Lärarförbundet hyllar idiom.nu i sin tidning!


idiom-lärarförbiundet

Hemsidan ”Svenska idiom du kan använda” hyllas i det senaste numret av Lärarförbundets tidning.

Läromedelsförfattaren och föreläsaren för andraspråkselever Hans Luthman säger följande om ”Svenska idiom du kan använda”:

Den nya hemsidan ”Svenska idiom du kan använda” sätter ljuset på ett viktigt men hittills gravt eftersatt språkområde: Idiomen i det svenska språket!

Som inledning visas en fascinerande Anfangbild med en idiomtavla av
Peter Breugel
från 1559 som i sin världsberömda målning illustrerar idiom på holländska, svenska, tyska och franska med samma betydelse. Därefter presenteras en kortare och mera vardagsnära definition av begreppet Idiom.

Sidan släpptes i maj månad, 2013, och har på kort tid avancerat till en stadig förstaplats på Google! Framgången förklaras bland annat av webbsidans unika möjligheter att för första gången kunna presentera de metaforiska idiomen kopplade till det symboliska bildspråk de uttrycker.

Med jämna mellanrum presenteras ett urval av svenska idiom hämtade från ordboken: Svenska idiom – 4.500 vardagsuttryck! Drygt fyrtio procent av närmare femhundra presenterade vardagsuttryck är matchade med kontextuella bilder!

Rent pedagogiskt utgör det här en stor fördel när det gäller att uppnå en mer fördjupad tolkning och förståelse av idiomatiska uttryck. Det samlade bildmaterialet utgör också både en lockelse och nyfikenhet hos läsaren att tränga djupare in i idiomens fascinerande bildspråk – dock ofta nog så svårtolkade …

Framgången med webbsidans höga besöksfrekvens kan nog till dels också förklaras av ett uppdämt pedagogiskt behov att hitta vägar och metoder att skapa ett intresse kring idiomen som litteraturen i form av ordböcker och skönlitteratur inte förmått tillgodose fullt ut.

Ett av sidans centrala budskap är vidare att idiomen kan ses som ”språkets muskler” som främjar förmågan hos var och en att kunna hävda sig i samtal och diskussioner. Därmed utgör våra vardagsuttryck också en språklig klass- och jämlikhetsfråga där vattendelaren ofta går mellan infödda svenskar och svenskar med utländsk bakgrund. Hemsidan framhåller därför möjligheten att utlandsfödda nu för första gången via webben får möjlighet att tillägna sig kunskap och uppnå fördjupad insikt om centrala svenska idiom för att på sikt kunna uppleva sig som mer språkligt integrerade i det svenska samhället.

Hemsidan erbjuder också en kontaktsida med läsaren där en omfattande mejltrafik vittnar om både intresse och uppskattning men som också avslöjar stora kunskapsluckor kring ett språkområde som för många ter sig som okänd terräng – till och med bland läsare med ett flertal år i Sverige!? Det rimmar f.ö. väl med de erfarenheter som författaren ger uttryck för i sin personliga presentation med mångårig bakgrund som lärare i svenska som andraspråk och föreläsare på området språkutveckling för elever med utländsk bakgrund.

Han skriver bl a: ”Att som ung tonåring inte förmå hävda sig språkligt och socialt, utan istället ständigt behöva konfronteras med missförstånd och förlöjliganden, leder ofelbart till svårläkta inre sår, dessutom ofta hos en ung människa med en redan skör identitet.”

Hemsidan erbjuder slutligen möjlighet att provläsa sidor från ordboken Svenska idiom som utgör sidans källmaterial samt en kortare sammanfattning av bokens innehåll och upplägg.

Karshult 2013.08.15 Hans Luthman, läromedelsförfattare och föreläsare inom området språkutveckling för andraspråkselever

Svensk grammatik på ett enkelt och förståeligt sätt!

”Jag ville bara tacka dig för en ENORMT bra hemsida. Sällan har jag förstått så mycket utav vår svenska grammatik. Många bra exempel och förklaringar. Tack!”

”Hej, ett stort tack för denna fantastiska sida med den svenska grammatiken! Jag är mycket intresserad av svenska språket, men känner att jag har tappat bort mycket genom åren och här får jag nu ett bra tillfälle att fräscha upp allt jag glömt! På ett trevligt pedagogiskt och lätt-tillgängligt sätt. Ett otroligt bra stöd också när jag hjälper barnbarnen med läxorna i svenska. Massor av rosor till dig!”

Välkommen att kommentera eller kontakta mig!

Med vänlig hälsning,
Peter

Författare och ämnesredaktör på NewsvoiceKontakta mig. Fyrabarns-pappa, medmänniska, medlem i Amnesty, KMR (Kommittén för Mänskliga Rättigheter) och Röda Korset.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *