Mer fakta kring ADHD, Ritalina, Concerta och Strattera


”Fick Strattera på recept, slutade andas och hamnade op hjärtintensiven”

Jag har fått en mycket bra artikel som jag vill publicera. Den innehåller mängder av fakta kring ADHD, Ritalina, Concerta och Strattera.

Vad är det för samhälle vi lever i som är fullständigt fixerat vid diagnoser, tabletter, piller och en massa olika psykdroger?

Kvällstidningarna skriker ut rubriker om SUPER-PILLER eller MIRAKEL-MEDEL!

Det verkar som tabletter och piller skall lösa alla våra problem.

De är vår tids nya GUDAR!

Läkemedelsbolagen och deras aktieägare måste jubla hela vägen till banken.

Det finns hundratals nya diagnoser från psykiatrin på olika mentala sjukdomar, den ena galnare än den andra. Sök på internet och läs listan! Läkemedelsföretagen lanserar sedan den ena psykdrogen efter den andra. Intressant samarbete!

Jag kommer att publicera denna listan med olika namn på mentala sjukdomar så skall ni få se hur galen den är. Bara riktigt galna människor kan få till och rösta fram alla dessa olika diagnoser.

Ingen av dessa psykiatrins mentala diagnoser har någonsin kunnat mätas eller testas fram av oberoende personer och metoder.

Dessa olika diagnoser för mentala sjukdomar är fullständigt godtyckliga och röstas fram av det Amerikanska Psykiatriker Förbundet (APA).

Du kan få helt olika diagnos och helt olika tabletter beroende på vilken läkare du går till. Hemskt!

Och om ingen diagnos från psykiatrin någonsin har kunnat bevis eller mätas, hur är det då med alla psykdroger som sägs kunna bota den mentala sjukdom, som ej kan mätas eller bevisas?

Läs denna artikel och dess referenser innan ni tar Ritalina, Concerta eller Strattera – eller någon av de hundratals nya droger som kommer att komma!

Naturligtvis finns det människor som mår dåligt. Frågan är varför och vad man kan göra för att hjälpa dem.

Psykiatrin får inga resultat och kan inte hjälpa några människor. De skyller allt på bristande resurser och nya miljarder pumpas in i deras system av blinda politiker. Psykiatrins lösningar har alltid baserats på chocker i olika former, hjärnoperationer och olika droger. Dess historia är rena tortyr-kammaren och det är inte så många år sedan! Nu ser det lite finare och renare ut, men det är fortfarande droger, hjärnoperationer och chocker som används.

Se till att använda alternativa, drogfria och förnuftiga lösningar på dig själv, dina barn, din familj och dina vänner.

Lösningar som inte skapar fler problem och som kan hjälpa dig att gå på djupet med grundproblemen. Man kan t.ex inte droga bort en oro över en arbetslöshetssituation. Det är nog bättre man då får effektiv hjälp att skaffa ett jobb!

Det gäller att tänka långsiktigt och hitta lösningar som verkligen hjälper i det långa loppet. Att bli beroende av psykdroger och få skador av biverkningarna, eller hela sitt sinne förstört av el-chocker kallar inte jag för förnuftiga lösningar. Det är rena bedrägeriet!

Ni kan läsa fler artiklar här:

Tabletter, lyckopiller och antidepressiva
Här kan ni läsa om förnuftiga lösningar.

Förslag:

 • Reformera psykiatrin i grunden. Skapa en medmänsklig vård som inte baseras på tvång, droger, hjärnoperationer och chocker.
 • Förbjud el-chocker. Hur kan detta få förekomma och öka kraftigt i Sverige? Detta är ett klart brott mot FNs mänskliga rättigheter. Se denna protestlista.
 • Förbjud alla mutor och PR-manipuleringar från läkemedelsföretagens sida. Se denna artikel om en intressant bok i ämnet.
 • All vård och all medicin måste göras icke-kommersiell. Bort med läkemedelsföretagen från vårdens linjer!
 • Satsa pengar och forskning på att ta fram alternativa, förnuftiga och drogfria lösningar. Förbättra t. ex. skolorna genom att satsa pengar på lärarlöner, utbildning, mindre klasser, bättre kost och bättre pedagogik. Mer fysisk aktivitet för barnen! Ännu bättre fritids!

Hjälp dig själv och dina närmaste med alternativa, drogfria och förnuftiga lösningar.

Nu över till Janne Larsson och hans artikel!


Fakta om ADHD & Ritalina, Concerta, Strattera (2008)

Viktig information till föräldrar vars barn fått en ADHD-diagnos

Föräldrar som ställs inför någon som vill ge deras barn en ADHD-diagnos, med åtföljande ”behandling” med Ritalina, Concerta eller Strattera, bör först få ta del av nedanstående information. Föräldrar måste, för att kunna ge verkligt informerat samtycke, få annan information än den som tagits fram av läkemedelsbolagens PR-avdelningar.

Det finns ingen objektiv test

Det finns inget objektivt medicinskt test för det som kallas ADHD, och som påstås vara en störning i hjärnan (en kemisk obalans); det finns inga hjärnavbildningar, blodprov, gentester, eller andra tester som kan särskilja ett barn som får beteckningen ADHD från ett barn som inte får det – det finns ingen uppmätt fysisk eller kemisk avvikelse i hjärnan hos något enda barn som sägs ”ha ADHD”. Det finns bara en subjektiv bedömning av barnets beteende.

Spekulationer kring kemiska obalanser och störningar i hjärnan

När någon påstår att ens barn har en störning i hjärnan (”ett osynligt funktionshinder”), måste man be om att få den uppmätt. Ställa frågorna: Vad är normalvärdet för det ämne som barnet sägs ha för mycket / för lite av? Vad är det värde som betecknar tillståndet ADHD? Vad är värdet för just mitt barn? Man kommer då att få veta att det inte går att ge något svar på dessa frågor. Påståendet om störningen i hjärnan (den kemiska obalansen) är, som bäst, en ren spekulation. Fram till dess att en med objektiva medel fastställd brist eller störning konstaterats måste barnen betraktas som friska. De olika ”diagnoschecklistor” som används för att fastställa diagnosen ADHD är så långt från ett objektivt medicinskt test som man kan komma.

Det finns ingen medicin för ”ADHD”

Eftersom det inte finns någon sjukdom finns det heller inget som kan kallas ”en medicin för ADHD”. Däremot finns det toxiska medel som på ett kraftfullt sätt påverkar barnets hjärna och har stor effekt på beteendet. Ritalina, Concerta och Strattera är sådana preparat.

Ritalina och Concerta är narkotiska ämnen

Ritalina och Concerta är narkotiska ämnen (metylfenidat), i samma narkotikaklass som amfetamin och kokain, ämnen som har hög missbrukspotential [1], och med i stort sett samma verkan. (I fortsättningen kommer termen amfetaminpreparat att användas som namn på Ritalina, Concerta och andra liknande medel.)

Vilseledande information som har spritts ut

För att få föräldrar att gå med på att ge barnen dessa preparat har läkemedelsbolag och psykiatriker spritt en hel del mycket vilseledande information, som tas upp nedan:

Amfetaminpreparat är inte för ”ADHD” som insulin för diabetes

Nej, amfetaminpreparat är inte för ”ADHD” som insulin för diabetes. Medlen har ingen specifik medicinsk effekt av det skälet att det som kallas ADHD inte är en sjukdom. Som andra toxiska ämnen har de däremot en stark verkan på hjärnan. Insulin är ett kroppseget ämne som en diabetiker har brist på. Ingen har någonsin haft amfetaminbrist.

Amfetaminpreparat verkar inte annorlunda på barn med ”ADHD”

Nej, amfetaminpreparat verkar inte annorlunda på barn som fått beteckningen ADHD än de gör på andra barn [2]. Den narkotiska effekten är densamma. Inget av barnen ”med ADHD” har heller någon konstaterad fysisk eller kemisk avvikelse i hjärnan, på vilken dessa amfetaminpreparat skulle kunna ha en specifik effekt.

Barnen får ingen ”liten dos” av Ritalina eller Concerta

Nej, barnen får ingen ”liten dos” av Ritalina eller Concerta. Den är fullt tillräcklig för att ge en kraftig effekt på hjärnan, och därmed beteendet. Det sägs ofta, i syfte att vilseleda föräldrar, att missbrukare tar helt andra doser. Det är sant, men barnen är inga vuxna missbrukare ”“ och definitivt inte erfarna, nergångna missbrukare. Det intressanta är därför att jämföra med vad som räknas som missbruksdos för en icke-tillvand vuxen person, och sedan justera jämförelsen gentemot barnets vikt. Så: ”En rusframkallande dos (”missbruksdos”) räknas såsom den dos som hos en naiv (icke-tillvand) person framkallar ett märkbart rus i form av en tydlig förändring i sinnestillståndet.” (s. 4) [3] För amfetamin gäller: ”En missbruksdos anses ligga mellan 0,1 och 0,2 gram.” [Alltså 100-200 mg.] (s. 27) [3] Dosen för att få samma effekt för den närliggande släktingen metylfenidat (Ritalina och Concerta) anses vara något större.

Maxdos för Ritalina

Den rekommenderade maxdosen för en 6-åring har fastställts i Läkemedelsverkets tragiska beslut att godkänna Ritalina. Myndigheten skriver: ”maximidosen är 60 mg dagligen (för en 6-åring som väger 20 kilo skulle det innebära ett maximum på 3 mg/kg) – the maximum dose is 60 mg daily (for a 6 year-old weighing 20 kg, this gives at maximum 3 mg/kg). [4] Det här motsvarar en dos på 240 mg för en vuxen på 80 kg.

Vilket innebär att en 6-åring skulle kunna få en högre dos än vad som för en vanlig vuxen definieras som en missbruksdos!

Legalt utskrivna amfetaminpreparat minskar inte risken för illegalt drogmissbruk

Nej, legalt utskrivna amfetaminpreparat minskar absolut inte risken för illegalt drogmissbruk. Ökat bruk av legal narkotika i ett samhälle har alltid lett till ökad illegal användning och spridning av narkotikan. I Sverige har vi tidigare inte sett spridning eller missbruk av ADHD-droger (Ritalina eller Concerta), av det enkla skälet att dessa inte tidigare getts till barn och ungdomar. I USA är spridningen av ADHD-droger en samhällelig katastrof: I officiella undersökningar har det visat sig att en av tio tonåringar har använt Ritalina eller andra legalt utskrivna ADHD-droger för att bli höga [5].

Kemiskt övergrepp

I tillägg till det är allt bruk av narkotika – ”förutom tillfälligt, som vid svåra smärttillstånd” – att betrakta som missbruk. Att tygla friska barn med amfetamin och andra droger är inget annat än ett kemiskt övergrepp.

Ritalina och Concerta ger inte ”få och obetydliga” skadeverkningar

Nej, Ritalina och Concerta ger inte ”få och obetydliga” skadeverkningar, som förespråkarna vill få föräldrar att tro. Som mycket vanliga skadeverkningar listas i officiella publikationer (FASS) nervositet och insomningssvårigheter. Som vanliga skadeverkningar listas nedsatt aptit (vanligtvis övergående), magsmärtor, illamående och kräkningar… Muntorrhet. Utslag, klåda, nässelfeber, håravfall. Huvudvärk, dåsighet, yrsel, rörelsesvårigheter. Påverkan på hjärtat, blodtrycksförändringar (vanligtvis ökning). Bland dessa officiellt erkända vanliga skadeverkningar finns således påverkan på hjärtat, blodtrycksförändringar (vanligtvis ökning).

Barn som är friska utsätts för insomningssvårigheter

Det är illa nog att barn som är friska utsätts för insomningssvårigheter – det är ingen obetydlig skadeverkan. Sömnsvårigheterna hanteras i många fall genom samtidig utskrivning av sömnmedel, vilket i sin tur leder till andra skadeverkningar. Och än värre blir det när man betraktar de allvarliga skadeverkningarna av Ritalina och Concerta. I data till läkare skrev Läkemedelsverket att det följande borde tas med i informationen till patienter: ”de mest centrala biverkningarna med Concerta som t ex blodtrycksstegring, risk för beroendeutveckling, och risk för psykisk påverkan inkluderande depression respektive psykosutveckling.” [6] Det är föga troligt att föräldrar får information om dessa – ”de mest centrala biverkningarna” – när de ska övertygas att barnet behöver amfetaminpreparat.

Varningstext om risk för psykoser, hallucinationer och mycket allvarliga hjärt-/kärlskador

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har efter nya utredningar krävt att Ritalina och Concerta förses med varningstext om risk för psykoser, hallucinationer och mycket allvarliga hjärt-/kärlskador [7]. Man bör, när man läser detta, veta att FDA, som det svenska Läkemedelsverket, nästan uteslutande finansieras av läkemedelsindustrin, och ser denna industri som sina verkliga kunder. Dessa myndigheter har utgett varningar först efter mycket starka protester från allmänheten mot läkemedelsbolagens bedrägliga information.

FDA-rapport om 81 dödsfall

Bakgrunden till varningarna om allvarliga hjärt-/kärlskador var den rapport som FDA släppte ut den 8 februari 2006. Den för allmänheten tidigare hemlighållna rapporten handlade om amfetaminpreparat, plötslig död och livshotande skadeverkningar [8]. Rapporten berättade, som Reuters återgav, om 51 rapporter om dödsfall i samband med behandling med ”ADHD-mediciner” [9]. I tillägg till dessa 51 dödsfall kan man i FDA-rapporten läsa om ytterligare 30 dödsfall vid Ritalinabehandling, från åren före 1999. Sammanlagt berättar alltså FDA-rapporten om 81 dödsfall. (Man har då tagit bort alla de rapporter där flera droger fanns med i bilden och de dödsfall som inträffat i samband med missbruk av amfetaminpreparat.)

Psykiatriska skadeverkningar

Se också nedan om FDA-rapporten om ”psykiatriska skadeverkningar” i samband med behandling med amfetaminpreparat och andra ADHD-droger (som Strattera).

Lögner till föräldrarna

Det borde inte längre vara möjligt att ljuga för föräldrar och säga att dessa narkotiska ämnen ger få och obetydliga skadeverkningar – ändå är det vad föräldrar får veta.

Det finns inget som indikerar att medicin är bättre än inget alls i ett längre perspektiv

Den största långtidsstudien av amfetaminpreparats effekt på barn (MTA-studien) har nyligen publicerats. I den kom några av de största förespråkarna för dessa preparat fram till att medlen inte har någon positiv effekt. Enligt en av forskarna: ”Vi hade trott att de barn som fick medicin en längre tid skulle ha bättre resultat. Så var det inte. Det finns inget som indikerar att medicin är bättre än inget alls i ett längre perspektiv.” De narkotiska preparaten modifierade kortsiktigt barnens beteende, men långsiktigt fanns inte några sådana effekter heller. Forskaren sade: ”Och den informationen måste göras mycket klar för föräldrar.” De data som framkommit i denna studie visar att ”behandlingen” med dessa narkotiska droger inte har några positiva effekter för barnen, ger tillväxthämningar (också för den växande hjärnan), och ökar risken för ett antisocialt och kriminellt beteende. [10]

Strattera ett misslyckat antidepressivt medel

Strattera är en annan psykiatrisk drog som ges till barn med ADHD. Medlet, som tillverkas av läkemedelsbolaget Eli Lilly, är egentligen ett misslyckat antidepressivt medel; det skulle först lanseras mot depression men man lyckades inte visa att det hade någon bättre effekt än sockerpiller. Så det blev liggande. Eli Lilly fick sedan idén att det kanske skulle kunna ha effekt på barn med diagnosen ADHD. Man fick i november 2002 det amerikanska läkemedelsverkets godkännande till att använda Strattera som en ”behandling” vid ADHD.

Alla psykiatriska droger går igenom samma faser

I stort sett alla psykiatriska droger går igenom samma faser: 1) de hyllas som riskfria mirakelmedel; 2) data om deras verkliga skadliga effekter börjar komma fram; 3) de dras in från marknaden på grund av de allvarliga skador de bevisligen åstadkommer eller försvinner i tysthet bort ur behandlingsarsenalen. Kvar blir dock de ofta kroniska skador som medlen åstadkommit på patienter. Strattera är redan i slutet av fas två, även om medlet blev godkänt i Sverige så sent som i april 2006, och bara funnits på den amerikanska marknaden i lite mer än fyra år.

10 988 ”psykiatriska skadeverkningar” med Strattera

Fram till september 2005 hade det av läkare och konsumenter om Strattera rapporterats totalt 10 988 ”psykiatriska skadeverkningar” (psychiatric adverse events), vilket det engelska läkemedelsverket (MHRA) klassade som ”large number of psychiatric reactions” (en stor mängd psykiatriska reaktioner). Under denna rubrik ryms bland annat den vanliga sömnstörningen, självmordsbeteende, fientlighet, våldsbeteende, psykos och mani. [11]

Strattera ökar risken för självmordsbeteende

I september 2005 utgavs internationella varningar om att Strattera ökar risken för självmordsbeteende hos barn och ungdomar som tar medlet [12]. Det här var inget att förvånas över då Strattera kemiskt sett mest liknar det antidepressiva medlet Efexor, för vilket varningar om ökad självmordsrisk vid behandling av barn utgivits ett år tidigare [13]. Tidigare under 2005 hade det europeiska läkemedelsverket utfärdat varningar om att Strattera kan orsaka ”fientlighet och emotionell labilitet” hos barn [14].

ADHD-drogerna skapat psykoser och mani hos barn

Utredare vid det amerikanska läkemedelsverket FDA gick igenom de rapporter om ”psykiatriska skadeverkningar” av Strattera som inkommit till Eli Lilly (och de rapporter om amfetaminpreparat som inkommit till tillverkare av dessa). Resultatet av denna översyn presenterades den 3 mars 2006. FDA:s utredare skrev att ADHD-drogerna skapat psykoser och mani hos barn som inte tidigare visat några sådana tecken, vid normala doser; ”hos den överväldigande majoriteten av fallen (grovt räknat 90 % överlag) hade patienten inte någon tidigare historia av liknande tillstånd”. I översynen tog man också upp aggressioner och våldsbeteende, och skrev att ”en stor majoritet (80 till 90 % överlag) av patienterna som identifierats i denna översyn hade ingen tidigare historia av sådana händelser”. Effekterna skapades med andra ord av ADHD-drogerna. För Strattera hade det rapporterats 992 fall av aggression eller våldsbeteende och 360 fall av psykos eller mani fram till september 2005 [15]. När man läser dessa siffror ska man veta att bara 1-10 procent av alla allvarliga skadeverkningar antas rapporteras av läkare.

Strattera kan skapa psykotiska tillstånd med hallucinationer

Svenska läkare och föräldrar har dock inte – två år senare – fått veta att Strattera kan skapa psykotiska tillstånd med hallucinationer hos barn. Ingen sådan varningstext finns i produktbeskrivningen. Föräldrar som av läkare fått höra att deras barns manier och hallucinationer var utslag av ”deras ADHD” eller bara ”livlig fantasi”, ska veta att läkemedelsbolaget, Läkemedelsverket och ledande svenska ledande psykiatriker, kände till att Strattera orsakade dessa skadeverkningar redan när medlet blev godkänt i Sverige – men undanhöll den informationen.

Opublicerad långtidsstudie av Strattera

I den opublicerade långtidsstudie av Strattera som Christopher Gillberg gjorde på vuxna i Göteborg (de skulle få Strattera i 12 månader) fick 95 procent (19 av 20) avbryta studien i förtid. 40 procent fick avbryta på grund av skadeverkningar från Strattera. De skadeverkningar som uppkom var leverskada, sköldkörtelskada, aggressivitet/fientlighet, depression, förhöjt blodtryck, subjektiv obehagskänsla [16].

Ett stort antal andra allvarliga skadeverkningar från Strattera

I det opublicerade material som det svenska Läkemedelsverket och andra europeiska läkemedelsmyndigheter har tillgång till kan man läsa om ett stort antal andra allvarliga skadeverkningar från Strattera. Man kan bland annat läsa att det till Eli Lilly om Strattera inkommit 766 rapporter om hjärtskador och 172 rapporter om leverskador fram till september 2005 [11]. Man kan läsa om att det fram till maj 2007 inkommit 870 rapporter om självmordsbenägenhet och självskadligt beteende i samband med Stratterabehandling [17]. Totalt har det till maj 2007 inkommit 25 034 olika rapporter om skador från Strattera, i vilka 61 220 skadeverkningar beskrivs [18]. Om den allra högsta uppskattningen görs att 10 procent av alla skadeverkningar rapporteras skulle detta motsvara mer än 600 000 skadeverkningar i faktisk verksamhet. I själva verket är det alltså långt fler. När man läser det ovanstående ska man också veta att det material som läkemedelsmyndigheterna fått från Eli Lilly är föranalyserat av bolaget (det är inte rådata). Myndigheterna är således beroende av läkemedelsbolagets tidigare gjorda analyser. Och läkemedelsbolaget har gjort allt för att komma ifrån att bolagets psykiatriska droger någonsin orsakat någon enda skadeverkning. (Den analys som FDA:s utredare gjorde om aggression, psykos och självmord ovan var dock i stort baserad på av bolagen oanalyserade data – därav de kraftfulla slutsatserna.)

”Mirakelmediciner” från psykiatriska auktoriteter

Läkare och allmänheten i Sverige får inte höra om historien ovan. De får en historia om ”mirakelmediciner” från psykiatriska auktoriteter (ofta inhyrda av läkemedelsbolag) och från den ”patientförening” (Attention) som är betald av läkemedelsbolagen för att säga det bolagen vill att de säger: att fler ADHD-droger ska ges till barn och vuxna [19].

Psykiatrikers ovillighet att titta

De får av den kände barnpsykiatrikern Lars-Olof Janols, en av personerna bakom Socialstyrelsens bok ADHD hos barn och vuxna, om amfetaminpreparat veta: ”Allvarliga kort- och långsiktiga biverkningar har ej kunnat påvisas.” [20] Janols är tillsammans med barnpsykiatriker Gunilla Thernlund ansvarig för ett rikstäckande ”kvalitetsregister” om ADHD. Där ska bland annat skadeverkningar av amfetaminpreparat registreras. Med tanke på Janols och andra psykiatrikers ovillighet att titta lär det inte bli mycket registrerat där.

Falska ”positiva budskap” om Strattera på Eli Lillys utbildningsdagar

Allmänheten får höra psykiatriprofessor Bruno Hägglöf, ordförande i Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri, i TV om Strattera säga att: ”Det finns personer som behöver ta de här läkemedlen livet ut”, och inte nämna en enda skadeverkning [TV4, november 2004]. Hägglöf var bolagets kontaktperson för Strattera och satt i dess Advisory Board (rådgivande grupp). Läkarna får höra det positiva budskapet om Strattera på Eli Lillys utbildningsdagar landet runt. Ansvarig för bolagets utbildningar – eller rättare sagt marknadsföringsdagar – i Sverige, har varit läkaren Björn Kadesjö [21], som också är vetenskapligt råd för skolhälsovården på Socialstyrelsen, och som – otroligt nog – samtidigt med detta varit ansvarig för Eli Lillys tester av Strattera på 100 barn i Sverige (för vilka bolaget betalt 3 200 000 kronor till klinikerna) [22, s 24]. När Kadesjö skulle testa medlet på barn i Sverige förklarade han och Eli Lilly för etikprövningsnämnden att det inte fanns några etiska problem, och skrev att Strattera var: ”mycket välundersökt och vältolererat av de allra flesta patienter” [22, s 21]. Det ”oetiska” vore i stället att inte ge Strattera till barnen.

Det måste bli tyst om skadeverkningarna av Strattera och andra ADHD-droger

Allmänheten får i media höra Christopher Gillbergs och Björn Kadesjös kollega, psykiatriker Mats Johnson berätta om Strattera. Och då låter det så här: ”Biverkningarna med Strattera har varit sällsynta och lindriga.” [23] Allmänheten och media får också av ”patientföreningen” Attention höra att det måste bli tyst om skadeverkningarna av Strattera och andra ADHD-droger. Föreningen kräver censur och att de som har ”ansvar för publiceringen” i media griper in och hindrar att kritiska inlägg publiceras på insändar- och debattsidor. Om Strattera skriver man: ”De studier som gjorts hittills visar att nyttan med behandlingen vida överstiger de potentiella riskerna.” (Pressmeddelande, juli 2006) Föreningen Attention fick under de två åren 2004 och 2005 sammanlagt 1 miljon kronor av Eli Lilly [24], och samverkar också med de andra tillverkarna av ADHD-droger.

Men bakom den falska marknadsföringen finns alltså den verkliga scenen – Ritalina, Concerta och Strattera åstadkommer mycket allvarliga skador på de barn och ungdomar som får medlen. De bör snarast dras in från marknaden.

Janne Larsson, skribent
mars 2008
janne.olov.larsson@telia.com

Observera: Informationen ovan är inte godkänd av de läkemedelsbolag som tjänar stora pengar på att psykiatriska droger skrivs ut till barn. Den är inte heller godkänd av de psykiatriker som hyrts in av dessa läkemedelsbolag och som gjort karriär på att propagera för dessa medel. Inte heller av ”patientföreningar”, som föreningen Attention, som med ekonomiskt stöd av läkemedelsbolag slåss för att fler barn ska få ADHD-droger.

Observera: Ritalina, Concerta och Strattera kan ge allvarliga abstinenssymtom när man försöker sluta ta dem. Läkare måste konsulteras och övervaka nertrappningen av dosen.

Referenser:
[1] Den amerikanska narkotikamyndigheten DEA, Drug Information, http://www.usdoj.gov/dea/concern/m.html
[2] Judith Rapoport, mångårig ADHD-forskare, citat i boken Selling Sickness, 2005.
[3] Åklagarmyndigheten, Farlighetsbedömning av narkotika, december 2005.
[4] Läkemedelsverkets bedömning av Ritalina, Part III – Pharmaco/Toxicological assessment, 16 april 2004, http://jannel.se/ritaanm/Part.I.conclusions.PDF
[5] CASA, Center for Addiction and Substance Abuse, More than 15 million Americans Abuse Opioids, Depressants, Stimulants; Teen Abuse Triples in 10 Years, 7 juli 2005. http://www.casacolumbia.org/absolutenm/templates/PressReleases.asp?articleid=397&zoneid=56
[6] Läkemedelsverket, Dnr 151:2006/29488, 15 juni 2006.
[7] FDA, Medications Guide Ritalin, besökt 21 oktober 2007,
http://www.fda.gov/cder/Offices/ODS/MG/methylphenidateMG.pdf
[8] FDA, Review of AERS data for marked safety experience during stimulant therapy: death, sudden death, cardiovascular SAEs (including stroke), 27 april 2004,
http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/06/briefing/2006-4202B1_05_FDA-Tab05.pdf
[9] Reuters, 51 Attention drug patients died, 8 februari 2006, tillgänglig på:
http://www.endowmentmed.org/content/view/373/35/
[10] Larsson, Största långtidsstudien: ADHD-droger, som Ritalina, har ingen positiv effekt, ger tillväxthämning och ökar risken för ungdomsbrottslighet, (2007), med alla referenser till studien, http://jannel.se/mta.studien.pdf
[11] MHRA, Preliminary Assessment Report, december 2005, http://www.mhra.gov.uk/home/groups/es-foi/documents/foidisclosure/con2024013.pdf
och MHRA/Eli Lilly, Annex 4, Psychiatric Adverse Events, opublicerad analys från 2005.
[12] Associated Press, Strattera associated with suicide risks in kids, 29 september 2005, http://www.msnbc.msn.com/id/9529101/
[13] FDA, FDA Public Health Advisory, 15 oktober 2004,
http://www.fda.gov/cder/drug/antidepressants/SSRIPHA200410.htm
[14] Medical News, European Medicines Agency finalises review of antidepressants in children and adolescents, 25 april 2005, http://www.medicalnewstoday.com/articles/23446.php
[15] FDA, Report, 3 mars 2006,
http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/06/briefing/2006-4210b_11_01_AdverseEvents.pdf
[16] Gilllberg/Råstam/Cederlund, Slutrapport, november 2006. Gillberg/Råstam/Cederlund, Angående klinisk läkemedelsprövning (atomoxetine hydrochloride) ref nr: 2002/74152; 25 april 2006 Gillberg/Råstam/Cederlund, Angående klinisk läkemedelsprövning, 11 oktober 2005, inkom Läkemedelsverket den 13 oktober 2005.
[17] MHRA, uppdatering av periodiska säkerhetsrapporter 4 december 2007.
[18] MHRA, periodiska säkerhetsrapporter, uppdaterade 4 december 2007.
[19] Läkemedelsbolaget Janssen-Cilag, ihop med Attention, Pressmeddelande Ingen behandling för vuxna med ADHD, 8 juni 2005, där minst 50 000 barn och 240 000 vuxna i Sverige sägs behöva en ADHD-diagnos, och ofta bolagets ADHD-drog Concerta, http://www.euroinvestor.se/News/ShowNewsStory.aspx?StoryId=8916950
[20] Janols, Allvarliga biverkningar har ej kunnat påvisas, SvD 9 november 1999.
[21] Lilly, ADHD utbildning, EINAQ, http://www.lilly.se/terapiomraden/adhd/lakar_einaqutb.html
[22] Lilly/Kadesjö, Ansökan om etikprövning, 29 oktober 2004, inkom etikprövningsnämnden i Göteborg den 9 december 2004.
http://jannel.se/lilly-attention/kadesjo.lilly.clinical.trial.strattera.pdf
[23] Beckman, Ny medicin mot adhd kan ersätta amfetamin, DN, 12 april 2003, http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=129969
[24] Avtal mellan Eli Lilly Sweden AB och Attention. Se originaldokument på http://jannel.se/lilly-attention/lilly.attention.pdf

Välkommen att kommentera, rösta eller kontakta mig!

Med vänlig hälsning,
Peter

KONTAKTA MIG. Medlem i AMNESTY, KMR (Kommittén för mänskliga rättigheter) och RÖDA KORSET.


12 svar på “Mer fakta kring ADHD, Ritalina, Concerta och Strattera”

 1. Jag är också emot medicinering av ADHD. OM medicinering är den absolut sista utvägen för att ett barn ska få ett drägligt liv så är jag dock FÖR.

  Dock undrar jag en sak: Ni skriver båda MASSOR om faran med olika ADHD-mediciner. Varför skriver ingen av Er om alternativa mediciner?

  Om man talar ner det ena måste man väl tala för något annat! Ge föräldrarna ett alternativ! Be barnen ett alternativ!

  Faktum är att ett kosttillskott med omega3 i många fall har gett en STOR förbättring vad gäller barn – och vuxnas – frustrationstolerans, koncentrationssvårigheter m.m.

  Man måste bara ha lite tålamod… Omega3-preparatet Eye! bör t.ex. tas under minst 30 veckor innan man ger upp… Min egen son – och make – uppvisade stora positiva förändringar redan efter 6 – 8 veckor!

  Vad jag menar ÄR: Snacka inte bara NER. Ge människor ett ALTERNATIV! Dessutom kan inte ALLA läkare och psykologer dras över en kam!

  I ER text sågar ni psykologerna med fotknölarna… DET låter i mina öron som scientologi…

  MVH
  Beckan

  SVAR:

  Hej, det är helt rätt!

  Om du läser på hemsidan så hittar du alternativ.

  Läs denna artikel:
  https://www.peterularsson.se/overaktiva-adhd-add-damp-barn/

  Läs även artiklar här om kost:
  https://www.peterularsson.se/category/ratt-kost-for-barn/

  Det finns många fler artiklar här:
  https://www.peterularsson.se/category/adhd-add/

  Jag skall samla ihop allt detta så småningom till en artikel.

  Lycka till vidare!

  Hälsn,
  Peter

 2. Hej!

  Mycket bra och viktigt att det finns motkrafter till de övergrepp som faktiskt begås under parollen ”hjälp”

  Det märkliga i sammanhanget är att det måste ha skett en epidemi av störningar i våra hjärnor i samma takt som DSM manualen växt sig större och större.

  Dvs Läkemedelsbolagen påstår av vi lider av en massa åkommor som genom alla tider betraktats som normalla emotionella reaktioner på livet.

  Det är inte lätt att leva som Homo Sapiens och växa upp i en värld där det inte alltid är det sunda förnuftet som regerar. Att barn såväl som vuxna kan reagera på detta är ju snarare en sund reaktion om än ibland provocerande för omgivningen.

  Att lägga locket på med mediciner är att stänga inne känslor och behov att leva ut sina känslor som annars läggs på hög och snarare exploderar eller kanske imploderar hos individen.

  Dessa mediciner är inget annat än simpla droger och har ingen mer vetenskaplig relevans i behandling än vad illegala street drugs har.

  Skiljelinjen mellan de båda handlar mer om vem som skriver ut det och därav om det kallas för en drog eller medicin.

  Hjärnan förstår inte skillnaden, däremot vet den illegala missbrukaren att det han gör kan vara skadligt och att det mer handlar om att uppnå en kick eller release än om att behandla en påstådd obalans.

  Och som sagt, det finns ingen vetenskaplighet i detta, det är godtyckliga diagnoser som sprids ut i samhället och skapar nya förvirrande ”sanningar” som gör att problemet blir mer och mer komplext och där ingen till slut tror att detta går att komma tillrätta med utan droger eller chocker.

  Och allt detta beror på att det måste finnas en efterfrågan på mediciner och att psykiatriker ger detta en vetenskaplig röst, trots att de själva vet att i jämförelse med många andra genrer inom medicinen så är detta inget annat än kvacksalveri på allra värsta nivå.

  Föräldrar! Lär er HELA bilden kring detta om ni älskar era barn. Läkare är inga frälsare eller garantier för att era barn inte kommer skadas. Det är NI som måste sörja för era barns trygghet för tro inte att ni kommer få hjälp om det visar sig att era barn tagit skada av medicinerna.

  Att bevisa att det är medicinen som orsakat problemet och gå emot en findustri med mycket muskler är en tuff kamp för en enskild person.

  Eftersom industrin och Psykiatrin väldigt lätt kan hänvisa till att det är ”sjukdomen” som orsakat problemet och inte medicinen så står man inför ett dilemma där risken att vinna är väldigt liten.

  Skaffa kunskap och titta på hela bilden, jag säger inte vilket val ni ska göra utan bara att ni är ordentligt pålästa innan ni väljer vilka metoder ni utsätter era barn eller er själva för.

  Tack för att ni belyser detta!!

  Ghost…

 3. Hej.
  först o främst ska ja erkänna att ja inte läst allt som står här för ja orkar inte koncentrera mej o de e ju massa som står.
  får ju dok känslan ganska snabbt att du inte är positivt inställd på medicinering.

  min fråga är då varför?

  ja vist du skriver om bieffekter o skadlighet men inget om hur de blir eller hur barn/ vuxna är utan. exempel ingen utbildning eller rent av dras till droger
  undermedvetet.
  de kanske låter lite på hittat men ja gjorde det o knarkade i ett par år o mådde ganska bra utan att veta vad det var som va fel.
  har slutat o äter medicin nu o mår faktiskt bättre.
  eftersom ja fick min diagnos väldigt sent. så är det inte förr ens nu ja börjar leva ett normalt liv.
  tyvärr finns de ju mycket röt ägg inom sjukvården eller över allt för den delen.
  jag äter 2 st 54mg conserta på morgonen o en 36mg på em o sen även 25mg seraguel på kvällen.
  jag mår bättre nu än va ja nånsin gjort, kanske till och med kan skaffa mej en utbildning nu när ja faktiskt kan tänka.

  och att man skulle få liknande effekt på conserta som på amfetamin är ju rent av löjligt, alltså i knakar syfte. vist tar man lite mycket kan man bli lite speedad men de blir man på kaffe oxå. de blir inte den sköna känslan som man får på droger.
  utan rent av obehagligt, nå fruktansvärt.

  medicin är medicin inte knark oavsett vad det är i så länge man faktiskt har de som medicinen är till för.

  juste läste lite om missbruks dos o barn grejen
  barn bryter ner amfetamin o metylfendidat snabbare än vuxna
  kommer inte ihåg varför men läste de på
  hemsidan om metamina.
  kan ju va därför barn kanske har högre doser.

  adhd-npf.com/metamina/

  va ja vet så behandlas alla barn och vuxna som inte har tagit droger med betydligt mindre än oss som har.

  om du vill är jag intresserad o prata så kan du få se min syn.

  vill inte kritisera dej på nått sätt utan bara visa min bild och är intresserad av att se din o inte massa forskares syn på saker.
  mvh/ Annelie

  SVAR:

  Tack för din kommentar!

  Om du läser mina artiklar på min hemsida så förstår du att jag inte ser diagnoser och psykdroger som förnuftiga, naturliga och långsiktiga lösningar.

  Diskussionerna kan sedan pågå i det oändliga kring olika diagnoser och olika psykpiller. Det finns hundratals olika diagnoser och lika många psykdroger.

  När dessa psykpiller sedan inte fungerar eller ger sina skadeverkningar – och man har tömt alla möjliga lösningar genom att byta diagnos, dos eller tabletter – då sätts elchocker in.

  Efter elchockerna fortsätter ”behandlingen” med olika psykpiller i olika doseringar.

  Många människor fastnar i denna karusellen och tror att nya tabletter eller till och med elchocker skall kunna hjälpa dem. Jag tycker mycket uppriktigt otroligt synd om dem.

  Detta är den enkla mycket krassa sanningen.

  Vill uppmana människor att vända ryggen åt DIAGNOSER, PSYKPILLER och ELCHOCKER. Detta är inget som psykiatrin eller läkemedelsindustrin kommer att gilla, men det är otroligt nödvändigt för den själsliga och kroppsliga hälsas skull!

  Alternativ?

  Läs denna artikel! https://www.peterularsson.se/hur-man-kan-ma-battre/

  GOTT NYTT ÅR 2010!

  Hälsn,
  Peter

 4. Blev så glad när jag hittade denna sida, eftersom jag länge tvivlat på min killes medicinering då han fått diagnosen ADHD. Han fick denna diagnos rätt sent, då han fyllt 22år. Jag har sett honom testa alla slags ”ADHD mediciner”, såsom Concerta, Ritalin, Amfetamin, Metamina, Strattera. Alla biverkingar du nämner, sömnsvårigheter, mani, orolighet, ont i hjärta, magsmärtor osv osv… ja, han har allt till och från. Det senaste han har ätit är Ritalin och Strattera, då blir han fientlig och har mani… han anser sig ha sett någon hoppat från våran balkong, tror sig höra grannarna (bor i hyreslägenhet) prata om honom/oss hela tiden. Detta ej funnit innan mediciner!

  Som du kanske redan förstått så är jag bara emot detta nu, allt läkare säger låter bara som skitsnack i mina öron! Hur bra allt är och han måste ha detta blablabla… dom lever inte med någon som har ADHD antar jag?! Känns bara som dom skiter fullständigt i att nämna biverkningarna eller rättare sagt, det gör dom! Är det problem med sömn lr nått osv så skriver dom bara ut tabletter med fina namn mot det också. Kan omöjligt vara bra att proppa kroppen fullt av dessa piller!

  Måste nämna att min sambo haft en jobbig barndom och missbrukat sen 13års ålder. Tror att i hans fall att sockerberoendet och något osociala beteende är ”pundarskador” som visar sig nu när han inte längre missbrukar. Det är alldelles för lätt för läkare att bara skriva ut en massa medicin för dittan och dattan, istället för att ta tag i dom riktiga problemen från grund och botten.

  Hoppas din artikel kommer i många tidningar så föräldrar och sambos får mer information innan man tar sitt beslut om medicinering om det ens är nödvändigt!?

  Läste att Omega 3, Eye Q har funkat på de med ”ADHD”, så idag blir det att köpa detta! Om det nu skulle vara så att det ”saknas” något i hjärnan hos de med ”ADHD”, så anser iaf jag detta som ett MYCKET BÄTTRE alternativ!

  Mvh och tack!

  SVAR: Tack för din ärliga och raka kommentar!

  Jag kan inte annat än hålla med!

  Frågan som man bör ställa är VARFÖR din sambo började missbruka i 13 års-åldern. Vad hände innan detta? Vilket problem försökte han lösa med missbruket? Vad fick honom att börja missbruka? Det är detta som din sambo behöver hjälp med.

  Inte nya tabletter och piller som han nu kommer att missbruka.

  Alla dessa biverkningar som du beskriver finns i FASS. Problemet är att ingen läser dem! Läser man dessa biverkningar så kan man inte förstå hur någon kan skriva ut dessa olika piller.

  Det finns alternativ! Kanske det finns något i denna artikel som kan hjälpa er? https://www.peterularsson.se/hur-man-kan-ma-battre/

  Lycka till vidare!
  / Peter

 5. Hej!

  Du skriver att mediciner inte är någon långsiktiglösning, vilket det kanske inte är. Men jag undrar vad du tycker att man ska göra i stället. Anpassad kost, omega 3 och andra behandlingsformer verkar kräva både tålamod och engagemang och det är inte alla som klarar av att vänta så länge, speciellt inte om du är ung, har ADHD och vistas i stökiga miljöer. Alla har tyvärr inte möjligheten att växa upp i en trygg miljö med enagerade vuxna och har kanske inte själva insikten och mognaden att ta emot behandling som kräver eget engagemang. Då är det lättare att ta till kortsiktiga lösningar i stället, som tex. droger och alkohol. Så för att vara realistisk tror jag att mediciner är det bästa alternativet i många fall, även om de har vissa bieffekter. Det är i alla fall bättre än droger och andra destruktiva alternativ.

  Mvh Solkatten

  SVAR: Tack för ditt inlägg!

  Jag förstår vad du menar. Det är verkligen inte lätt för barn och unga människor att klara sig i denna stressade och oroliga värld.

  Min poäng är att när de söker och behöver hjälp så skall de få RÄTT STÖD OCH HJÄLP.

  Jag menar att dessa olika tabletter och piller är inte ett korrekt, naturligt och långsiktigt sätt att hjälpa människor på. Det gör människor till legala narkomaner.

  Vården måste VERKLIGEN förbättras!

  Se denna artikel: https://www.peterularsson.se/hur-man-kan-ma-battre/
  och denna: https://www.peterularsson.se/hur-man-kan-hjalpa-sitt-barn/

  Och mina andra artiklar här: https://www.peterularsson.se/category/adhd-add/

  Vården måste bli mycket bättre och verkligen vara inriktade på att hjälpa människor. Istället för att bara skriva ut piller, vilket tyvärr förekommer alltför ofta. Unga människor behöver en helt annan hjälp!

  Det finns alternativ och resurserna måste satsas på dem!

  Hälsn,
  Peter

 6. Jag har läst dina artiklar sedan 2006 då jag själv fick min adhd diagnos och även lyssnat till vad dina ”motståndare” har för åsikter. (b.l.a på adhd-forum)
  För mig är det omöjligt att välja någon sida för du har rätt i mycket av det du skriver.
  Sen blir jag självklart betänksam när det berättas om att du är Scientolog och delar deras uppfattning om psykologer/medicinering b.l.a. För det påverkar dig väl i dina åsikter kan jag gissa?
  Min ex-man tog livet av sig efter att ha medicinerat adhd-mediciner i ca 3 år….
  Var det medicinernas orsak? Eller var det hans tidigare missbruk? Ja, jag kan varken säga bu eller bä om det.
  Själv blev jag tvärsjuk av concerta… funkade lite bättre på strattera men fick för mycket biverkningar. Går nu på Metamina som jag provade mycket motvilligt och nu funkar jag i vardagen och orkar med på ett helt annat sätt än tidigare kaos.
  Det är en het potatis det här… vad som är bra eller inte.
  Jag vurmar också för en bättre v-å-r-d men i dessa besparingstider så skiter man tydligen i människors hälsa framför penningavinster.
  Du behövs Peter U Larsson. Det behövs alltid en ifrågasättande sida och man SKA inte bara svälja allt som läkarkåren säger med hull och hår.
  Peace.

  SVAR: Tack för din kommentar och ditt stöd!

  Roligt att du läser mina artiklar. Vad säger du om denna? https://www.peterularsson.se/hur-man-kan-ma-battre/

  Det handlar inte om ekonomi eller pengar. Psykiatrin får många miljarder årligen och läkemedelsindustrin gör stora vinster. Det handlar om att vi behöver en mycket bättre och mänskligare hjälp till människor. Ingen skall profitera på andras olycka!

  Frågan man skall ställa sig är: Hur många människor blir friska av psykiatrins diagnoser, psykdroger och elchocker?

  Alternativa behandlingar måste satsas på och lyftas fram!

  Hälsn,
  Peter

 7. Hej Janne

  Läste ditt inlägg och allt som stod i det stämmer så bra in i verkligheten. Media matar våra myndigheter, vad bra det är med Retalina eller Conserta och ingen kritik får framföras. Det kommer inte att dröja innan barn eller vuxna mister sina rättigheter om dom vägrar att medicinera sig. Det sistnämda har jag personligen fått uppleva, tyvärr.

  Mvh

 8. Du är riktigt duktig på att skriva långa texter, så jag ber om ursäkt om jag inte hann läsa allt.

  Du skriver väldigt mycket om biverkningar om strattera, men jag ser inte lika mycket om ritalin och concerta.

  Jag vet inte hur det är i andra delar av Sverige, men i den del jag bor i så är det endast jag i familjen som fått tillskrivet strattera och för att jag antagligen har en annan doktor än vad min lillebror har. Min lillebror får inte strattera för att han är för liten. Han är för ung och han har inte växt färdigt. Detta tycker jag är bra då det förespråkas ifrån flera håll att strattera skall funka för mycket mer än bara ADHD. Jag står på idag både concerta, strattera och ritalin men utan en diagnos. detta beror på att beslutet om att jag skulle få centralstimulerande medel eller inte togs via ett telefonsamtal med BNK. BNK ansåg att inte någon utredning behövdes och de ansåg att en prövning av concerta vore på sin plats då det verkade som om jag har starka drag av ADHD. Detta svarade jag mycket positivt på och jag kunde få sluta med alla de där lyckopillerna som andra läkare stoppat i mig. På ett halvår så hade jag tagit och provat över 30 olika preparat. Det i sig blir mer skadande för kroppen på grund av den ofattbara mängden…

  Ibland behövs medicin för att fungera. Men som jag en gång läste i en bok och som andra borde komma ihåg… ”Medicin tar INTE bort alla dina problem och inte långvarigt, i slutändan blir det din egen förmåga som hjälper dig vidare.”.

  Skriv gärna mer om du vill. Men jag hade velat att du hade utvecklat om andra preparat också. Man kan som läsare bli förvirrad när man helt plötsligt läser om någon som står på cipramil och inlägget står under ADHD.

  ps. Jag vet om att centralstimulerande medel ger biverkningar. Men i slutändan.. Vilken medicin ger INTE några biverkningar?

  SVAR:

  Tack för din kommentar!

  Detta håller jag fullständigt med om: ”Medicin tar INTE bort alla dina problem och inte långvarigt, i slutändan blir det din egen förmåga som hjälper dig vidare.”.

  Har du läst dessa artiklar?
  https://www.peterularsson.se/hur-man-kan-ma-battre/
  https://www.peterularsson.se/category/att-sluta-med-psykpiller-och-borja-leva/

  Lycka till vidare!
  Peter

 9. Hej

  Låt säja din läkare inte ger dig objektiv information om biverkningarna hos medicinen han skriver ut till dej. Tror du då att din läkare kommer att kompensera dej om preparatet gör dej svårt sjuk och kanske förstör ditt liv? Eller tror du att läkemedelstillverkaren kommer att ersätta dej? Svaret är nej i båda fallen. Det betyder att du själv bär ansvaret för din egen och dina barns hälsa.
  Objektiv information är inte svår att få tag i. Googla först på biverkningar, sedan på alternativ. Sannolikt finns det du vill veta dokumenterat av människor som genom egen erfarenhet vet vad de talar om.

 10. Hejsan !

  Jag tror inte på ”mentala sjukdomar” i någon större utsträckning, mentala sidoeffekter startar med något fysiskt som får en person att sakta förlora förmågan att processa vardagen mentalt och det krävs inte mycket, en inflammation som värker i kroppen som ingen hittar tex.

  Processa vardagen mentalt är inget man märker när man är frisk men det märks när man inte klarar av det, personer som lider av detta vet inte symptomen för det är olika vägar för alla i stort sett och man har i dom flesta fall inget att jämföra med hos sig själv, men det finns vissa symptom som stämmer in på dom flesta typ: mentalt/fysiskt utmattad, stressad, full av känslor, detta är framtvingat av det undermedvetna för att få oss att förstå att det är något i kroppen som inte är i god kondition.

  Fysisk ansatt/sjukdom som tvingar fram mentala nödventiler typ vansinniga raseriutbrott speciellt hos barn är även något som jag tror både läkare och psykologen misstar sig på och som ger dom en anledning att pumpa vederbörande full av skitiga mediciner.

  Conny

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *