 2 år knarkat 0 ggr druckit öl 4-5ggr hela tiden hotar läkaren att dra in concertan han har träffat mig 1gång har inte pratat med mig drog all medicinering rakt av tvinga mig på ett lvm när han drog in allt hade jag 20mg ritalin 108mg concerta jag har aldrig lämnat positiva up eller blåst promille han bara antar att jag knarkat eller druckit jag dricker aldrig mer än 3öl på en vecka 3ggr om året jag anser att han har begått tjänstefel jag har inte knarkat sen muck 07 inte begått kriminella gärningar jag har ett normalt liv förutom att jag måste vara intagen på olika beh.hem jag får inte en ärlig chans jag är slut i nerverna snälla hjälp mig

  SVAR: Tack för din kommentar. Jag förstår din situation. På något sätt måste du börja ta tag i ditt liv och börja hjälpa dig själv. Steg för steg.
  Läs denna artikel och börja gör dessa steg: https://www.peterularsson.se/hur-man-kan-ma-battre/
  Lycka till! Hälsn, Peter

 44. Hej Peter. Intressant läsning du har lagt upp. Jag är själv troligen adhd-are och har långsamt insett detta efter flera års erfarenhet av en minst sagt bristfällig svensk psykiatri. Jag är 25 år nu och fick för 5 år sedan diagnosen bipolär sjukdom och jag kan skriva under på att medicinen som jag åt i två år för detta var vidrig. I och med att jag slutade med medicinen har jag lärt mig en hel del om hur man kan behandla adhd symtom utan medicin och försökt efter bästa förmåga. Jag har dock tvingats inse att jag måste isolera mig ganska rejält för att kunna fokusera vilket kanske innebär att jag skulle behöva flytta ut i skogen och säga upp mycket av mitt sociala liv. Detta är inget jag önskar göra så då återstår medicinering.

  Jag förstår fullt ut din skeptiska inställning till läkemedel eftersom jag själv upplevde mig felbehandlad, felinformerad, förbisedd under så lång tid. Men du verkar tro att psykiatrin är ute efter att jävlas med folk vilket är en missuppfattning. Jag kan anklaga psykiatrin för att ha felbehandlat mig med psykofarmaka hur mycket jag vill men det måste göras på ett konstruktivt sätt för att nå resultat. Att säga nej till all medicinering är enligt mig ignorant mot alla som faktiskt upplever förhöjd livskvalitet av medicinen. Det är bra att du säger ifrån när psykiatrin misslyckas men jag tycker det är fel av dig att stärka människors förutfattade meningar om medicinering.

  SVAR: Hej!
  Tack för din kommentar. Jag förstår vad du menar men tycker att psykiatrin har misslyckats totalt!
  Folk fastnar i ett trassel av diagnoser, piller och elchocker.
  Läs denna artikel: https://www.peterularsson.se/hur-man-kan-ma-battre/
  Här kan finnas råd du kan använda!
  Hälsn,
  Peter

 45. Hej, jag tänkte på det du skrev om att det inte går att mäta adhd/add på något sätt. jag har sett hjärnröntgen som visar på lägre aktivitet i en viss del av hjärnan hos de med adhd/add. detta har de visat i många dokumentärer och anses, vad jag förstått, som allmänt känt. genom att tillsätta centralstimulantia så är tanken att man ska aktivera det området.
  Är detta falskt?

  Ska själv börja med concerta i veckan och vill gärna veta mer. är osäker på om jag kommer hitta tillbaka till denna sida igen så om du vill får du gärna maila mig.
  Mvh Lisa

  SVAR:

  En person som får veta att han ”har ADHD” eller att barnet ”har ADHD” och att det innebär en ”biokemisk obalans” i hjärnan kan direkt avslöja bluffen genom att ställa följande frågor: Vad är normalvärdet för det ämne som jag/barnet sägs ha för mycket/för lite av? Vad är det värde som betecknar tillståndet ADHD? Vad är värdet för just mig/för just mitt barn? Man kommer då att få veta att det inte går att ge något svar på dessa frågor, att det inte går att mäta halten av dessa ämnen. Påståendet om störningen i hjärnan (den kemiska obalansen) hos ett barn som sägs ”ha ADHD” är, för att uttrycka sig milt, en ren spekulation.

  Den amerikanska diagnosbibeln DSM-IV berättar också: ”There are no laboratory tests that have been established as diagnostic in the clinical assessment of Attention-Deficit Hyperactivity Disorder [ADHD].”

  En genomgång av de olika ”hjärnavbildningsstudierna” om ADHD finns i följande artikel http://psychrights.org/Research/Digest/NLPs/criticalreviewofadhd.pdf

  Det amerikanska läkemedelsverket FDAs genomgång av Concerta, Ritalin och Strattera i förhållande till aggression, självmordbeteende och maniska reaktioner finns att läsa här: FDA från mars 2006:http://www.fda.gov/ohrms/dockets/AC/06/briefing/2006-4210b_11_01_AdverseEvents.pdf

  De nya varningarna från EU-kommissionen den 27 maj 2009 runt Concerta och Ritalin finns här: http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/2009/2009052755708/anx_55708_sv.pdf

 46. hej! otrolig bra läsning, tack såå mycket. jag har haft adhd hela mitt liv så har min mamma det min bror och min syster. det är så att enbart min yngre bror har tagit ritalin mot det. men vi andra har inte det. han har varit extrem hyper aktiv tills han fyllde ca 14 så har jag det med i yngre dar. fast inte min mamma och syster dom är mer högljuda haha. nu när jag tänker mer på att min bror fick medecin, tycker jag helt i onödigt. för jag har precis varit i hans skor. vad är det för fel på världen varför kan inte barn springa runt vara okoncentrerade ha bara kul och se allt bara ur postiv synvinkel. för det speciela med adhd är individerna som har det är aldrig onda förstör inte saker, alltid positiva, glada, kreativa, och oftast hög intelligens. och jag har inte läst det i nån bok det ser jag bara jag tittar på min familj. varför vill nån ta det från sitt barn!? jag är 27 år nu klarat mig jätte bra hittils. jag fungerar bra i vän kretsen har det bra ekonómiskt klarat mig bra i skolan och har haft jätte kul barndom. men jag ska inte säga att det har varit problem fritt har haft koncentrations svårigheter hela tiden vilket är utmatande, impulsivitet som kan leda till vad som helst från bil köp till dåliga kontrakt .GLÖMSKA. sen har vi depresionen den är hemsk hjärnan tänker för fort börjar med små saker och seglar iväg plötslig är man vid vägens ände. hjärnan spelar oss tyvärr ett spratt då och då men det viktigaste är att ha rutiner och veta om det alltså att man har adhd. och radera bort allt som har med depresion att göra världen är för stor och trevlig för att man ska vara vid vägens ände TRO mig. DET är bara att säga jag tänker inte må dåligt längre DET får de dåliga människorna göra. OK JAG SKA GE TIPS TILL ER KÄRA OCH NÄRA TILL ADHD BARN OCH VUXNA. för jag har märkt att kärleken är jätte viktig. så ge kärlek till ditt barn och dom kommer ge såå mycket mer tillbaks. det är det ända vi behöver. KÄRLEK det är så man botar adhd. Har ni tänkt på hur underbar internet är ärligt alltså. tack peter

 47. tack för ditt engagemang! Fick mycket att tänka på nu. Har valsat runt i BUP under flera år med min dotter med diagnos ADD. Hon är 16 år idag.Hon har provat Concerta i omgångar, det har hjälpt lite grann (piggare om morgnarna) men mest har hon fått biverkningar. Från början lyssnade jag nog mest på vad läkarna sade, (som förälder var man ju så trött och förtvivlad, ville ha en lösning…) men känner nu att jag borde lyssnat mera på min egen dotter – bara hon kan ju berätta hur det känns! Tanken är att hon ska prova Strattera nu, men hon avböjer, och jag stödjer henne i detta. Det svåra är att motivera henne till alternativ, dvs motion, omega 3, mattider, sömnstruktur, aktiviteter – allt sånt som hon skulle må bättre av. Hennes liv består oftast av sömn dagtid, inaktivitet, frånvaro från skolan, dator, tv, godis….hon säger att hon inte kan göra något pga yrsel och trötthet. Jag tror henne, men är säker på att yrseln skulle bli bättre av sundare livsstil. Allmänläkare och BUP-läkare har undersökt henne och tagit prover ang yrseln, och inget visar något fysiskt fel.
  Hur kan jag hjälpa henne att komma ur sin kupa? Då menar jag inte att det är något fel på att vara solitär och trivas med att vara ensam, men frisk luft, regelbundna mattider, god sömn skulle väl ändå vara A och O?

  SVAR:

  Hej!

  Tack för din kommentar på min hemsida!

  Jag förstår din situation.

  Rekommenderar att du läser denna artikel och dess länkar: https://www.peterularsson.se/hur-man-kan-hjalpa-sitt-barn/

  Vill du prata med någon och rådgöra per telefon?
  Du kan då ringa en kunnig och god vän till mig
  – Bengt A: 0704-837800

  Låt mig gärna veta hur det går.

  Hälsn,
  Peter

 48. Hej!
  först vill jag tacka för en UNDERBAR sida!. Varför finns de inte mer folk som du!!??.

  Skulle vilja berätta vilken väg jag valt.

  Jag fick vet först vid 18 år att jag hade ADHD och alkoholdebuten kom tidigare för jag kände att jag ville vara lugn. De stod också att folk med alkoholproblem inte ska äta concerta. Ändå så hyllades den av min läkare i Sunderbyn och jag fick nästan alla biverkningar som går att få kändes de som. Sen läste jag på internet när jag insåg att den här drogen inte hjälpte mig alls.
  Jag kom i kontakt med läkare från USA på nätet vars namn är Lester Grinspoon M.D. och berättade allt de jag skrivit i smått här. Han gav mig en hint att kolla på naturläkemedel.
  De förde mig till den MINST jobbiga drogen, Cannabis som för mig fungerar mycket bättre än någon annan syntetisk drog what so ever. Eftersom min mage är förstörd av alkohol å pharmaka så får jag kvällningar ibland okontrollerat vid förtäring, sover ej bra, kan ej slappna av och mår allmänt sämst.
  Cannbisen har hjälpt mig sluta med de mesta och reducerat de dåliga avsevärt. Att lägga av med den är inte ens hälften så jobbigt som de var att lägga ner alla de recept jag fått av läkare, från metylfenidat, benzo, sömnpiller, tramadol, you name it.

  När jag pratat med läkare om allt stängde dem av mig HELT. Nu är jag ensam utan hjälp och mår inte bättre för att dem kriminaliserar mig bara för att jag mår bättre av något dem inte får pengar från.

  Blev lite långt, men de är en så bra hemsida att jag bara MÅSTE läsa den och kommentera.

  Go jul och gott nytt år på dig
  Kärlek/respekt!

 49. hej jag äter concerta har gjort i 3 vecker nu.. jag har damp ADHD och en massa annat känner ingen skilnad och vill ha starkare nu ha jag 36mg vill ha typ 40-45.. ja och min kille bråkar alltid på grund av mig har såå himla kort stubbin tänder till på allt man säger och gör som jag tycker är fel.. vill inte ha det såå kan man ta överdos?? hur många burkar behöver man äta?? ( är 19 år ) Tack på förhand

  SVAR:

  Hej!

  Jag beklagar att du har fastnat i diagnoser och psykdroger.

  Du behöver ta tag i ditt liv och hitta tillbaka till dig själv. Det är inte lätt, men det finns möjligheter och lösningar.

  Läs denna artikel! https://www.peterularsson.se/hur-man-kan-ma-battre/

  Lycka till och god fortsättning 2010!
  / Peter

 50. Hej igen!
  Skrev här i mars – 08 och fick nu ett god jul och gott nytt år kort, vilket jag tackar för :)

  Vill också bara tala om att dotterns slutdiagnos vart Asperger Syndrom, vilken tur att jag ej gick med på medicin :) att jag är så anti till att ge mitt barn gifter, vi har ändrat kosten, tagit bort glutamat bland annat som också är ett gift. Anpassat maten till dotterns allergier, vi jobbar med olika rollspel, sociala berättelser, diskuterar mycket vett och etikett – hur man ska betee sig, hur man handskas med olika sociala situationer. Vad är rätt och fel!

  Vi har planerat, strukturerat, förberett och förutsägbart i vardagen samtidigt som vi tränar på det oförberedda och hur man då gör. Jobbar mycket med självständigheten och stärker redan starka sidor genom att få lyckas där man redan är kunnig – för att våga prova sånt man känner sig osäker på och har som svagsida – självkänslan!

  Massor mera…men det skulle ta en del plats att skriva in här :) nu är ju min dotter på väg in i tonåren också så vi har fått börja ta tag i den biten och försöker hela tiden ligga steget före – planera för framtiden, högstadiet…Hon är så duktig i skolan – ämnena men den sociala biten är svår! En god fortsättning på 2010…

  SVAR:

  Tack för din kommentar!

  Det glädjer mig oerhört att ni har lyckats utan ”medicin”. Det FINNS alternativa behandlingar och lösningar.

  Vilka underbara föräldrar ni är!

  Stort grattis och lycka till vidare!

  Hälsn,
  Peter

 51. Hej ! jag peter å har missbrukat amfetamin ca.25år .Fick diagnos ADHD ,med vissa autistiska drag .2008 nov. Började jag behandlas med! Jag har fått concerta 126mg + (10mg ritalin som en kvällsdos) DET är bra halv dagen ! har bet om att få dosen höjd , men dom säjer att ska räcka å detgör det inte !! vad skall jag göra ? det slutar snart med att jag återgår till gammla liv !! NÅGON SOM HAR NÅGOT FÖRSLAG HUR JAG KOMMER VIDARE ?! jag mår dåligt att läkaren inte tar det jag säger på allvar . MVH PETER

  SVAR:

  Hej, tack för din kommentar på denna sida.

  På något sätt måste du hitta en väg ut ur missbruket av droger. Det finns bra behandlingshem som kan hjälpa dig.

  Lösningen är att försöka bli drogfri på sikt. Det kan vara en lång väg att vandra så det gäller att du är motiverad.

  Lycka till!

  Hälsn,
  Peter

 52. Hej
  jag är en tjej som är 30 år gammal..Jag fick diagnosen med adhd förra året och har fått medicin sen två månader sen. Jag äter 108 mg concerta och 10 mg ritalin på kvällen. Jag vill veta vad är skillnaden mella conserta och ritalin, och vilket är starkare av de två?

  SVAR: Vad sägs om att försöka komma bort från båda dessa psykdroger? Läs denna artikel: https://www.peterularsson.se/hur-man-kan-ma-battre/ – Peter.

 53. Läst och begrundat! En av våra söner, den yngsta har just fått Concerta utskrivet. Tar han inte Concerta så hittar han egna droger. Så det valet är komplicerat för oss just nu.

  Mvh Mamma till fyra med ADD/ADHD och diagnoser inom autismspektrat

  SVAR: Frågan är hur man kommer av droger överhuvudtaget. Hur kan man få sina barn att välja bort alla former av droger? Peter

 54. Jag håller till 50% med dig i denna artikel.
  Ja, i många fall skrivs medicin ut som godis, och det är jag inte överdrivet förtjust i.
  Jag kan berätta lite om mig själv.
  Jag har haft problem i skolan, och på gymnasiet så blev det svårare eftersom allt var på eget ansvar(dvs jag försov mig hela dagar ibland).
  Först när jag började på folkhögskola började jag undra varför allt gick så dåligt då jag hela mitt liv har gjort allt jag kunnat för att klara skolor och andra aktiviteter.
  Då läste jag om ADHD, och det stämde in på pricken(jag till och med testade flera kompisar för att se att det inte bara var ett hopkok av svammel).
  Jag gick till psyk för att få utredning. När det i princip var fastställt att jag hade klar ADHD så började det pratas om medicin.
  Jag gick fortfarande på folkhögskola och hoppades att det skulle funka.
  Dock fick jag en icke verksam medicin(en testmedicin som var gratis) och hipps vipps var terminen och skolan stut, och jag hade sabbat det igen.
  Efter det var jag villig att prova concerta. Nu har jag ätit concerta i snart ett år och tycker att det faktiskt har hjälpt mig en del.
  Jag kan koncentrera mig lättare och tänker efter innan jag gör något dumt,som att köpa saker istället för mat eller säga saker som tråkigt nog låter elakt fast det inte var menat så.
  Mitt humör är jämnare(javisst, jag går ju på droger), men jag har också lättare att ta logiska beslut eftersom jag inte agerar enbart på mina känslor. Färre människor tycker att jag är obehaglig eftersom jag kastar ur mig färre konstiga kommentarer och jag bemöts i allmänhet bättre.
  Mitt mål är att inte ”behöva” min medicin mer, då jag irriteras över att ”begränsas” på detta sätt. Varje gång jag åker utomlands behöver jag hämta ut ett papper för att få ta med medicinen från landet.
  Jag undrar med anledning av din artikel, om jag borde fråntas min medicin?

  Det du skriver om bevisar att medicinering i detta fall är bra för läkemedelsindustrin.
  Men kan det inte vara så att samhället inte passar alla och det är DÄRFÖR medicin skrivs ut?
  Jag själv söker efter ett alternativ till medicinen med hjälp av vuxenpsyk.. olika tekniker för att inte handla på impuls hela tiden.
  Och jag håller med dig om att ADHD inte är en ”sjukdom”.. MEN, varför ändras då inte samhället så att det passar alla? Eller är mina svårigheter bara mitt sätt att för mig att få uppmärksamhet? För svårt har jag haft det, och annorlunda har jag alltid varit fast man velat vara normal.
  Istället för att enbart yrka på att medicinen måste bort så kanske du kan starta ett oberoende forskarlag, politisk lobby eller dylikt som arbetar mot att lösa detta, då denna fråga verkar ligga nära ditt hjärta.

  Jag är idel öga!

  MVH Åsa

  SVAR: Tack för din kommentar!

  Läs denna artikel och andra artiklar på min blogg så får du en bild över hur jag ser på det hela.
  https://www.peterularsson.se/hur-man-kan-ma-battre/

  Angående Concerta så har jag skrivit en artikel här: https://www.peterularsson.se/concerta-har-ni-last-biverkningarna/

  Läs också i FASS om dessa olika psykpiller och alla deras biverkningar.

  Samhället – dvs. vi människor – behöver absolut bli mer tolerant och förstående. Vi måste acceptera att alla människor är inte likadana.

  Alkohol, droger och psykpiller kan dämpa känslorna och smärtan samt få oss att tänka på andra saker. MEN de hanterar INTE de grundläggande problemen och de skapar i sin tur nya problem.

  Personen har kvar sina grundläggande problem PLUS biverkningarna PLUS ett beroende av pillren.

  Det är alltid bättre att gå till grunden med själva problemet!

  Man hanterar inte arbetslöshet, offer för mobbing, sorg, dåliga studieresultat, avskedningar eller dåligt självförtroende med psykpiller. Men man kan stänga av känslorna och dra på sig ett beroende och biverkningar.

  Att det sedan finns 100-tals olika diagnoser med en mängd olika konstiga namn är ett stort skämt. Gå till fem olika läkare så får du fem olika diagnoser.

  Samhället bör lyfta fram alternativa naturliga och logiska behandlingar istället! Som INTE läkemedelsindustrin tjänar pengar på!

  Lycka till!
  / Peter

 55. Blev diagnostiserad med ADHD och blev bokstavligt talat lurad att ta Ritalina av min föräldrar och en rynkig överläkare på BUP.

  Blev dålig av medicinen, fick extremt hög puls exakt hela tiden. Kunde inte äta mycket alls och sömnen gick åt helvete. Men eftersom jag inte förstod medans jag var nerdrogad av medicinen så tänkte jag att eftersom jag har ADHD som måste jag ju ta medicinen.

  Bytte dock till Strattera och det funkade bra i början men märkte att jag påverkades negativt, var alltid trött. Sedan något år senare så var det konstant bråk hemma och mina föräldrar _tillsammans_ med överläkaren ville att jag skulle öka vilket jag gjorde. Det resulterade i att jag nu har sömnparalys och hypnagoga hallucinationer.

  Så nu i 2 veckors tid har jag slutat ta medicinen och märker att jag inte är trött längre, innan så brukade jag somna i tex. skolan nästan varje dag, var alltid aggressiv trotts att medicinen skulle motverka det. Och nu lider jag som sagt av sömnparalys pga. att jag har tagit ADHD medicin, jag lyssnade bara på mina föräldrar.

  Ha det gött, ville bara skriva av mig! :)

  SVAR:
  Tack för din kommentar!
  Peter

 56. Hej, intressant det du skrev om ADHD medicin och mörkläggning. Fick min diagnos för ca 1/2 år sedan, och fick concerta plus abilify (den sistnämnda mot min vilja)som jag ätit i 3 veckor (abilify åt jag ca två) men nu har jag även slutat med concertan (självmant) ser ej fram emot att berätta om det för psyk, men jag mådde så dåligt,fick kramper och hamna på sjukhus,ständig hjärtklappning,ångest (allt detta skylldes på panikångest)och min mamma kollade upp bägge medicinerna, abilify är ett gift med så mkt biverkningar att det är skrämmande, men till mej sa de att de var en bra medicin och det ej fanns biverkningar (jag undviker läsa bipackssedeln för det kan trigga mig) och på concertan stod det att den ej skulle ges till vuxna!!!!!Blir så ledsen när psyk ljuger en rakt upp i ansiktet (mina kramper var ju ej en effekt av medicinerna enligt dem,för sådana biverkningar har dem intew, fast det visade sig att bägge kunde ge kramper).

  Bra att jag hitta din sida,för de kommer försöka pracka på mig,troligtvis strattera nu,och blir man aggressiv och självmordsbenägen vill jag INTE äta den.Fick oxascand för ångest och blev aggressiv,och efteråt säger de att folk med ADHD kan reagera så på vissa mediciner!!! ARGGGH!!! blir så arg!!! Förlåt att jag bara häller ur mig, det var något jag ville fråga om ang medicinerna, men som jag nu har glömt. Men har du någon erfarenhet själv av ADHD medicin eller skriver du bara om det för att det är lite mörkläggning? Mvh Jasmine

  SVAR:

  Hej!

  Tack för ditt mail och info kring din situation.

  Jag förstår att du är arg och upprörd.

  Det är kanske dags för dig att hitta en väg ut ur denna karusell av piller och diagnoser. Eller?

  Läs denna artikel. Här kan finnas tips och råd som kan hjälpa dig!
  https://www.peterularsson.se/hur-man-kan-ma-battre/

  Du kan läsa fler artiklar i detta ämne här:
  https://www.peterularsson.se/category/adhd-add/
  https://www.peterularsson.se/category/tabletter-lyckopiller-antidepressiva/

  Ditt mail har jag lagt in anonymt här som en kommentar:
  https://www.peterularsson.se/fakta-om-adhd-ritalina-concerta-och-strattera/

  Du kan nå Kommittén för Mänskliga Rättigheter på telefon: 08 – 83 85 18.

  Lycka till vidare och låt mig gärna veta hur det går.

  Hälsn,
  Peter

  https://www.peterularsson.se/

 57. Mitt namn är C. W och det är med en klump i hjärtat som jag läser din artikel.Jag kommer just ifrån ett samtal tillsammans med skolsköterska och skolläkaren angående vår son som är 8-år. Jag gick dit med tron om att vi skulle tala om vår sons hälsa mm, men så blev inte fallet utan samtalet gick snabbt in på att läkaren tyckte att våran son hade utifrån vad läraren har talat om drag av ADHD. Jag kände mig så dum där jag satt, visst vi vet att våran son har svårt att få saker gjorda på lektionerna och jag försöker att vara med på onsdagar(den dag då dom har mycket matte och svenska) och hjälpa läraren eftersom hon alltid är ensam i klassen. Våran son är pigg och glad och tycker om att leka och gärna med andra barn. Vi upplever inte vår son som hyperaktiv, men han har svårt att få sina uppgifter gjorda och blir ibland arg när han tycker att vissa har behandlat honom orättvist. Han stör ALDRIG klassen utan sitter mest och drömmer. Jag talade om för läkaren att vi sett en klar förbättring dom senaste månaderna och att han visar ett mer intresse för skolarbetet, men trotts detta så tycker Skoläkaren att vi ska fundera på att ge honom detta läkemedel som heter Strattera. Jag som personligen är väldigt emot läkemedel fick en chock och visste inte vad jag skulle säga. Jag försökte mummla fram att jag inte tyckte det var nödvändigt, men han gav mig ett informationshäfte om medicinen och tyckte att vi skulle läsa detta hemma och ändå överväga fördelen med den.Vi fick även ett häfte som heter Nordiskt formulär för utredning av barns utveckling och beteende som vi ska fylla i och lämna till honom.

  När jag kom hem så kunde jag inte hålla tårarna tillbaka detta känns på något sätt som ett övergrepp. Ska verkligen min son behöva ta läkemedel istället för att få den hjälp och det stöd han behöver i skolan. Nu kommer jag naturligtvis ALDRIG att ge honom detta läkemedel, men jag känner mig krängt, ledsen och arg på hur skolan behandlar våra barn.
  Vänliga hälsningar C.W.

 58. Var likadan ifrån årskurs 1-6 och hade då ännu inte blivit diagnostiserad, nu är jag 16 och har lärt mig att leva med det och kan behärska mig. Kom överens med läraren och brukade få lyssna på MP3 och det funkade ibland, får man någon speciell behandling så blir man bara ännu mer frustrerad i den åldern.

  Som sagt, medicinen tar inte bort de dragen.
  Det är bara att kämpa på, vill man så går det.

 59. hej vem jag nu skriver till, kan knappt data o har lånat denna av m dtr.. jag är 52 år o har levt detta liv med adhd, sen jag var liten o det är ingen lätt match.. ock för mig som vuxen, är det ibland olidligt..jag går från topp till tå..kan inte bestämma ngt i förväg, jag vet ju inte hur jag mår i morgon, skulle vilja ha kontakt med likvärdiga, men hur skriv t mig Carina Rydberg Östergatan 78 b 73533 surahammar….måste gå en datakurs så jag kan nå dom likasinnade….. men det är bara att kämpa, sjukvården är noll för mig, har försökt, men får ” typ” citalopram, xanor utskr, hör gärna av er m.v.h Carina

 60. att vara” ensam i sitt eget liv ”med sina symtom är aldrig lätt
  man har varken motivation eller energi att ta tag i sitt liv och det är precis därför
  läkarna skriver ut dessa piller.De kan inte ge varenda en ork och energi o KÄRLEK
  (love makes the world go round) de har ju inte sådana resurser så de kan ge var och en en personlig coach som följer upp en på livets stig, se till man får en ny partner efter ens fd har gått bort eller efter en skilsmässa, de kan inte laga den rätta maten åt en! Rätt kost ska man ha men hur får man ork koncentration och motivation för det?
  De kan inte dra ut en till gymmet eller på en runda i friska luften…Det finns inga sätt
  de kan egentligen hjälpa till…….Psykolog kön är lång ibland….kostar pengar för Landstinget!Och vad kan en psykolog göra bortsett fårn att lyssna
  (det kan väggen också)
  Vad kan de göra som läkare när det INTE finns resurser?
  Ja,de kan skriva ut piller. Det du skrivit Peter påminner mig lite om dessa hormoner som skrevs ut under 90 talet till kvinnor med humörsvängningar svettningar mm..De bevisat sig vara mycket farliga TROTS de var godkända av läkarmedelsverket!!! De orsakade hormonal bröstcancer. de blandade hormon typer av behandlingen ….som ’HORMONE REPLACEMENT THERAPY(hrt)är mycket farliga efter fem års behandling………Samtidigt hur ska man få fram sin potential…att FÅ SAKER GJORT??
  Livet är kaos och hemma kan man jobba hela dagen….ibland men allt är bara till hälften gjort
  Fokusen är borta……..Läkarna har begränsade möjligheter yes? De kan varken ge oss kärlek,
  motion eller bra kost och absolut inte motivation…..Det måste man göra själv…
  Om man inte orkar då¨psykiskt?. man orkar inte psykiskt eller fysiskt.Man ser sina drömmar sin potential sina mål i livet går åt pipan……..Men utan dessa tabletter—-som är vad psykvården och i viss del kroppvården ….har resurser till, hur ska man vi överleva med dessa symtom? Vad får man tro hopp o kärlek ifrån Var hittar man motivation för att söka dessa viktiga ting ifrån?
  Man VET man ska motionera,man ska äta rätt man ska ha tre mål om dagen vid bestämda tider,,,helst som viktväkterna säger fem små portioner,Man ska ge och ta emot kärlek
  Men om man inte orkar då.Om man vill helt gå OMVÄG för att slippa möta människor man känner,grannar mm för man helt enkelt inte orkar prata med dem.För man anser man är så himla ensam om att tycka de där ute är oftast för knäppa för trångsynta,de vill ha alla i pärmar med snygga etiketter.De vill generalisera.
  Vi är djupa med detaljrikt minne, De är ofta yttligt och förstår ignenting
  KÄNNS SOM JAG ÄR PÅ ANNAN PLANET ÄN DE FLESTA
  De hinner inte ens öppna munnen förrrän vi har oftast förstått precis det de ska säga
  Helt meningslöst.De kan bara pärmarna o dessa etiketter ..men vi fick inga instruktionen när vi föddes.Vi vet inte hur man ska vara där ute…..och hemma är det oftast kaos.
  men..passar man inte i en pärm då…..inga instruktion kom med f
  Jag fick ADHD men jag klarade detta och detta….Finns detta med människor krav i livet
  Ingen av oss är en Ö. Vi behöver människor
  Men de tänker ju inte innan de babblar! Vi får inget gjort och vården har begränsade resurser
  för att ge oss tro hopp o kärlek…….och motivation……..Har vi ett val egentligen? Tabletter eller försvinner i nästa dimension och hoppas och ber de som finns där är mera VIDSYNTA och begriper att alla är inte från samma gjutenform!
  Tack Peter för din tid och din engagemang!
  Bra gjort du har motivation att nå upp till din potential
  Anna

  SVAR!

  Tack snälla Anna!

  Tack för din kommentar och dina berömmande ord.

  Jag förstår vad du menar.

  Önskar dig lycka till vidare och kanske om du tar små steg – lite i taget – så kan du förbättra saker och ting. Det är också mycket bra att hitta någon att jobba tillsammans med.

  Finns det något i denna artikel du kan använda? https://www.peterularsson.se/hur-man-kan-ma-battre/

  Lycka till vidare!

  Allt gott!
  // Peter

 61. Jag blir livrädd när jag läser detta. Min 16 åring har haft accelererande koncentrationssvårigheter de senaste tre-fyra åren. Han har alltid varit tankspridd, men väldigt intelligent. Mot slutet har han inte kunnat somna på nätterna och är därmed omöjlig att få liv i på morgnarna. När han måste koncentrera sig hårt somnar han av utmattning, han har svårt att sortera intryck och måste alltid röra på sig, inte så att det alltid syns och hörs eller stör, för att inte somna. Nu har han fått diagnosen ADHD, (som jag hittills trott gällde överaktiva barn, min son är raka motsatsen, nästan sävlig) och utan min vetskap då han bor 50 mil ifrån mig skrev läkaren ut concerta, sa åt honom att ta 18 mg i ett par dagar en vecka och sedan dubbla. Utan min vetskap, jag krävde att bli informerad om uppföljningen på EEG och ADHD utredning men blev inte kallad. Jag krävde när jag fick vetskap om mötet att få vara med via telefon. Fick inte för läkaren. Han slutade därefter och nu har jag åkt dit och träffat den nya läkaren och teamet runt min son. Jag sade ifrån att jag inte vill medicinera honom då jag är MYCKET skeptisk mot psykofarmaka och till och med avstår ”enkla” mediciner som Alvedon och Penicillin om det inte är nödvändigt, såväl för egen del som för mina barn. Döm om min skräck när den nya läkaren pratar om att skriva ut 36mg tabletter och att vi skall fortsätta öka dosen tills biverkningar sätter in, ”får då kan man sänka”. Jag får PANIK!! Dock har det visat sig att min son redan känner av medicinen och är jätteglad att han nu kan koncentrera sig i skolan och tar in informationen, orkar diskutera och är engagerad, han ser ljus i tunneln och satsar på en framtid efter gymnasiet. han säger att han känner ett lugn inuti, att han inte alltid är så stressad. Min reaktion när jag mötte honom var spontant att jag inte kramade om honom, han var så ”speedad” att mina modersinstinkter genast skrek. En person som inte känner honom märker definitivt ingenting, men jag som är van vid min sävlige och långsamme son märker det direkt. Han är inte speedad i allmän mening, han är helt normal. Men han är inte som han brukar, han brukar inte vara ”normal” han brukar vara seg… jag hamnar i ett otroligt ångestfullt läge nu. han mår bra och vill bara ta tabletterna under skoldagar för att klara skolan, han har detta året och ett till kvar innan han går ut och han vill sluta ta dem senast när han går ut skolan. ”mamma, jag vill bara kunna ge det jag har kapacitet att ge, att få de betygen jag kan få istället för IG för att jag inte orkar och kan koncentrera mig. jag vill inte glömma och tappa bort allting”. Hur som helst är jag TOTALT övertygad om att inte öka dosen till de 54-70 mg läkaren talade om. och hur kan hon tala om att ”normal dos för en kille i hans ålder och storlek (snart 17 år och 85kg) är 70mg” när maxdosen enligt bipacksedeln är 54mg??? Varför kan vi inte stanna på 36mg där han mår bra som jag säger, varför måste hon öka ”för att nå maximal effekt”? Nej, jag sätter definitivt stopp här. Hon får INTE skriva ut högre doser åt honom!! Hur kan de ha rätt att ge ett omyndigt barn mediciner med bara en vårdnadshavares medgivande utan att ens kontakta den andra?? Det är hans LIV det handlar om!.. Vill också tillägga att han tidigare provat med vitaminer, omega, och att vi är otroligt noga med frisk luft, bra matvanor och matrutiner, sova, dricka vatten etc…försöker hitta andra vägar och har ända sedan han varit liten hjälpt honom med strategier, kom ihåg listor, struktur, lathundar, laminerade skolscheman i miniformat att ha i fickan för att veta när och var han förväntas vara och vad han skall ha med sig till lektionen, fickkalendrar etc etc etc.

  Till sist…STORT TACK FÖR ATT DU ENGAGERAR DIG FÖR OSS ALLA OCH FÖR VÅRA ÄLSKADE OSKYDDADE BARN!!!

  Pernilla

  SVAR: Tack för din kommentar! Jag är alltid glad om jag kan hjälpa till!

  Det finns många alternativ till alla dessa diagnoser och psykpiller.

  Läs denna artikel: https://www.peterularsson.se/hur-man-kan-hjalpa-sitt-barn/

  Det gäller att barnen får hjälp med skolarbetet + bra kost + bra aktiviteter och motion. Den sociala biten är också mycket viktig. Kanske är barnet mobbat eller har dåligt självförtroende!

  Skräckexempel finns där barn som lever på Coca Cola och ligger efter i skolan + kanske är mobbade får en diagnos och psykpiller istället för riktig hjälp!

  Lycka till vidare!
  // Peter

 62. det måste ju vara fel på skolan , det kan inte vara tänkt barn ska behöva drogas för att klara av skolan hur sjukt har det blivit. Och nästan ingen protestera jag har nekat medicinsk utredning på skolan för jag anser de inte nödvändigt eftersom det bara är i skolan dom ser problemet. Då får det gå hur det vill hon klarar sig säkert i livet ändå anser vi utan att hon ska behöva stämplas med en diagnos . Ett stoort tack för din hemsida peter.

 63. Hej och tack för en skitbra sida!
  Jag undrar om du vet hur man sätter ut Strattera utan ”läkares” inblandning?
  Är det farligt att sluta tvärt?

  Anna

  SVAR:

  Hej!

  Tack för din kommentar på min sida!

  Det kan vara jobbigt och påfrestande att sluta tvärt. Jag rekommenderar att man trappar ner i samråd med en läkare.

  Men då får det vara en läkare som inte är fixerad vid diagnoser och piller.

  Lycka till!

  Hälsn,
  Peter

 64. Jag blir glad när man får sån här information, det är viktigt att se saker från olika synsätt, eftersom det nästan alltid finns två sidor av samma mynt när det handlar om sånt här. Jag är uppväxt med två bröder med diagnosen ADHD. De är väldigt olika på många sätt, det skiljer 7 år mellan dem men båda fick sin diagnos vid 15 års ålder. Den äldsta började med medicin direkt efter diagnosen och slutade sedan med den efter gymnasiet då han fick ett fast jobb som plåtslagare. Han ansåg helt enkelt inte att han behövde medicinen längre. Den yngre började först med medicinen direkt efter diagnosen men slutade efter någon månad för att han inte mådde bra av den. Efter ungefär ett år började han igen med uppmaningar från skolan, föräldrar men även på eget initiativ. Nu säger han att han har lättare att sitta still och koncentrera sig längre perioder i sin vanliga klass.
  Det är det ämnet jag vill snudda genom att berätta dessa historier. Den äldre brodern har aldrig kunnat sitta still helt enkelt, har plågat sig igenom skolan, och ständigt hamnat i trassel. Men nu när han är 22 år, har en egen lägenhet, en flickvän, ett fast jobb med bra kolleger behöver han helt plötsligt inte medicinen. Den yngre har fått tjata till sig extra hjälp i skolan, blivit nekad att få ha lektioner i mindre rum och det har varit allmänt dålig kunskap om hans tillstånd från skolans håll, och ett vanligt klassrum med allt vad det innebär har inte fungerat för honom, därför ses medicinering som den bästa lösningen. Då vill jag ställa frågan: Är ADHD ett problem hos individen eller problem i strukturen?
  Alla har inte samma förutsättningar och skolan är byggd efter normen, det är billigare att trycka i ungar piller än att tillsätta extra tid för elever i behov av särskilt stöd. Ekonomin styr alltid och det är hemskt när det kommer till såna här ämnen som ofta innefattar barn och ungdomar.
  Individer med ADHD behöver struktur, vägledning, ramar, stabilitet och trygghet inom familjen, rutin och en individanpassad skolmiljö INTE droger för att klara av vardagen bättre.
  Slutligen, det är viktigare att se en individ och dess behov än en diagnos.

 65. hej! jag har fått diagnos adhd.efter år av diverse psykofarmarka,så fick jag concerta. hur kan det komma sig att jag plötsligt klarar att sortera tankarna,i samtal hålla mig till ett ämne i taget. fokusera och minns lättare vad jag läst. är också enligt andra lugnare och mindre irriterad och ilsk. det finns mer att ta upp.allt har faktiskt förändrats sen jag började med concerta och ju mer vi höjde dosen desto bättre har det blivit..men en sak vill jag påpeka,att jag tycker concertan funkar bäst dom första två veckorna efter höjning..sen är det som man behöver öka dosen. äter 36mg morgon och 18 på efter middag. jag har läst att biverkningar kan förekomma om man har för låg dos. tex obehagskäslor och inte att det skulle bero på för hög dos. vilket ska man tro på? det finns så olika uppfattningar om adhd medicin. vad tror du i mitt fall när det gäller concerta? går jag egentligen omkring bara drogad utan att fatta något?

 66. Hejsan!
  Jag åt Concerta i drygt fyra år och i sommras när jag var 37år så fick jag min livs första psykos. Det var fruktansvärt! Jag var jätte sjuk och inlagd i 3 månader.
  Läkarna sa att detta berodde på Concertan, att jag hade en för hög dos med tanke på att jag gått ner så mycket i vikt. Och min läkare hade ”missat” min stora vikt nedgång. Jag själv hade inte en aning om att Concertans dos beserades på vikten.
  Men man bytte medicin till Strattera. Jag fick fruktansvärda biverkningar och fick etfer sex månader avsluta min behandling.
  Nu har min läkare igen satt in Concerta och jag är livrädd att jag ska åka på en psykos igen..Vad ska jag göra?
  Jag vet hur dåligt jag mår utan medecin.

  Man blir orolig när man läser allt som skrivs om ADHD/ADD medicinerna.
  Finns det några andra alternativ till Concertan och Stratteran som jag haft/har?
  Mvh/Mia

  SVAR: Se denna artikel: https://www.peterularsson.se/hur-man-kan-ma-battre/

 67. Hejsan!!
  Jag har ADHD och tar Concerta.
  Jag är snart 17 år.
  Min fråga är:
  Jag håller på att ta grönt kort så att jag kan tävla i lokala tävlingar. Men räknas Conerta som dopping och måste jag har läkarintyg?
  Snälla svara.
  Kram

  Svar: Jag vet ej hur de bedömmer detta. Checka detta med din klubb. Hälsn, Peter

 68. Hej Peter! Jag har hela livet haft problem med psyket och våldstendenser/stora. Nu är jag diagnostiserad, ADHD. Men de mediciner som gets mig, Conserta och nu Strattera har gett mig exakt de symtom du beskriver. Har avbrutit behandlingen och betackat mig för vidare medicinering. Unga människor som inte vet vad som händer i kroppen, kan känna igen de hemska känslorna som kan bli förgörande. De kan inte göra det radikala jag gjorde. Att bara tacka för mig och inte medicineras. Tack för artickeln! Kram

  SVAR: Varsågod! Detta glädjer mig mycket! Släng pillren och börja leva! Peter

 69. @ emilie, concerta visar positiv på en dopnings prov, informera de som behöver informeras och ha med läkare intyg så blir allt bra

 70. Hej Peter
  Det är så att jag under nästa 11års tid mått dåligt, läkarna har skrivit ut mediciner och satt olika diagnoser så att jag till sist trodde att jag va så kallad multisjuk. Jag hade vid ett tag 11 tabl/per dag av olika slag, så som Lyrica, strattera, stesolid, stilnoct, legrigan osv. jag hade en del biverkningar och kände givetvis att jag levde i ett liv som i en bubbla. Detta bidrog även att jag hamnade på sluten avdelning inom psykiatrin och ett antal gånger på sjukhus för att jag inte orkade mer och försökte ta livet av mig, de va en självklarhet för mig vid detta tillfälle. Nu har jag tre mediciner Theralen mot sömn, stesolid mot oro och strattera. theralen 0,25-0,50 tar jag i små mängder och den gör ju så att jag sover. Stratteran 80mg är en hög dos, har använt denna i några månader och nu känner jag mig irriterad, förbannad och sur, har i mellan åt också ont i bröstet men tänker att de kanske beror på rökningen. Stesoliden 10mg tar jag dagligen för att få ett inre lugn och den funkar faktiskt oftast. Men min fråga är kan man fortsätta med stesolid och theralen eller är de också en hemsk medicin med många biverkningar som ger skada kroppsligt förutom levern? Jag vet inte om jag skulle klara mig annars. Jag försöker att leva ett relativt sunt liv. Har stark överaktivitet och försöker att bli utmattad så att jag kan gå ner i varv, ett arbete som är krävande fysikt, långa promenader m.m men inte alltid detta funkar. Ångesten är så stark och oron är olidlig.

  Tycker denna sidan är jätte bra och man får en införståelse om vad som egentligen händer inom en. Tackar dig Peter för detta

  Mvh: Petri

  SVAR! Tack, tack! Hoppas dessa artiklar kan hjälpa dig och andra. Råder dig att ta dessa frågor med din läkare. Läs gärna denna artikel: https://www.peterularsson.se/hur-man-kan-ma-battre/
  Lycka till vidare! Peter

 71. hej . jag är nu 17 år och har använt cooncerta i ungefär 2 år , jag använder det för mina koncentrations svårigheter och för att klara av skolgången . innan jag använde concerta var jag lite sprallig och glad,visst var jag svår att ta kontakt med och lära saker ibland men jag mådde bra . nu ska jag komma till saken mina bi effekter börjar ta kål på mig inombords jag blir helt (stirrig ) kan ALDRIG äta mer än en tredjedel av den lilla maten jag lägger på talriken, är helt slut på kvällen ligger och tiittar i taket nätterna igenom .
  ofta får jag även raseri utbrott på när saker går fel , slut i kroppen ,och är ofta ledsen hela tiden .
  jag tycker man INTE ska ge sina barn concerta och liknande preparat för biverkningarna,
  dock måste jag säga att den har hjälpt mig mycket i skolan genom att jag tar tag i saker och arbetar klart det jag på börjat . jag fick min medicin genom soc som min mor kontaktade för att jag skolkade väldigt mycket . på soc fick jag prata med psykolog flera gånger om skolan . även för att jag var arg hela tiden . min psykolog/läkare verkade gilla concerta och sa att jag borde göra ett adhd test. jag hade tydligen adhd och fick medicin direkt .nu efter 2 år som jag använt skiten vill jag verkerligen inte använda det längre . jag kommer om 1 år när jag e 18. försöka få recept på sativex , en medicin från växten cannabis sativa dvs marijuana. och NEJ jag är ingen flummare eller pundare jag tycker att det är hemskt att läkarna skriver ut metanfetamin,morfin amfetamin på rullande band när cannabis är bevisat mindre skadligt inga biverkningar . obs. att det finns tunt med forskning om sativex mot adhd men väldigt många läkare bara ser positv uveckling hoss deras patienter. jag har själv upplevt de positiva effekterna mot migrän och adhd .jag blir kreativare och har inte lika svårt att umgås med folk, lugnare och äter rikligt med mat (är ganska smal ) vilket aven ätandet görm mig piggare och gladare. jag har aldrig över doserat min concerta eller druckit akohol när jag har använt koncerta trots att jag sköter medicineringen själv . jag tar inga droger (slutat använda cannabis pga urin prov på skolan ) eller provat andra droger. jag skulle bli glad om ni på hemsidan skulle ge er SYNPUNKT på ämnet . mycket bra hemsida by the way :)

  SVAR: Tack! Hoppas det finns något i artiklarna som du kan använda. Lycka till vidare! Peter

 72. obs medicinen gör en inte ( hög ) utan avslappnar musklerna och psyket .
  skulle ochså vilja säga att det hjälper mycket att ha en hobby där man kan göra sig av med mycket extra energi som att springa ,fotboll , simma m.m
  även att prata med psykolog ,det är lite jobbigt kommer era barn troligt vis tycka i början men det hjälper mer än man tror, att prata om sina problem .

 73. Jag är 16 år och jag började med concerta när jag va tolv år då jag fick diagnos på add. Hade det fram till ja var fjorton fick yrsel hela tiden och sov nästan hela tiden orkade aldrig göra något vilket jag orkade göra innan, men läkaren sa att jag bara va lat. Efter det börja jag använda mig av andra preparet. Vilket resulterade i att ja blev placerad på behandlings hem där dom trök i mig strattera då kunde jag inte äta och jag mådde skit hela tiden och det på gick i 10 månader sen blev jag lvu omhändertagen och flyttade till nästa hem. Gjorde enn utredning och fick diagnos på asperger och återigen add. Då började jag med ritalin och då kunde jag varken äta fokusera mig eller hålla mig uppe och ju längre jag tog det kände jag mig tom och deppig och fick sömn problem och då har man helt plötsligt insomni och får imovane utskrivet. Läkenedel löser inte allt snarare så ger det mer problem och gör allt svårare med tiden. Add/adhd preparat är bara till för att. Känna pengar på!

  SVAR: Tack för kommentar! Har du läst denna artikel? https://www.peterularsson.se/hur-man-kan-ma-battre/ Lycka till vidare! Peter

 74. Otroligt skrämmande läsning! Alla kommentarer från alla oroliga förädrar mm, själv har jag en son med ADHD och han äter Ritalin, vilket jag har varit motståndare till ända sedan början, men när man ringer till BUP och frågar så får man bara svar att vi kan öka doseringen när sonen har sina aggressiva utbrott, dessutom fick han Circadin för att han hade insomningsproblem.
  Tror verkligen att det behövs mer kunskaper inom ADHD så att alla kan vara sina egan personer, dvs alla är inte stöpta i samma form. Låt barn vara barn och de barn som har lite mer energi så tror jag mer på att dom behöver stimulans på annat sätt, mer uppgifter eller fler raster i skolan, alla kan inte sitta still bakom en bänk och lyssna på läraren, en del vill ligga och lyssna, andra vill stå, vart finns sofforna och det hemtrevliga i alla klassrummen?

  Underbart att det finns sådana som du som skriver, jag måste själv börja lära mig mer saker kring detta med dessa medeciner..

  SVAR: Tack, tack!

  Ja, man skall verkligen låta barn vara barn.

  Många barn hänger inte med i skolan, kommer efter och får sedan många problem. Det är en hemskt känsla att komma efter!

  Sedan finns det kostproblem, sociala problem, allergier, mobbing, studieproblem, problem hemma, för stora klasser, dåliga lärare etc. Skall allt detta gömmas i en diagnos och inte bli hanterat?

  Ta itu med de verkliga problemen istället!

  Läs dessa artiklar:
  https://www.peterularsson.se/hur-man-kan-ma-battre/
  https://www.peterularsson.se/hur-man-kan-hjalpa-sitt-barn/
  https://www.peterularsson.se/category/ratt-kost-for-barn/
  https://www.peterularsson.se/category/barn/

  Jag tror inte på denna fixering vid diagnoser och psykpiller. Det finns alternativa metoder som behöver lyftas fram och satsas på. Nu!

  Lycka till vidare! Peter
  UPPLAGD

 75. Hej Peter.
  Trodde först inte att du skulle svara överhuvudtaget men där ser man vad mycket fel man har, nu har vi diskuterat hemma, jag och min fru angående allt detta och vi kommer sluta använda ritalin och circadin för att se vad som händer, idag hade vi möte med BUP och då sa läkaren att ”Varför är det ingen som berättar det positiva med Ritalin” då undrade jag givetvis vad det positiva är? Att ha ett kolli till barn…skolan gnäller när det går livat till men det är ju barn vi talar om.
  Ska man anpassa barnen efter skolan, eller ska skolan anpassa sig efter barnen? Vad är det för samhälle vi lever i, alla ska vara likadana och göra likadant, ingen får sticka utanför för då är man annorlunda och får till svars att den där bör man dämpa med nån slags medecin.
  Hittade massor på youtube om faror med ritalin mm om andra metoder att lösa problemen, mer samtal med barnen istället för att trycka i dom medecin så att alla blir likadana….fy fasiken…dessutom så tog det våran läkare för ca 3 år sedan när grabben fick ”diagnosen”, det tog läkaren 15 minuter att fastställa detta, på vilken grund, jo det vi sa till honom om skolan mm, klart vi var oroliga men vad får man ett piller och grabben blir lugn och fin…men glädjen försvann hos honom…som sagt vi ska sluta med medecin idag….tack för en underbar sida…jag kommer kämpa mot systemet nu…helt klart…

  SVAR: Tack! Det låter mycket bra! Det finns alltså alternativa lösningar. Lycka till vidare! Peter

 76. Någon här skrev intressant alternativ grej som barn kan göra!

  Att idrotta eller sporta av något slag. Det hjälper dem att bli av med energi dem bär på. Fotboll, hockey, boxning, kampsport, klättring, kanota, vandring med familjen, extrema saker som fallskärmshoppning osv osv. Kan ej minnas allt jag gjort men det har hjälp en hel del att rasta av mig lite… Man får ju anpassa sporten efter barnens ålder men jag personligen rekommenderar klättring till barn om dem är i den åldern att kunna hanterar det. Man har så mycket fokus och ett tydligt mål. Det både hjälpte mig att fokuserar och koncentrera att hålla mig på väggen samt klättra mot ett givet mål… En bra träning för livet då det handlar om att ha fokus och mål i livet också!!! Tack för mig

 77. Hej peter,
  Jag e mzcket ledsen nu, du har beraetta soa moanga saker som goer mig foervivlat. jag tar concerta och hela tiden har min hjaertat slagit soa fort och snabbt. Nu ska min laekare byta till ritalin.
  Jag vet inte vad jag ska goera. Jag brokade hela tiden med min man och sen aengrade jag foer alt jag saeger till honom, jag beter mig fel, aer mzcket arg och kan inte har toalamud. om det e medicin som hjaelper, hur kan jag hjaelpa mig? jag har varit hos alla typ av pycolog och det funkar ba lite stund. Jag e ny i Sverige.

  Tack poa foerhand foer ditt svar!
  Karen.

 78. Hej Peter,
  Jag sökte på biverkningar med Strattera och landade på din sida. Jag måste säga att du fått mig att fundera och ifrågasätta psykofarmaka för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Men det är en fråga som kvarstår i huvudet och som jag fortfarande funderar på.
  Tycker du att det alltid är fel med psykofarmaka oavsett om personen anser sig bli hjälpt av detta?
  Mvh
  Pär

  SVAR:

  Tack för din kommentar på hemsidan!

  Det är uppenbart att människor har problem. Jag tycker att man skall lösa dessa problem och hjälpa människor på annat sätt än genom diagnoser, piller och elchocker.

  Se denna artikel som innehåller råd och alternativ som fungerar om de görs fullt ut. Det är inte lätt och det kräver en massa hårt arbete, men det finns alternativ och bra lösningar som i det långa loppet är bäst för personen. Psykofarmaka är en kortsiktig lösning som behandlar symtomen.

  Se denna artikel: https://www.peterularsson.se/hur-man-kan-ma-battre/

  Som en första åtgärd rekommenderas en fullständig kroppslig läkarundersökning med uppföljning och behandling. Jag måste betona att den skall vara fullständig och innehålla fullständiga provtagningar.

  Enligt vetenskapliga undersökningar har många deprimerade personer smärta (ibland är den förträngd) och rent kroppsliga problem. Byt läkare om det inte går att få en fullständig kroppslig läkarundersökning.

  Se även dessa artiklar:

  Att sluta med psykpiller och börja leva
  https://www.peterularsson.se/category/att-sluta-med-psykpiller-och-borja-leva/

  Tabletter, lyckopiller, antidepressiva
  https://www.peterularsson.se/category/tabletter-lyckopiller-antidepressiva/

  Nu till frågan. Om en person anser sig bli hjälpt av psykofarmaka så är det helt ok, men man skall kalla det för sitt rätta namn. Psykofarmaka är en drog, precis som t.ex amfetamin.

  Människor kan känna sig tillfälligt bättre av cigaretter, alkohol, godis, mat, heroin, hasch, amfetamin etc. Men detta är naturligtvis kortsiktiga lösningar som inte löser något problem långsiktigt eller i grunden.

  Att ta psykofarmaka blir ett legalt missbruk.

  Det finns många exempel på människor som har bytt drog från heroin till t.ex Concerta och på det sättet legaliserat sitt missbruk.

  Det är mycket bättre att man går till botten med de egentliga problemen istället för att behandla symtomen med olika psykpiller.

  Psykpiller hanterar inte kroppsliga problem, arbetslöshet, ensamhet, dålig hälsa, förluster, sorg, misslyckande, besvikelser, skilsmässor etc.

  Alternativen måste satsas på och lyftas fram!

  Hälsn,
  Peter

 79. skrev för några år sedan på denna länk. vill bara säga att jag är nu 18 och har blivit beroende av min medicin. jag hamnade på foster hem och blev tvångsmatad med concerta och strattera. läkarna säger att det är sån liten dos av narkotika i medicinen så man inte kan bli beroende dock så kan man bli beroende av kännslan man får av den.ge inte era barn denna medicin utan hitta en annan väg tex ändra kosten och börja träna! jag tar concerta 72 mg det är 1mg per kg och jag väger 57kg men tar 72mg har tagit dena medicin sedan jag var 12

 80. Hej. Jag är en skiträdd förälder till en helt magisk grabb på sju år som idag har varit hos skolläkaren och fått rådet att igentligen utan någon utredning börja medicinera min som för ADHD. Jag fattar ingenting. Jag vet inte vad jag skall göra. Jag är nykter narkoman och har absolut ingen bra erfarenhet av dessa mediciner som det talas om. Jag är skiträdd för jag vill verkligen inte utsätta min son för det här men tyvärr bor inte grabben hos mig utan hos sin mor som på något lustigt sätt verkar positivt inställd till detta. Jag har 50 vårdnad om honom och vill verkligen inte utsätta honom för detta. Vad ska jag göra. Snälla hjälp mig innan det är för sent.

 81. Emellertid så påminner inte de farmakologiska effekterna av metylfenidat om amfetamin, utan snarare kokain. Vid tester kunde försöksdjur inte märka skillnad på MFD och kokain. Strukturellt påminner MFD dock om amfetamin.

 82. Hej. Din sida fick mig att få en riktig tankeställare. Jag är kanske den enda här som gått concerta utskrivet trots att jag inte fått diagnosen ADHD. Men läkaren säger att det är symptom man behandlar och inte diagnosen. Psykiatriker gör mig så förvirrad allt känns så oklart. Jag äter även medicin för bipolär sjukdom , men det har jag inte heller. Kanske bra att inte ha diagnosen, Men varför skall jag då äta medicinerna. Läkaren var medecinkåt och tyckte prompt att jag skulle ha concerta för att jag har svårt med impuls och koncentration, haha trots problemen som kanske egentligen inte ska vara några problem, har jag bra betyg.. Äe men ärligt jag förstår inte, de lär väl inte tjäna så mycket pengar bara för de skriver ut det till mig tänker jag. Samtidigt har man ju all sin tillit till läkarna, för de är högt utbildade och borde veta vad som är bra, dock vet man ju otroligt lite om psykologi, vilket gör det så svårt för oss psykiskt”sjuka” ! Men som min läkare sa ; lär dig leva med dina besvär ;)) väldigt uppiggande. Kram på er

 83. Min son har varit ett monster mellan varven i många års tid, vi har tillbringat oceaner av tid på skolan, socialtjänsten o polisen. I september 2011 fick han diagnosen ADHD. På BUP informerade alla oss om att ADHD är ärftligt o någonting i mig sa mig att det inte är sant. Jag har forskat på egen hand, sökt info på nätet och läst böcker o kommit fram till att han inte har ADHD. Har också kommit fram till hur farlig Concerta är o hur mycket biverkningar den har + att den inte alls hjälper vår son. Han går visserligen till skolan, men tycker att hela livet är tråkigt, det enda han gör nuförtiden är att spela datorspel eller titta på TV. På egen hand har vi satt ut Concertan då vi har gett honom den sporadiskt, det är inte att rekommendera för barn som ätit den längre tid. Vi har hittat en alternativ metod med rytmisk rörelseträning, avgiftning, Elhindra o total kostomläggning. Sonen har glutenintolerans o mjölkallergi, han har också obalanser i kroppen pga kvicksilver, mobilstrålning o babyreflexer. Stressen som utlöstes när vi skildes då han var 3,5 år har tillsammans med det andra gjort att han är mentalt blockerad. Hela familjen kommer nu att lägga om kosten o avgiftas med vulkansand. Jag bloggar om vår resa mot ett friskare liv o jag förmedlar tips o råd om allt som hör till. Tack Peter Larsson för att du sprider din information om ADHD-droger o annat, den här informationen behövs hur mycket som helst.

  SVAR:

  Hej!

  Tack för din fina kommentar på mina hemsida!
  Se nederst.

  Det värmer och inspirerar till fortsatt hårt arbete!

  Jag har precis lagt upp två nya artiklar som kanske kan hjälpa dig. De är från en mamma som har gjort ett fantastiskt arbete för att hitta alternativ.

  Se artiklarna här:
  https://www.peterularsson.se/alternativ-till-adhd-medicinering/
  https://www.peterularsson.se/alternativ-i-adhd-djungeln/

  Här kan du också få mer tips:
  https://www.peterularsson.se/hur-man-kan-hjalpa-sitt-barn/

  Lycka till vidare och låt mig gärna veta hur det går. Jag förmedlar gärna råd och tips till andra föräldrar.

  Trevlig helg!

  Hälsn,
  Peter

  https://www.peterularsson.se/

  Se denna film om ECT:
  http://www.youtube.com/watch?v=ZyM_zpa4FBM

 84. tja peter jag är snart 18 år och jag har tagit conserta i strax ett halv år nu och redan nu känner jag av bi värkningar jag liksom blir allt mer deprimerad och argare på allt det räcker med att jag inte fattar ett tal i matten så exploderar jag! och så just nu så känner jag mig så oönskad här i världen och det har hänt att jag har hällt i mig en halv burk conserta 18miligram bara för att jag ville dö men jag gjorde inte det och det fick mig att bli ännu mera deppig snälla peter vad ska jag göra allt jag gör är att gråta och isolera mig från allt!! jag är rädd för mig skälv och är det pågrund av att jag tar conserta eller är det bara för att jag är helt dum i huvet och inte passar in helt änkelt!! snälla peter hjälp mig

 85. Det som fick mig att Vakna! Jag vill ge er alla ett budskap som jag förstår inte når allas inre eller förståelse. Men kan jag bara få En att vakna så är förhoppningarna goda. För att fatta mig kort. Jag är en tjej på drygt trettio år som fått min Adhd diagnos för två årsen och jag står på 108mg Concerta för mina 62 kg,och 61cm. Jag kan säga att jag stått på all psykofamarka i Fass under årens lopp inom psykiatrin. Ska villigt erkänna att concerta är den bästa medicin jag prövat…MEN Gott Folk…även det värsta jag varit med om. Det positiva är att jag Vaknat upp till livet och insett min livs situation.Varför allt blivit som det blivit och det skapar naturligtvis Ångest och depression. Det negativa är stark oro och övertro på mig själv likt alla Droger. Vad jag menar med övertro på mig själv. Ja.. Jag känner att allt i livet är möjligt att det inte finns några hinder…jag kan klara vad som helst. Sedan när Concerta går ur kroppen så kommer jag tillbaks till verkligheten och inse med en känsla av ångest att Det är så här jag verkligen mår. Det är så här Verkligeten ser ut för mig. Jag börjar då inse att min kropp är trött och behöver aktiveras. Jag behöver Jobba med mitt verkliga problem o.s.v. Jag har övervägt för och nackdelar med denna Concerta. Och kan säga att fördelarna väger tyngst för concerta kan få mig ut i arbete och sysselsättning…MEN…jag lurar mig själv och tro att jag klarar mer än vad jag gör och kommer då falla rätt snart eller en vacker dag. Min läkare sa till mig att höjning kan ske när jag är i gång i arbete av något slag. Vad säger inte det? Jag sa till honom att allt är inte enbart Adhd. Vad jag nu börjat undra och nästan kommit fram till är att jag tror inte på något som kallas Adhd…finns egentligen… Men vet att likt mig själv förut försvarade den Diagnos..kommer många inte att förstå. Jag vill bara att ni ska förstå vad ni utsätter era barn för med dessa Droger. Vi vet alla att med droger följer förändrad personlighet och vi låter våra barn växa upp med en förvrängd verklighets upp fattning med dessa Droger. Det skrämmer mig rejält! Vad jag önskar er Alla är att ni börjar förstå och inse att vad kroppen behöver är Inte Droger. Jag har upplevt likt er det positiva med adhd mediciner.men snälla kärt folk önskar ni kunde se och förstå att Concerta är Droger som inte kommer ta er längre än där ni redan är. Svårt att skriva ner allt här men jag vill åtminstone Tacka för att concertan gett mig en insikt om hur farlig den är. Hädanefter skall jag ta tag i först motion och jobba mig den tunga vägen uppåt till ett fullvärdigt liv utan Droger eller kemi. Fick inte med allt här jag velat förklara…men en liten del i allafall. Kom ihåg…psyke och själ hör ihop och det finns inga piller i världen som kan bota dess problem. Det du kan göra är att ta tag i dom verkliga problemen och jobba med dom. Så lovar jag er framgång. Vägen är tuff och jobbig men den lönar sig i slutänden…KRAM PÅ ER ALLA kämpare därute. Jag Tror på Er. Ett liv utan psykofarmaka !!!

 86. Hej peter. Mkt intressant sida. Jag har en son, 8 år, sista 5 åren har upptagits av laborerande med, risperdal, abilify, medikinet, stratterA, zoloft och intuniv. Allt på grund av adhd/autistiskt syndromdiagnos. Men nu har vi gett upp det då det mer eller mindre inte hjälpt något alls, och biverkningarna varit stora. Vi skall prova laktosfri och glutenfri kost med massor av omega3 kapslar och vitaminer. Om det funkar bättre än medicinerna ovan kommer jag att ställa till hell för de läkarna som ordinerat medicinerna och inte föreslagit alternativ.

  Med vänlig hälsning, fredrik odqvist/ göteborg

 87. Hej!
  Jag är 30 + och har ätit concerta en månad nu. Den andra kvällen jag tog concerta 18 mg fick jag hårda hjärtslag och högpuls. Hade super huvudvärk, ont i bröstet och upp mot halsen. Kände mig yr och konstig. Jag åkte in på akuten och blev hemskickad med orden ”fortsätt äta din medicin så går nog biverkningarna över”. Mina barn kom hem från skolan och var jätte förskräckta över att se sin mamma. Jag blev vresig, kände mig sjuk efter 5-6 h efter jag tagit medicinen. Själv tänkte jag ”bara” en dag till så kommer allt bli bra.
  Medicinen fick jag utskrivet av läkare på
  Psyk som bedyrade att concerta inte hade några särskilda biverkningar och absolut inte var beroende framkallande i så liten mängd. Det tog mig en vecka att inse att jag behövde ta en dos till för att slippa det ”hemska tillståndet, overklighetskänslan, yrseln, hjärtklappningen, dålig aptit, illamående, ilska, depression, diarré osv”.
  Jag tjatade till mig en läkartid för medicinen tog strax slut och jag hade blivit lovad uppföljning men ingen kallelse. Efter en vecka fick jag en tid hos en annan läkare. Denne var lite mer tveksam till att skriva ut concerta men gjorde det, med orden. Om du mår dåligt ta bara en till tablett du får pröva dig fram själv till det känns ok. Det är helt ofarligt så bara testa.
  Mitt blodtryck hade nu stigit från mitt ständiga 117-Max 124övertryck och mitt undertryck brukar normal ligga på 64 till Max 72. Nu var det 139/86. Bara efter tre veckor! Min vilopuls brukar ligga på 58. Nu var den uppe i 88!!!
  Jag fick väldiga svängningar i humöret. Var helt utan självkontroll. Kände för att dö och grät ena stunden. Sedan var jag arg som ett bi. Och somnade sedan av utmattning trots att jag tagit medicinen för två timmar sedan och den skulle göra mig skärpt. Allt kändes som om jag var på en båt och var rejält åksjuk.
  Min man kom hem. Blev skärrad av att se min stela blick. Började gråta. ” Jag vill ha min gamla Gloria tillbaka! Sluta ta medicinen, snälla ”
  Jag har mådde ganska dåligt dagen efter jag slutade med concerta. Men, nu säger mina barn…”Mamma är du frisk nu? Vad skönt att du inte är så konstig längre! Har du slutat ta den dumma medicinen nu?”
  Aldrig mer ska jag ta den skit ”drogen”. För det är vad det är. Nu blir det motion, omega 3, lägga sig i tid, mindre färgämnen.
  Jag såg bara en fördel med concerta ”viktnedgång”. Men, till ett så högt pris att jag aldrig kommer äta concerta mer. Visst man mådde aningen bättre i 1-2 h
  Men resterande tid på dygnet var bara en plåga och ett lidande!
  Mina barn har också ADHD. De kommer aldrig få vår tillåtelse att förstöra sina liv med concerta!!! Jag skall jobba kortare dagar och leva enklare för att orka med livet och min familj!

 88. Hej o tack för denna sida, jag har en son på 7 år som ”diagnosticerats” med adhd. Överläkaren på BUP vill gärna ge nån av medicinerna strattera, ritalin, medikinet eller concerta…jag och hans mamma har varit emot hela tiden, nu har också skolfröken börjat tjata om medicin, så jag tog helt enkelt och läste på om dessa mediciner…och jag står än mer fast vid att dessa mediciner ska definitivt INTE ges till min son. Så stort tack för denna sida den ger styrka till alla som har barn.
  Hör gärna av dig. MVH Ove

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *