Concerta – har ni läst biverkningarna?


”jag är 13 år och mit liv känns värdelöst när jag tar ritalin eller conserta. jag darrar och fryser om händerna och kan inte sova. mit hjärta slår snabbt som fan av det och kan inte äta något utan att svälja ner det med mjölk bara för jag inte har något saliv. och doktorn skiter i att jag inte vill ta det och mina föreldrar tvingar mig och mina lärare överdriver om hur jävla mycket bättre jag blir av ritalin eller conserta. är deta lagligt att vinga någon kan dom det??? hjälp!”

”jag har många biverkningar och jag har tagit Conserta i snart 4 år !!!! medicinen är skit!
feber eller hög kroppstemperatur magsmärtor eller obehag, illamående sömnproblem, förändringar av humöret eller humörsvängningar, ilska, upprördhetskänsla, överdriven vaksamhet av omgivningen blodtryckshöjning (hypertension andtäppa/trånghetskänsla i bröstet (dyspné) dåsighet eller sömnighet, hyperaktivitet, skakningar eller darrningar överdriven svettning – är det jag har!”

Jag vill här uppmärksamma att det finns vissa risker med att ta olika psykpiller. Här tar jag upp Concerta.

Såg denna artikel i tidningen: Över 60000 unga äter antidepressiv medicin

Fler och fler människor äter psykpiller i Sverige – uppemot 1 miljon! – och läkemedelsindustrin jublar. Läkemedelsindustrin profiterar på svaga och utsatta människor.

Föräldrar! Med all respekt! Läs nedanstående text noga innan ni överväger att ge Concerta till ert barn. Det finns naturliga alternativa behandlingar.

Tro inte på läkare som säger att det är riskfritt och att det inte finns några biverkningar från Concerta!

Ingen förnuftig läkare med rent samvete kan skriva ut Concerta lättvindigt till barn och vuxna.

Jag kan inte förstå hur man kan skriva ut Concerta till någon efter att ha läst nedanstående biverkningar!

Se mina artiklar i detta ämne här:
Tabletter, lyckopiller, antidepressiva


.

Concerta

Direkta citat från FASS.se FÖR ALLMÄNHETEN

Beroendeframkallande medel.
Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Du/ditt barn ska inte använda CONCERTA om du eller han/hon:

har pågående:

– symtom på allvarlig depression, såsom sorgsenhet, känsla av värdelöshet eller hopplöshet

– anorexia nervosa (en ätstörning)

– symtom på psykos, såsom abnorma tankar eller syner eller upplevelse av ljud som inte finns i verkligheten

– självmordstankar

eftersom dessa tillstånd kan försämras av behandling med detta läkemedel.

Var särskilt försiktig med CONCERTA om du/ditt barn:

– under någon period har missbrukat eller varit beroende av alkohol eller droger. I detta fall kan långtidsanvändning av CONCERTA minska de gynnsamma effekterna av läkemedlet. Det kan också leda till att du blir beroende av läkemedlet.

– uppvisar nytt eller förvärrat aggressivt beteende.

Tillväxt

Långsammare tillväxt (i fråga om viktökning och/eller längdtillväxt) har rapporterats från långtidsbehandling av barn med metylfenidat. Läkaren kommer noga att kontrollera din/ditt barns längd och vikt. Om han/hon inte växer eller ökar i vikt så som läkaren förväntar kan läkaren besluta att temporärt avbryta behandlingen med CONCERTA.

Idrott

Det aktiva innehållsämnet i det här läkemedlet ger positivt resultat vid dopingkontroll.

Graviditet och amning

CONCERTA får inte användas under graviditet. Om du tror att du/din dotter kan vara gravid ska du tala med läkaren innan behandlingen påbörjas.

Det är viktigt att du/din dotter inte blir gravid under pågående behandling med CONCERTA, eftersom läkemedlet kan orsaka missbildningar hos det ofödda barnet.

Om du/din dotter redan har fått första menstruationen, eller får den efter att behandlingen har påbörjats, ska en effektiv form av preventivmedel användas, om du/hon är sexuellt aktiv.

Ammande mödrar bör inte använda CONCERTA eftersom det inte är känt om detta läkemedel passerar över i modersmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Svårigheter med att fokusera blicken, dimsyn och yrsel har rapporterats vid användning av CONCERTA. Därför rekommenderas att man undviker att använda maskiner, framföra fordon eller ägna sig åt andra aktiviteter som kan medföra fara.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan CONCERTA orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Den vanligast rapporterade biverkningen (hos 1 eller fler patienter av 10 som använt Concerta) är huvudvärk.

Vanliga biverkningar (hos färre än 1 patient av 10 som använt Concerta):

– irritation i näsa och hals

– sömnlöshet, ofrivilliga rörelser (tics), aggression, oroskänsla, oväntade förändringar av humöret

– yrsel

– hosta

– magsmärtor eller obehag, illamående eller kräkningar, diarré

– retlighet, feber eller hög kroppstemperatur

– viktförlust

Mindre vanliga biverkningar (hos färre än 1 patient av 100 som använt Concerta):

– aptitförlust (anorexi) eller minskad aptit

– depression, sömnproblem, förändringar av humöret eller humörsvängningar, ilska, upprördhetskänsla, överdriven vaksamhet av omgivningen, gråtmildhet, man ser, känner eller hör saker som inte finns, rastlöshet, nervositet

– dåsighet eller sömnighet, hyperaktivitet, skakningar eller darrningar

– dimsyn, dubbelseende

– snabba eller oregelbundna hjärtslag (palpitationer/takykardi)

– blodtryckshöjning (hypertension)

– andtäppa/trånghetskänsla i bröstet (dyspné)

– förstoppning

– värkande muskler, smärtsamma, svullna leder, muskelryckningar

– håravfall, allergiska reaktioner så som svullnad av ansikte, öron, läppar, mun, tunga eller hals vilket kan orsaka svårighet att svälja och/eller andas; eller hudutslag, klåda, nässelfeber eller fjällning av huden.

– utmattning/trötthet, bröstsmärta

– blåsljud från hjärtat, förhöjda värden i specifika leverfunktionstester (förhöjning av leverenzymer)

– självmordstankar (Concertas påverkan i dessa fall är osäkert).

Sällsynta biverkningar (hos färre än 1 patient av 1000 som använt Concerta):

– svårighet att orientera sig, känsla av iver, överaktivitet och ohämmat beteende (mani)

– vidgade pupiller, synsvårigheter

– hudrodnad, överdriven svettning, upphöjda röda utslag

Följande biverkningar har rapporterats hos patienter som använder Concerta men med okänd frekvens:

– minskning av antalet röda blodkroppar, vita blodkroppar eller blodplättar, vilket kan medföra ökad infektionskänslighet och att man lättare än normalt får blödningar och blåmärken

– förvirring

– kramper, omfattande epileptiska anfall (grand mal)

– bröstsmärta (angina pectoris), långsam hjärtrytm (bradykardi), extra hjärtslag (extrasystole), onormalt snabb hjärtrytm (supraventrikulär takykardi/ventrikulär extrasystoles)

– domningar, stickningar och färgförändringar (vita, blå sedan röda) av fingrar och tår när de utsätts för låga temperaturer (Raynauds fenomen)

– obehag i bröstet, mycket hög feber

– förhöjda värden i leverfunktionstester (förhöjning av alkalisk fosfatas i blodet, förhöjning av bilirubin i blodet), förändringar av blodprovsresultat (minskning av antalet blodplättar, avvikelser i antalet vita blodkroppar)

– självmordsförsök (Concertas påverkan i dessa fall är osäkert)

Följande biverkningar har observerats för andra läkemedel som innehåller metylfenidat:

– okontrollerbara muskelryckningar som påverkar ögonen, huvudet, nacken och kroppen (koreo-atetoida rörelser), tillstånd av ofrivilligt tal och ofrivilliga kroppsrörelser (tics) (Tourettes syndrom), en reaktion på vissa läkemedel med plötslig ökning av kroppstemperaturen, extremt högt blodtryck och allvarliga kramper (malignt neuroleptikasyndrom)

– leversvikt åtföljd av koma (leverkoma)

– inflammation eller blockering av artärerna i hjärnan (cerebral arterit och/eller ocklusion)

– förlångsammad tillväxt hos barn som behandlas under lång tid.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Ovanstående måste väl ge en tankeställare. Eller?

Vad skall man säga efter att ha läst det här?

Finns det någon föräldrar som vågar ge Concerta till sitt barn efter att ha läst igenom ovanstående?

Det finns alternativa behandlingar som måste lyftas fram. Resurser måste satsas på dem! Vidare så måste det finnas en valfrihet i vården så att inte människor är tvungna att acceptera psykiatriska lösningar.

Man måste inte göra det som läkare och läkemedelsbolag föreslår!

Byt läkare! Kräv flera utlåtande och hitta alternativa lösningar!

Läs dessa artiklar:
Hur man kan må bättre!
Hur man kan hjälpa sitt barn!

Välkommen att kommentera eller kontakta mig!

Med vänlig hälsning,
Peter

KONTAKTA MIG. Fyrabarns-pappa, medmänniska, medlem i AMNESTY, KMR (Kommittén för mänskliga rättigheter) och RÖDA KORSET.


24 svar på “Concerta – har ni läst biverkningarna?”

 1. ”Jag kan inte förstå hur man kan skriva ut Concerta till någon efter att ha läst nedanstående biverkningar!” Nej, det kan inte jag heller. Hur har vi kunnat hamna där vi är idag, och där piller som Concerta ges till barn? Hur kan det överhuvudtaget vara lagligt att ge något sådant till barn, som själva inte har möjlighet att protestera? Förutom att de nu får piller som är direkt livshotande så vet vi inte alls hur det kommer att påverka dem på lång sikt. Det är fullständigt hårresande!
  Barn måste få hjälp som inte skapar nya problem för dem – det är det minsta man kan begära!

  Sjuksköterska

 2. Efter att ha läst detta så kom jag att tänka på en bekant till mig vars son går på Concerta och när jag frågade henne hur det går för dem (tagit dem i 1 år) och deras son så sa hon att det går ”i vågor”men att det ska bli bra till sist väl?
  En i släkten tar också samma medicin och mamman säger att det hjälper hennes son för han är mycket lugnare nu.Efter att ha varit på släktträff så instämmer jag att pojken var lugn men det var trist att se att grabben betedde sig som en Zombie samt svarade mycket kort vid tilltal.Mycket tragiskt.Det är beklagansvärt att det är lagligt att skriva ut dessa mycket farliga droger och låta föräldrar tro att dessa tabletter hjälper deras barn. Det finns oehört många människor som blir totalt grundlurade varje dag genom att tro att psykofarmaka överhuvudtaget skulle kunna hjälpa dem.Vem är ansvarig?Vem tjänar på att medicinerna säljes?Låt er inte luras utan ta reda på fakta först.

  Jane Nyman

 3. Hej.
  Ja, vad ska man säga? Det här är inget jag personligen förvånas över. Jag har slutat att bli förbluffad över att man kan förskriva ”läkemedel” i så stor mängd med så kända biverkningar. För de ÄR kända, tro inget annat! Man kan naturligtvis säga att ”vi har inget annat …” , etc. Det finns dock andra metoder att ta till. Det gäller emellertid att vi tar hand om rodret själva och inte förlitar oss till auktoriteter som i bästa fall inte har en aning om vad de sysslar med. Jo, ni hörde rätt. ”I bästa fall.” …Har du som läser detta funderat över vart allt pillerätande leder till när det gäller en ”civilisation”? Vill DU vara en kemiskt manipulerbar ”individ”? Eller vill du i större grad ta ett eget ansvar för dig själv? Det här betyder inte att vi slänger medmänsklighet överbord, tvärtom!
  Med vänliga hälsningar
  Dan Rutström

 4. Det är ju fruktansvärt att man får lov att släppa en sådan så kallad medicin. den har ju mer biverkningar än vad den är avsedd att hjälpa. vad som späder på det ytterligare är att läkare -har hört det själv – kan säga att det finns inga biverkningar!!!

  Jag tror att det ligger lite för stora intressen från läkemedelsbranchen i det här.

  oroad pappa

 5. Medicin löser aldrig ett problem, utan skjuter bara upp det. Många tror säkert att pillerna ”löser” deras problem men det finns kvar när man slutar med medicinen. Det finns många mycket bra (så kallade) alternativa metoder. Och det mest effektiva är det billigaste: LÄR DIG ATT ÄLSKA DIG SJÄLV vad som än sker!!! Väldigt svårt när man är i en depression – men det går bara man VILL. Har själv tagit mig ur både djupa depressioner, fobier och självmordstankar genom det enklaste sättet, har aldrig velat droga mig med mediciner…

  Älskvärda Kramar Lisa

  SVAR: Helt rätt! Peter

 6. Det är väl många mediciner där bibacksedeln fullständigt skrämmer livet ur folk. De här medicinerna har ju dokumenterad effekt! Sen att de inte fungerar på alla, det är en annan sak.
  Visst är det så att en förälder, och framförallt läkaren måste vara otroligt observant när de här medicinerna skrivs ut, men detta har de ju en speciell legitimation för (det räcker inte ens bara med att vara psykiater).

  Concerta har ökat min koncentrations förmåga. Kan inte påstå att jag känt mig konstigare av Concerta än av andra mediciner.

  SVAR:

  Hej! Ja, det låter ju bra men tyvärr är verkligheten en annan.

  Många människor blir beroende (legala narkomaner) och får skador av dessa olika psykdroger. Skadeverkningarna som står i FASS stämmer och drabbar många.

  Det har visat sig att många läkare skriver ut dessa piller alldeles för lättvindigt. Man kan med all rätt säga att dessa läkare springer läkemedelindustrins ärende.

  Dessa piller döljer bara symtomen. De hanterar inga problem! Det är därför vissa säger att de känner sig bättre. De känner inte smärtan längre. I längden är detta förrädiskt och förödande.

  Det finns alternativ! Det finns andra sätt att lösa människors problem än att ge dem piller!

  Det första man skall göra är en fullständig kroppslig medicinsk undersökning med uppföljning och behandling. Många deprimerade har smärtor från en fysisk åkomma – ibland är den helt förträngd. Detta enligt vetenskapliga undersökningar.

  Kost och hälsa! Motion! Mängder med fysiska och psykiska problem kan hanteras med en korrekt kost, hälsa och daglig motion.

  Inget av detta rekommenderas av läkemedelsindustrin.

  Läs denna artikel! https://www.peterularsson.se/hur-man-kan-ma-battre/

  Man kan skippa dessa diagnoser och piller. Det kräver dock en del mod och självständigt tänkande.

  Gå inte i fällan att alla dina problem löses med dessa piller. Det är inte sant!

  Lycka till och trevlig sommar!
  / Peter

 7. Uppenbarligen har ingen av er barn med ADHD eller lider av diagnosen själva.
  Sluta ge föräldrar dåligt samvete för att de dagligen kämpar livet ur sig för sina barns skull.
  Vi lever verkar och är till för att dessa barn ska leva och må bra.
  Min son hade sannolikt dött av nån olycka utan medicin. Han kunde ej se risker och klättrade utanför staket och på tak med ca 10 meters fallhöjd.
  Vad som också bör tilläggas är att MÅNGA barn med dessa åkommor självmedicinerar sig i tonåren. Alkohol, cigaretter och droger lindrar den smärta de burit på hela sin barndom.
  Med medicin är beroendet kontrollerat av både föräldrar och läkare. Walk a mile in these kids shoes before you jude. And walk a mile in these parents shoes before you jude.
  /En som mist sin far i ”självmedicinering” lider troligen av ADHD själv och är mor till 4 varav 2 hittills är diagnostiserade med ADHD.

  PS. Jag har informerat mina barn om vad de äter. Jag har verkligen inte skönmålat något, men barnen själva säger att den goda effekten är så betydelsefull att de väljer sin medicin. Att vara annorlunda och utanförskap och misslyckande smärtar nog mer än många kan förstå. DS


  SVAR:

  Alla föräldrar som kämpar och hjälper sina barn har min största respekt!

  De gör verkligen en stor insats men kan luras av propagandan kring diagnoser och psykpiller.

  Snart finns det diagnoser som gör oss alla och våra barn till patienter med mentala störningar: https://www.peterularsson.se/psykiatrin-vill-stampla-oss-alla-som-mentalt-storda/

  Läs även denna artikel och andra på min hemsida: https://www.peterularsson.se/hur-man-kan-hjalpa-sitt-barn/

  Denna smärta kan hanteras på annat sätt!

  Tänk så många barn som är mobbade eller har problem med skolarbetet.

  Tänk så många barn som inte äter ordentligt.

  Tänk så många barn som har dåligt självförtroende eller självkänsla.

  Tänk så många barn som har problem med sina föräldrar och saknar trygghet och kärlek.

  Tänk så många barn av dessa som – istället för att få ordentlig hjälp – istället för en diagnos och psykpiller.

  Det gäller att hjälpa sina barn på rätt sätt!

  Hälsn,
  Peter

 8. Jag har ätit Concerta efter jul någon gång, började med 18 Mg och nu är jag uppe i 72 Mg per dag. Jag äter även antidepressiva tabletter. Hade även sömntabletter och ångestdämpande förut. Nu var det längesen jag tog dem. Har dock behovstabletter när jag inte kan hantera det ensam. Tabletterna har hjälpt mig men nu står det still. De pratade om ifall jag hade vissa drag av ADHD men jag har inte hört något mer.
  Det som känns mest jobbigt är att jag inte vet varför jag tar tabletterna, det har inte blivit någon utredning. Jag vill inte ta tabletter hela livet om jag inte behöver dem. Tabletterna har hjälpt mig men jag vill ha svar, nu står jag stil och det gör att jag får panik.

  Jag har känt vissa av biverkningarna som du skriver om!

  SVAR:

  Hej! Tack för din kommentar!

  Jag förstår vad du menar.

  Det är lätt att fastna i psykiatrins rundgång av diagnoser, psykpiller och elchocker. Man kommer aldrig ur den. Det finns alltid en annan diagnos eller en annan dos eller ett annat piller … När pillerna sedan inte fungerar så sätter man in ECT.

  Läs denna artikel och se hur du kan använda den: https://www.peterularsson.se/hur-man-kan-ma-battre/

  Det gäller att du själv tar tag i ditt liv och tar små små steg framåt. Då kommer du att förbättra ditt liv och må bättre!

  Lycka till!
  // Peter

 9. Man måste ge dom en chans innan man ens kan bedömma om dom är skadliga eller ej… menar du tar väl knappast dom själv?.. jag fick tidigare strattera men dom var rena rävgiftet och slutade jag med.. testar nu concerta och visst känenr jag mig lite yr och som man e hög men illamående.. men det är ju i början.. så blir jag av pencelin oxå..

  fick tabletter förr mot min magkatarr dom skulle vara så bra dom gjorde det värre , men fungera på andra.. menar alla människor är och reagerar inte lika.. jag har sökt massa info om concerta hittar fler som är positiva till dom än strattera tex..och jag fundera länge innan jag börja med att testa dessa.. jag vill få tilbax min fokus och lugn i kroppen..

  att förlora vikt ser jag som en bonus då jag sj anser jag e för stor. hur sexlivet blir på dessa ska bli spännande och se.. att ens jämföra concerta med gatuamfetamin e bara löjligt… testat det mycket ui yngre år.. det mådde man kanon på och var super pigg o speedad dessa e tvärtom-..

 10. Hej!
  Jag är en föredetta missbrukare av amfitamin.Jag prövade i gång 1 halv conserta fy vad jag mådde dåligt mag- smärtor 2 dagar, hög hjärt klappning svårt att sova hjärnan jobbade i högvarv under tiden jag försökte sova.
  denna conserta skall stoppas.
  att Narkomaner vill ha denna är för att kuna vara nära missbruket som möjligt och på ett lagligt sätt. Jag kan intyga att det du skrev är så med biverkningar
  Magsmärtorna hos mig var hemska
  Vänliga hälsningar E.L

 11. hej ! jag gick på concerta sen jag var 7 år då viste jag inget ting om vad som hände jag var jätte gladför över att den hjälpte mig som jag trudde den gjorde och jag trudde att det var adhd och autism som påvärkade mina tics, tappad mat aptid, att jag aldrig gick upp i vikt, jag växte inte mycket, sömn problem och förändringar av humör men i helvete heller det var det jävla concertan. nu är jag 13 år läser detta på internet och vägra ta concertan en morgon efter jag läst det här och nu går jag på natur medecin och ska inte äta socker för det gör så man går upp i varv. nu mår jag mycket bettre kan sova kan ätta åräntligt och har inte mycket tics och hela köret, jag mår bra mår bra :D.

  SVAR: Jättebra! Det glädjer mig! Fortsätt i denna stilen! Peter

 12. Har era barn ADHD för att de får nervsammanbrott och blir iirreterade. Kan det inte vara så att de är tvärmobbade i skolan eller förtalade av kvacksalverpsykiatrin och bluffpsykologer som vill att han ska knäckas och flippa ut så att de kan få barnet på droger.

  Tyvärr ADHD finns inte, utan det handlar bara om att sälja knark. Och asperger och andra psykiatriska diagnoser är också hum bug, för psykiatrins och psykologers trakasserier av folk som tränar, vill lära sig något är aktiva eller kreativa är det uppenbart och bevis nog.

 13. Min son har asperger och fick concerta för hyperaktivitiet. Jag lova er att han blev värre. Han blev mer aggressiv och fick tics och okontrollerad rörelser, magsmärtor och mer. Till slut stod jag inte ut med den och slutade ge honom tabletten. Nu har han blivit mer lugnare. Det är otrolig vad concerta kan göra till ens barn. Jag ångra att jag nånsin gick med att medicinera honom. Det finns naturläkarmedel som kan hjälpa barn. vitamin och omega-3 kan också hjälpa till att lugna ner barn. min son är bara 7 år och gick på concerta i 9 månaner.

 14. Hej jag tar concerta och i början hadde jag inga biverkningar men nu börjar jag känna mig rastlös väldigt ofta orkar inte vara med kompisar. Jag har också märkt att på morgonen när jag tar medecinen känns det helt normalt varmt i fötterna sen en stund efter tagit concertan börjar jag frysa väldigt mycket i fötterna och sen på kvällen en stund efter den har slutat värka börjar jag få tillbaka temperaturen i fötterna :(

 15. Gud vad jag är glad att jag hittade den här sidan!! Mina jävla idiotläkare ska fan få höra ett och annat på måndag när jag ser hur ni har påverkats och vad denna medicinen har gjort. Jag har gått på Concerta fram och tillbaka för att jag har avslutat den och sen påbörjat behandligen igen för att jag inte har tyckt om den. Jag har inbillat mig att den har hjälpt mig och jag tror t.o.m. att jag är feldiagnoserad. Ser ni denna länken ifrån Aftonbladet om att hallands län är de som ställt flest ADHD-diagnoser så förstår ni nog min oro (bor där). Det var min sista dag idag som jag tog Concerta och jag behöver fan ingen läkares tillstånd till det!!!!!!! Jag är inte ensam om mina biverkningar och jag är tacksam och samtidigt väldigt ledsen att behöva hitta detta själv!

  http://pillerpengarpsykvard.aftonbladet.se/2011/10/landstingslistan-–-se-diagnoserna-dar-du-bor/

 16. Jag började ta concerta för koncentrationssvårigheter För 2 veckor sen nu och Jag har biverkningar som Huvud Värk alvedon Hjälper inte då trött i kroppen Jag har inte varit hungrig sen jag börja med det men försöker äta endå det tar lång tid innan jag kan sova. som sagt i texten där uppe så har jag då och då haft Hårda hjärtslag/Att det Dunkar extra hårt ibland Kan det vara farligt? Jag har Inte liksom haft svårt att äta förut kunde äta hur mkt som helst och att sova har ju blivit lite dåligare men aja nu när jag har tagit concerta för mitt problem det har hjälpt Mig i skolan så det e bra .

  SVAR:

  Hej!

  Tack för din kommentar på min hemsida.

  Det som händer dig låter inte bra.

  Se gärna denna artikel: https://www.peterularsson.se/hur-man-kan-ma-battre/

  Och dessa:
  https://www.peterularsson.se/category/att-sluta-med-psykpiller-och-borja-leva/
  https://www.peterularsson.se/category/tabletter-lyckopiller-antidepressiva/

  Det finns alternativ som kan hjälpa dig med dina problem utan att du behöver ta psykofarmaka.

  Lycka till!

  Hälsn,
  Peter

 17. jag är 13 år och mit liv känns värdelöst när jag tar ritalin eller conserta. jag darrar och fryser om händerna och kan inte sova. mit hjärta slår snabbt som fan av det och kan inte äta något utan att svälja ner det med mjölk bara för jag inte har något saliv. och doktorn skiter i att jag inte vill ta det och mina föreldrar tvingar mig och mina lärare överdriver om hur jävla mycket bättre jag blir av ritalin eller conserta. är deta lagligt att vinga någon kan dom det??? hjälp!

  SVAR:

  Hej!

  Det låter hemskt det som du upplever.

  Kan du inte prata med dina föräldrar eller någon annan vuxen?

  Finns det ingen som lyssnar på dig? Syster i skolan? Någon kurator?

  Du bör snarast möjligt få korrekt läkarhjälp och komma av dessa psykpiller.

  Läs gärna denna artikel och visa den för dina föräldrar: https://www.peterularsson.se/hur-man-kan-hjalpa-sitt-barn/

  Låt mig gärna veta hur det går.

  Lycka till!
  Peter

  / Utskickat hit

 18. jag har många biverkningar och jag har tagit Conserta i snart 4 år !!!! medicinen är skit!

  feber eller hög kroppstemperatur magsmärtor eller obehag, illamående sömnproblem, förändringar av humöret eller humörsvängningar, ilska, upprördhetskänsla, överdriven vaksamhet av omgivningen blodtryckshöjning (hypertension andtäppa/trånghetskänsla i bröstet (dyspné) dåsighet eller sömnighet, hyperaktivitet, skakningar eller darrningar överdriven svettning – är det jag har !

 19. jag har tagit Concerta ett tag nu och jag känner igen mycket av det som står som biverkningar, trötthet depression ont i leder huvudvärk ont i ögonen känns som jag ska spy känner mig ledsen, vill bara sova, självmordstankar, känner nästan aldrig lycka men innan jag tar tabletten på morgonen känner jag mig som vanligt men ungefär 1-2 timmar efter jag tagit den och framåt över hela dagen tills jag ska sova så känner jag dessa biverkningar jag vågar inte säga till någon för det är som att precis när jag ska berätta så är det något som stoppar mig, vad ska jag göra? ;(
  mvh ”S”

 20. fan conserta och ritalin fan jävla fitt bög skit alla jävla läkare som tvingar en att ta dom brode fan bli9 slaktade som grisar. jag hatar dom asså va fan nästa gång jag har möte på bup kommer jag fan smälla till den där jävla läkaren hårt som fan om hon inte lysnar på vad jag säger alla andra gör samma sak för fan!!!!

 21. 8x54mg om dagen, har jag biverkningar ja!! lika så många som i milligram, om man nu skulle kunna mäta känslomässiga biverkningar!
  Har ansökt om Metamina men den avslogs första gången, hoppas att den andra gången går igenom!
  Alla biverkningar är väl dom dåliga sidorna av en medecin, om jag inte fattat allt fel!
  Mvh // Chrick

 22. Hej, jag är 15år och har ADHD. Jag fick veta att jag hade diagnosen när jag var 9år. När jag gått igenom alla testerna som en del var kränkande tyckte jag så visade det på att jag hade ADHD. Jag ville så gärna ha felet då. Så fejkade kan man säga igenom några tester. Svårt att beskriva men typ så var det. Min mamma och pappa ville jag göra glada. Jag trodde de vart glad över att jag fick en diagnos. Jag skulle då ha blivit jätte besviken om jag inte hade haft en. Fick som en press på mig att det var något udda eller fel på mig. Sedan fick jag en medicin som bup rekommenderade att jag skulle börja ta. Jag trodde aldrig då innan att jag skulle behöva ta en medicin för att passa in i allmänheten. Jag kände mig mycket udda då. Det ända jag ville var att dö på något sätt. De rekommenderade RITALINA som jag skulle ta för min ADHD. Jag viste inte riktigt vad den skulle göra. Jag viste att den gjorde så jag kunde koncentrera mig bättre i skolan och så. De sa också på bup att man kunde få lite biverkningar av den så som huvudvärk, ont i magen, få mindre aptit. Jag började att ta den. Det var dessa biverkningar jag fick av den medicinen: ont i huvudet, ångest, torr i munnen, yrsel, kände mig stelare i lederna, kall svettig, var kall om händer och fötter, svettades, jag kände mig på något sätt drogad. Gick undan var osocial kände mig som en zombie helt enkelt. De frågade på bup om jag tyckte att medicinen var bra och om jag hade fått några biverkningar av den. Jag sa bara att jag hade ont i huvudet lite då och då. Det ända jag vill är att få vara normal ,accepterad av allmänheten.
  Jag slutade tvärt med medicinen när jag gick i slutet av 6an.jag sa sedan en månad efter att jag slutat tagit den till mina föräldrar. jag sa Att jag inte mådde bra på den och att jag kände att jag klarade mig utan den. Mamma och pappa pratade med bup om att jag hade slutat tagit den. Jag fick en tid till bup och pratade engång och sedan så tog de bort medicinen för mig.
  När jag började åttan så trodde jag att jag inte skulle klara den terminen om jag inte började ta någon medicin för min ADHD. Jag pratade med bup och mina föräldrar om att jag ville testa en ny medicin. De rekommenderade då STRATTERA. Det skulle vara en snällare medicin än ritalinan. Denna gick aldrig ur kroppen lika snabbt som ritalinan. De sa att man inte fick så många biverkningar på den. Det var väll lite ont i huvudet man kunde få. Jag började ta den.
  Jag fick dessa biverkningar: ångest, kändes som att någon var bakom mig eller när jag var i badrumet att någon flicka som var vit i ansiktet och såg hemsk ut tittade på mig när jag borstade tänderna. Fick också mardrömar om att någon kvävde mig flera gånger. Det var också en flicka som sa till mig att jag skulle göra illa mig själv m.m.. jag ville ta självmord, jag fick en hopplös känsla av att allt bara skulle bli värre och värre. Jag hade medicinen RITALINA kvar och blandade den engång med STRATTERAN. Bara för att må ännu sämre, jag fick som hjärtklappning som kändes, jag var rädd för mig själv att jag vilken sekund som helst skulle ta mitt liv. Jag berättade för lite för mamma att jag hörde röster som sa åt mig att göra saker. Jag började sedan söka på internet om medicinen. det stod att många barn hade plötsligt tagit sina liv när de tagit den. Jag blev rädd och fattade ingen ting. Sa till mamma att jag läst att många hade dött av den när de tagit den. Hade läst att en del mådde hur bra som helst på den. Men de var få. Hittade bara någon enstaka sida om de som tyckte att den var bra. Fattar inte hur man kunna skriva ut sådana mediciner. fattar fattar fattar inte! Jag har bara mig själv att tro på. Jag vågar aldrig mer tro på en vuxen mer. Allt känns ännu mer hopplöst att jag ska få känna mig normal, trygg , ej deppad m.m.. jag slutade ta stratteran också.jag var uppe i 60mg tror jag eller om det var 70mg. Känns som att bup bara har tid att skriva ut mediciner. Inte att man kan få någon annan hjälp.
  NU. Nu går jag i nian och funderar på att ta en annan medicin som heter CONCERTA. Ska träffa en doktor om 2 veckor. Tar den bara för att kunna klara nationella proven. Annars känns det hopplöst att ens försöka att göra nationella proven. Kan inte lita på mig länger. Vet att jag kommer få biverkningar av medicinen. men det ända jag kommer säga till doktorn om han/hon frågar hur det går med medicinen är att jag bara har lite ont i huvudet. känns som att den är bra på ett sätt. Att man kan få mindre aptit. Man vet att man inte kan gå lika lätt upp i vikt. Jag vet att jag är en person som inte kommer klara detta liv att jag någon gång under 2012 kommer ge upp. Mitt liv har beståt sedan jag var 5år av skilsmässa,bråk, bråk mellan mina föräldrar. De bråkar än idag när jag är 15år om pengar och annat. Alkolister, pappa och hans sambo bråkar varje dag skriker kastar saker och min pappa dricker då och då, mellan pappas släkt och mammas släkt är det som två läger kan man säga som kastar komentarer ord om varandra. Allt har alltid gått mellan oss barn. Vi har hört när de snackat skit om mammas släkt och när mammas släkt har pratat skit pappas. Mycket har hänt i mitt liv som jag aldrig kommer skriva eller prata om. Jag går till en på bup nu. Men mamma tycker inte att hon jag går och pratar med verkar vara så bra. Jag kan tycka att hon jag går och pratar med kanske inte lyssnar varje gång på vad jag har att säga. Men har ingen annan jag kan prata med så jag väljer att hellre ha någon att prata med. Hon lyssnar illafall på mig. Mina föräldrar lyssnar aldrig. Det säger pappas smabo också. Hon säger att hon tycker synd om oss osv. men ändå bråkar hon och pappa när jag och mina syskon är där. Jag vet att det är fel men har ingen annan ut väg längre. Har funderat mycket men nu orkar jag inte längre…… har bestämt mig för en sak…. Som jag ej kommer ta upp här men jag är käckt jag orkar inte längre……
  Vet ej vart jag ska vända mig och vill ha någon komentar av detta om någon kan vara snäll <3 säg vad jag ska göra. Har bara en månad på mig. Sedan har jag bestämt mig för denna sak jag tänkt på länge.
  jag hade ingen annan starns att vända mig och vågade bara he ut denna sak här…

 23. Jag har läst ditt inlägg. Har en son som har adhd
  Och nyss fått utskrivet concerta efter en lång kamp o utredningar m.m i över 2 år. Vill gärna tala mer med dig ang contertan m.m maila mig gärna

 24. Förstår och håller med dig
  Vi förstod att sonen inte mådde bra och tjatade till oss på BUP byte av medicin.vilket vi gjorde och de gav honom andra biverkningar
  Ja nu dagsläget tar han inga. Utan går på gym och tränar.. Funkar rätt okej

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *